Itseluottamuksen aloitus ja ohjeita

Asiantuntijamateriaalin ja Harjoitusprosessien käyttäjälle

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Itseluottamuksen valmiudet:

Itseluottamuksen perustaidot:

Itseluottamuksen huipputaidot:

Lasten itseluottamuksen harjoitteet:

Tervetuloa itseluottamuksen tukemisen ja kehittämisen materiaalien pariin!

Tämä kattava materiaali tarjoaa sinulle harjoitusprosessit itseluottamuksen kehittämisen ja tukemisen avuksi lapsista nuoriin ja aikuisiin, niin harrastetason, kilpaurheilun kuin huippu-urheilun kontekstiin.

Materiaali on jaettu kolmeen tasoon, joiden lisäksi esitetään lasten harjoitteluun soveltuva harjoitusprosessi. Tasot ovat seuraavat:

Lapset (ikäryhmä noin 6-vuotiaista 10-12 -vuotiaisiin)

Taso 1: Valmiudet (ikäryhmä noin 12-13 -vuotiaista alkaen aikuisiin)

Taso 2: Perustaidot (ikäryhmä noin 12-13 -vuotiaista alkaen aikuisiin)

Taso 3: Huipputaidot (ikäryhmä noin 12-13 -vuotiaista alkaen aikuisiin)

Joistain harjoitteista on lisäksi esillä ryhmäversio, jossa harjoitetta on muokattu isomman ryhmän tarpeisiin soveltuvaksi. Kaikki harjoitteet sopivat kuitenkin niin yksilö- kuin joukkueurheilun psyykkisen valmennuksen toteuttamiseen.

Tietoiskut

Materiaali sisältää tietoiskut liittyen itseluottamukseen ja sen kehittämiseen jokaiselle tasolle erikseen, eli valmiuksiin, perustaitoihin, huipputaitoihin sekä lasten harjoitteluun. Tietoiskuissa on esitetty urheilupsykologista perustietoa, jonka omaksuminen on merkittävää, jotta harjoitteita käyttävä urheilija tai valmentaja omaa hyvät lähtökohdat harjoitteiden suorittamiselle mielekkäästi ja tuloksellisesti omassa liikunnan, urheilun ja valmennuksen arjessaan. Tietoiskuihin tutustuminen tilanteeseen soveltuvin keinoin voi siis olla hyvä tapa aloittaa materiaalin käyttäminen. Niistä saa myös hyvän käsityksen siitä, minkälaisiin asioihin käytännön harjoitteet perustuvat ja siitä, mitä niissä tavoitellaan ja miksi.

TrainingFocus -harjoitteiden teho perustuu käytännön työskentelyyn. Käytännön harjoittelun seurauksena teoria-asiatkin ilmenevät urheilijoiden ja valmentajien kokemuksina, kuten itseluottamuksen vahvistumisen kokemuksena ja sitä kautta onnistumisen todennäköisyyden ja urheilemisen ilon kasvamisena.

Asiantuntijana tai valmentajana lisäät koko ajan urheilupsykologista tietämystäsi, kun tutustut huolellisesti myös harjoitteiden tavoitteisiin ja suoritusohjeisiin etukäteen. Harjoittelun myötä vaikutukset tulevat näkyviin käytännössä omien valmennettaviesi tai asiakkaidesi kanssa.

Harjoitteet ja niiden kuvaukset

Materiaalin harjoitteita voidaan toteuttaa lajiharjoitusten yhteydessä tai ohessa.

Harjoitteet pyrkivät tarjoamaan helposti lähestyttäviä ja erilaisiin tilanteisiin, lajeihin ja tarpeisiin sovellettavissa olevia tehtäviä. Harjoitteiden avulla voidaan luoda urheilijalle pitkäjänteinen, kausien läpi kulkeva itseluottamuksen kehittämisen harjoitusprosessi. Tai harjoitteita voidaan yhtä lailla poimia yksitellen käyttöön urheilijan ja valmentajan tilanteeseen sopivalla tavalla.

Jokaisen tason harjoitteet on kuvattu lyhyesti sivun ylä- ja alalaidassa löytyvien valikoiden sivuilla "Harjoitteiden lyhyet kuvaukset". Tutustumalla harjoitteiden lyhyisiin kuvauksiin, saat nopean yleiskäsityksen siitä, mitä harjoitteissa tavoitellaan ja miten. Tämä helpottaa prosessin luomista sekä harjoitteiden valintaa.

shutterstock_327832454
shutterstock_50774698

Harjoittelun tavoitteet ja hyödyt

Mitä on itseluottamus?

