Tavoitteet

Harjoitteiden lyhyiden kuvauksien avulla voit tutustua nopeasti etukäteen harjoitteiden tavoitteisiin ja toteutustapoihin.

Lyhyet kuvaukset auttavat suunnittelemaan harjoittelua ja valitsemaan sinulle sopivia harjoitteita.

Voit tehdä harjoitteita järjestyksessä, jolloin niistä muodostuu yhtenäinen harjoitteluprosessi. Kuitenkin voit yhtä lailla hyötyä harjoitteista tekemällä niitä yksitellen siten, kuin aikatauluihisi ja kiinnostuksesi kohteisiin sopii parhaiten.

Kysymyksiä itsetuntemuksen ja tunnetaitojen vahvistamiseen

Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tavoitteena on lisätä itsetuntemusta koskien omia tunteita, tunnetaitoja ja ajattelun tapoja ja -malleja. Itsetuntemuksen lisääntyessä tunnetaitojen ja taitavan ajattelun kehittäminen tukemaan omaa suorituskykyä ja hyvinvointia mahdollistuu, helpottuu ja nopeutuu.

Harjoitteessa vastataan itselle sopivalla tavalla esitettyihin kysymyksiin, mnkä jälkeen omista ajatuksista mielellään tai haluttaessa keskustellaan jonkun sopivalta tuntuvan ihmisen kanssa.

Tunteiden bongaus

Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tavoitteena on harjoitella tunteiden tunnistamista ja nimeämistä ja myös tunteiden kokemista ja huomioimista. Nämä taidot ovat merkittäviä tunnetaitojen perusteita, jotka mahdollistavat ja varmistavat tunnetaidoissa edelleen kehittymisen.

Harjoitteessa tarkkaillaan itseä ja omia tunteita ja tuntemuksia erilaisissa tilanteissa. Tunteita huomioidaan, tarkkaillaan ja nimetään ilman sen kummempia tavoitteita, harjoittaen omaa taitavuutta näissä perustaidoissa sekä syventyvää itsetuntemusta.

Tunteiden hyväksyminen

Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tavoitteena on oivaltaa, että kaikki tunteet ovat ok ja että tunteiden kieltäminen ei ole tehokas tapa pyrkiä niiden säätelyyn.

Harjoitteessa esitellään kolme harjoittelun vaihetta, joiden avulla kokeillaan erilaisten tunteiden hyväksymistä ja niiden kanssa toimimista. Harjoittelu aloitetaan helpommista tunteista, ja vähitellen voi edetä itselle haastavampien tunteiden käsittelyyn.

Tunnepäiväkirja: mitkä ja mistä tunteeni kumpuavat?

Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tavoitteena on tunnistaa itselle tyypillisesti erilaisissa tilanteissa herääviä tunteita sekä niiden mahdollisia syitä. Omien tyypillisesti tietyissä tilanteissa heräävien tunteiden tunnistaminen on tärkeä edellytys niiden tarkoituksenmukaiselle säätelylle.

Harjoitteessa tarkkaillaan tunnepäiväkirjan avulla omia tunteita ja niiden yhteyttä erilaisiin tapahtumiin ja asioihin, niin tavallisina päivinä kuin poikkeavammissa tai haastavammissa tilanteissa.

Tunteeni rajapyykit

Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tavoitteena on oppia tunnistamaan, mitä itsessä tapahtuu ennen kuin jokin hankala tunne kasvaa niin voimakkaaksi, ettei sitä enää pysty hallitsemaan.

Harjoitteessa opetellaan huomioimaan yksityiskohtaisemmin itsessä tapahtuvia merkkejä, jotka kertovat lähestyvästä hyvinvoinnin tai toimintakyvyn huononemisesta. Lisääntyvän itsetuntemuksen avulla hyvin haastaviakin tilanteita oppii saamaan enemmän, nopeammin ja paremmin omaan haltuun.

Hyvien tunteiden ja ajatusten huomioiminen

Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tavoitteena on havainnoida kaikenlaisia hyviä tunteita ja ajatuksia, joita kokee päivän aikana. On taito osata kiinnittää huomio hyviin tunteisiin ja ajatuksiin, vaikka huonojakin on meillä kaikilla päivittäin. Tavoitteena on myös tarkastella, miten hyvät ajatukset ja tunteet ovat yhteydessä omiin onnistumisiin ja omaan hyvinvointiin.

Harjoitteessa havainnoidaan tietoisesti itse päätettynä aikana hyviä ajatuksia ja tunteita, joita ilmenee, ja vähitellen pohditaan, mitkä hyvät tunteet ja ajatukset ovat yhteydessä hyviin hetkiin ja suoriutumisiin.

Tunteiden tietoisia vaihtoja

Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tavoitteena on oppia luottamaan omaan kykyyn vaikuttaa tietoisesti omiin tunnetiloihin. Tavoitteena on myös kokeilla, minkälaisilla keinoilla voi itse saavuttaa tietoisesti ja helposti harjoittelemiaan tunnetiloja.

Harjoitteessa opetellaan ensin siirtymistä tietoisesti neutraaliin tunnetilaan ja sen jälkeen muihin, sekä kielteisiin että myönteisiin tunnetiloihin. Erilaisiin tunnetiloihin liitetään mielikuvia, jotka helpottavat tunnetilan saavuttamista. Harjoitteen avulla voi edetä myös harjoittamaan kykyä nollata hankalissa tilanteissa ajatuksia ja tunteita niin, että kykenee jatkamaan tekemistä tai olemista mahdollisimman laadukkaasti.

Itsepuheen tarkkailu ja muokkaaminen

Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tavoitteena on tulla tietoiseksi omasta itsepuheesta, eli omista tavoista ohjata omaa toimintaansa erilaisissa tilanteissa. Tavoitteena on myös tarvittaessa oppia muokkaamaan omaa itsepuhettaan suoriutumista ja hyvinvointia paremmin tukevaksi.

Harjoitteessa havainnoidaan joko vain tarkkaillen tai mielellään myös kirjaten omia ajatuksia ja tapoja puhua itselle erilaisissa tilanteissa. Jos oma itsepuhe ei ole suoriutumista tai hyvinvointia tukevaa, voi suunnitella paremman itsepuheen ja aloittaa sen harjoittelun, kunnes uusi itsepuhe korvaa vanhan.

Elämänjana: mistä olen tulossa ja minne olen menossa

Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tavoitteena on hahmottaa ja tarkastella, mitä kaikkea omassa elämässä on tähän asti tapahtunut ja mitä omalta elämältään toivoo tulevaisuudessa. Näin kehittyvät esimerkiksi itsetuntemus, elämänhallinta ja tyytyväisyys sekä motivaatio ja työskentely kohti tavoitteita.

Harjoitteessa piirretään ensin elämänjana, jonka avulla tarkastellaan, mitä kaikkea menneisyydessä ja tulevaisuudessa on ollut ja tulee mahdollisesti olemaan. Työskentelyä jatketaan seuraavassa harjoittteessa arvojen ja uskomusten pohdinnalla.

Minun arvojani ja uskomuksiani

Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tavoitteena on tarkastella ja tulla yhä paremmin tietoiseksi omista arvoista ja uskomuksista, jotka vaikuttavat taustalla, kun tekee päätöksiä ja tulkitsee erilaisia asioita ja tapahtumia päivittäin elämässään.

Harjoitteessa työstetään ensin omaa arvomaailmaa ja sen jälkeen uskomuksia. Uskomuksia voi alkaa vähitellen muuttamaan itselle edullisemmiksi, jos havaitsee omaavansa hyvinvointia tai suorituskykyä vaarantavia uskomuksia.

Harjoite myös vetää yhteen kehitystä ja osaamista, jota kurssin edeltävät harjoitteet ovat tuottaneet.