Urheilijan itseluottamus on yksilöllinen tunne siitä, että uskoo ja luottaa omiin taitoihinsa ja ominaisuuksiinsa.

Itseluottamuksesta kertoo myös se, että urheilija arvostaa itseään ainutlaatuisena ihmisenä ja persoonana erilaisissa urheilemiseen liittyvissä tilanteissa.

 

Lasten itseluottamus

Lapsi alkaa jo melko pienestä pitäen odottaa suorituksiensa ihailua sekä enenevässä määrin verrata omia suorituksiaan muiden lasten suorituksiin. Urheilussa saaduilla kokemuksilla siitä, kuinka kykeneväksi, taitavaksi ja tärkeäksi lapsi itsensä kokee, on merkittäviä vaikutuksia ajatellen lapsen itsetunnon ja itseluottamuksen kehittymistä kohti itseensä uskovaa ja itseään tärkeänä pitävää nuorta ja aikuista. 

Lasten harjoitteiden tavoitteet:

 • Valmentaja pohtii tarkasti omaa valmennustyötään ja suunnittelee toimenpiteitä, joiden avulla hän ylläpitää ja tarvittaessa kehittää valmennustaan tukemaan yhä paremmin lasten itseluottamuksen kehittymistä.
 • Valmentaja kiinnittää tarvittaessa huomiota palautteenantonsa tapaan, jotta se tukisi tehokkaasti lasten itsetunnon kehittymistä.
 • Valmentaja kokeilee ja jatkossa toistaa harjoitteita, jotka auttavat lasten itseluottamuksen kehittymisessä.
 • Lapset oppivat huomaamaan asioita, joissa he ovat taitavia ja hyviä.

Harjoittelusta seuraavat hyödyt:

 • Harjoitteiden avulla lasten valmentajat voivat syventyä tarkastelemaan omaa valmennustyötään ja sitä, miten lasten itseluottamuksen kehittyminen omassa valmennuksessa on huomioitu.
 • Kun harjoitteet toteutetaan osana lajiharjoittelua, tuovat ne harjoitteluun monipuolisuutta.
 • Harjoitteita systemaattisesti käytettäessä ne lisäävät lasten viihtymistä harjoituksissa, ja voivat tukea lasten jatkamista liikunnan ja lajin parissa kohti nuoruus- ja aikuisikää.
 • Lasten itseluottamus sekä taidot huomata omia onnistumisia ja iloita niistä kehittyvät kuin itsestään luonnollisena osana muuta valmennusta.
 • Harjoitteet sopivat esimerkiksi urheiluseuroille käytettäväksi valmentajien koulutuksessa tai muutenkin valmentajien kesken, jolloin harjoitteet luovat hyvää kehittymisen ja yhteistyön ilmapiiriä sekä kehittävät valmentajien taitavuutta tukea valmentamiensa lasten itseluottamuksen kehittymistä.

 

Nuorten ja aikuisten itseluottamuksen harjoitusprosessin tavoitteiden ja hyötyjen kuvaus:

 

Itseluottamuksen valmiudet  ↓

Itseluottamuksen valmiuksien tasolla TrainingFocuksen harjoitukset johtavat urheilijan lisääntyvään itsetuntemukseen ja itseluottamukseen. Urheilija oppii tietämään ja tuntemaan omat vahvuutensa. Lisäksi TrainingFocus antaa valmentajalle mahdollisuuden tarkastella omia ajatuksiaan siitä, miten oma valmennus tukee urheilijan itseluottamuksen kehittymistä ja säilymistä.

Harjoittelun tavoitteet

 • Urheilija saavuttaa itsetuntemuksen tason, jonka myötä itseluottamuksen harjoittaminen jatkossa onnistuu tuloksellisesti.
 • Urheilija tunnistaa ja sisäistää omat vahvuutensa lajinsa urheilijana.
 • Urheilija osaa keskittyä omiin onnistumisiin ja niiden tuottamiin itseluottamuksen tunteisiin.
 • Valmentaja tarkastelee, minkälainen valmennus tukee parhaiten omien urheilijoiden itseluottamuksen kehittymistä ja ylläpysymistä erilaisissa tilanteissa.

Harjoittelusta seuraavat hyödyt

 • Urheilijan itsetuntemuksen lisääntyessä mahdollisuudet oman toiminnan säätelyyn lisääntyvät.
 • Vahvuuksien tunnistaminen ja sisäistäminen nostavat urheilijan itsetuntoa sekä ylläpitävät urheilijan myönteistä mielialaa ja sitä kautta harjoittelun ja kilpailemisen laatua.
 • Osatessaan keskittyä onnistumisiin ja vahvuuksiin, urheilija saavuttaa nopeammin taidon ottaa suorituksistaan vastaan myös korjaavaa palautetta.
 • Valmentaja saa tietoa urheilijoiden itseluottamuksen kokemuksista, ja voi näin entistä tarkemmin tukea heitä yksilöllisillä tavoilla.

 

Itseluottamuksen perustaidot  ↓

Itseluottamuksen perustaitojen tasolla urheilija oppii yhä paremmin tuntemaan omat vahvuutensa. Urheilija oppii myös suhtautumaan tavoitteellisesti kehittymisen kohteisiinsa. TrainingFocuksen avulla valmentaja ja urheilija voivat aloittaa systemaattisen itseluottamuksen kehittämisen lajiharjoittelun yhteydessä ja ohessa.

Harjoittelun tavoitteet

 • Urheilija saavuttaa hyvän itsetuntemuksen tason kyseisessä urheilun ja elämän tilanteessa.
 • Urheilija tiedostaa omat vahvuudet ja kehittymisen kohteet urheilijana.
 • Urheilija aloittaa säännöllisen harjoittelun oman itseluottamuksen kokemisen taidon kehittämiseksi.
 • Urheilija oppii kiinnittämään huomiota hyviin itseluottamuksen kokemuksiin ja oivaltaa, mihin asioihin, ajatuksiin, tunteisiin ja tilanteisiin oma, hyvä itseluottamus on yhteydessä
 • Urheilija saavuttaa riittävät taidot siirtymiseksi huipputason itseluottamuksen harjoitteluun.

Harjoittelusta seuraavat hyödyt

 • Urheilija oppii toteuttamaan pitkäjänteistä harjoittelua psyykkisten ominaisuuksiensa kehittämiseksi.
 • Urheilija havaitsee hyviä itseluottamuksen kokemuksia ja alkaa oppia toistamaan niitä useammin ja voimakkaampina.
 • Harjoittelu ja kilpaileminen tasapainottuvat, kun urheilija pystyy itse vaikuttamaan itseluottamuksen tunteisiin erilaisissa tilanteissa.
 • Harjoittelusta ja kilpailemisesta iloitseminen yleensä lisääntyy, kun urheilija voi kokea itsensä tärkeäksi ja taitavaksi.
 • TrainingFocus antaa valmentajalle mahdollisuuden oppia paremmin tuntemaan urheilijaansa ja toimimaan siten yhä tuloksellisemmin urheilijan kehittymistä ja itseluottamusta tukiessaan.

 

Itseluottamuksen huipputaidot  ↓

TrainingFocuksen itseluottamuksen huipputaitojen tasolla urheilija oppii yhä tehokkaammin käytännössä vaikuttamaan itseluottamuksen kokemusten säätelyyn ja kehittämiseen.

Harjoittelun tavoitteet

 • Urheilija saavuttaa syvän itsetuntemuksen tason.
 • TrainingFocuksen Itseluottamuksen valmius- ja perustaitojen harjoitteet suoritettuaan urheilija on tietoinen vahvuuksistaan ja osaa kiinnittää huomiota omiin onnistumisiinsa. Nyt huipputaitojen vaiheessa urheilija osaa käyttää myös muiden arvioita itsestään itseluottamuksensa kehittämiseen.
 • Urheilija motivoituu kehittämään ominaisuuksiaan ja taitojaan yhä lähemmäs lajin ja tasaisen hyvinvoinnin vaatimuksia.
 • Urheilija saavuttaa taidon suunnitella käytännön toimia ja harjoitteita, jotka ylläpitävät ja auttavat palauttamaan itseluottamuksen tunteen haastavissakin tilanteissa.

Harjoittelusta seuraavat hyödyt

 • Urheilija suunnittelee, miten voi käytännössä kehittää itseluottamustaan ja kykyä vaikuttaa tietoisesti itseluottamuksen tunteisiin myös haastavina hetkinä.
 • Monet huipputaitojen tason harjoituksista harjoittavat itseluottamusta myös pitkällä tähtäimellä, ja harjoituksia voidaan muunnellen soveltaa jopa urheilijoiden koko uran ajalle.
 • Urheilija oppii siirtämään itseluottamuksen säätelyn taitoja myös kilpailutilanteisiin.
 • Harjoituksia voidaan myös toteuttaa niin, että ne lisäävät urheilijan tiimin ja verkoston vuorovaikutusta, ja myös sitä kautta urheilijan itseluottamusta.

Inspiroivia asiantuntijuuden, valmentajuuden ja harjoittelun hetkiä! Kertaa ja opiskele halutessasi vielä täsmäohjeita alta!

 • Materiaalin käyttäjän kannattaa aloittaa materiaalin käyttö tutustumalla tietoiskuihin. Tietoiskut sisältävät teemaan ja harjoitteluun liittyvää tietoa, jonka ymmärtäminen ja hallitseminen edesauttavat niin motivoitumista harjoitteiden toteuttamiseen kuin oivalluksia siihen, miksi ja miten harjoitteet tulevat vaikuttamaan urheilijoiden kehittymiseen.

 

 • Tutustukaa rauhassa harjoitteen alussa esitettyihin harjoitteen tavoitteisiin. Ne kertovat, miksi harjoite kannattaa tehdä. Samalla ne ilmaisevat, minkälaisia asioita urheilupsykologiassa ja psyykkisessä valmentautumisessa tavoitellaan ja miksi. Tavoitteet sisäistämällä käyttäjä lisää merkittävästi urheilupsykologista tietopankkiaan.

 

 • Halutessaan voi jatkaa tutustumalla harjoitteiden lyhyisiin kuvauksiin. Niiden avulla saa nopean käsityksen siitä, mitä harjoitellaan ja miksi, miten harjoittelu etenee ja minkälaisia harjoitteita on tarjolla.

 

 • Harjoitteet voidaan suorittaa järjestyksessä, jolloin niistä muodostuu psyykkisten taitojen ja ominaisuuksien kehittämisen pitkäjänteinen prosessi. On myös mahdollista valita harjoitteita yksittäin missä järjestyksessä tahansa sitä mukaa, kun ne tuntuvat soveltuvan tilanteeseen.

 

 • Lajiharjoittelusta kannattaa ottaa rohkeasti se aika, joka harjoitteen toteuttamiseen vaaditaan. Se ei koskaan ole pois lajilta, vaan lisää pidemmällä tähtäimellä laatua ja onnistumisen todennäköisyyttä.

 

 • Yleensä urheilijat ottavat harjoitteet mielenkiinnolla ja ilolla vastaan ja suorastaan vaativat, että niitä tehdään jatkossakin. Ainakin isossa ryhmässä saattaa kuitenkin olla myös sellaisia urheilijoita, jotka eivät heti halua lähteä täysillä mukaan johonkin harjoitteeseen. Tästä ei pidä hätääntyä, ja urheilijoille tulee antaa aikaa tottua uusiin juttuihin. Tärkein motivaation lähde ja osoitus asian tärkeydestä on valmentaja itse. Kun valmentaja uskoo asiaan ja sitkeästi ottaa harjoitteita mukaan lajiharjoitukseen, vähitellen kaikki urheilijat pääsevät mukaan ja myös hyötyminen harjoitteista lisääntyy koko ajan.

 

 • Toistakaa kaikkia harjoituksia yhä uudelleen sopivaksi katsomallanne tavalla. Kun harjoituksia tehdään useasti pieninä paloina, urheilijat saavat mahdollisuuden löytää omia hyviä tapoja. Huomaatte pian, kuinka asiantuntija, valmentaja ja urheilijat alatte soveltaa harjoitteita omaan lajiin ja omaan tilanteeseen. Tämä on enemmän kuin toivottua ja sallittua!

Itseluottamuksen valmiudet:

Itseluottamuksen perustaidot:

Itseluottamuksen huipputaidot:

Lasten itseluottamuksen harjoitteet: