Aloitus ja ohjeita Harjoitusprosessien ja Asiantuntijamateriaalin käyttäjälle

Teeman harjoitteet tasoittain:

Lasten harjoitteet

Keskittymisen valmiudet

Keskittymisen perustaidot

Keskittymisen huipputaidot

Tervetuloa keskittymisen kehittämisen materiaalien pariin!

Tämä kattava materiaali tarjoaa sinulle harjoitusprosessit keskittymisen taitojen harjoitteluun lapsista nuoriin ja aikuisiin, niin harrastetason, kilpaurheilun kuin huippu-urheilun kontekstiin.

Materiaali on jaettu kolmeen tasoon, joiden lisäksi esitetään lasten harjoitteet. Tasot ovat seuraavat:

Lapset (ikäryhmä noin 5-6 -vuotiaista noin 10-12 -vuotiaisiin)

Taso 1: Valmiudet (ikäryhmä noin 10-13 -vuotiaista alkaen aikuisiin)

Taso 2: Perustaidot (ikäryhmä noin 10-13 -vuotiaista alkaen aikuisiin, riippuen ajattelun kehityksestä sekä aiemmasta harjoituskokemuksesta)

Taso 3: Huipputaidot (ikäryhmä noin 12-15 -vuotiaista alkaen aikuisiin, riippuen ajattelun kehityksestä sekä aiemmasta harjoituskokemuksesta)

Joistain harjoitteista on lisäksi esillä ryhmäversio, jossa harjoitetta on muokattu isomman ryhmän tarpeisiin soveltuvaksi. Kaikki harjoitteet sopivat kuitenkin niin yksilö- kuin joukkueurheilun psyykkisen valmennuksen toteuttamiseen.

Tietoiskut

Materiaali sisältää tietoiskut liittyen keskittymisen taitojen kehittämiseen jokaiselle tasolle erikseen, eli lapsille, valmiuksiin, perustaitoihin ja huipputaitoihin.

Tietoiskuissa on esitetty urheilupsykologista perustietoa, jonka omaksuminen on merkittävää, jotta harjoitteita käyttävä urheilija tai valmentaja omaa hyvät lähtökohdat harjoitteiden suorittamiselle mielekkäästi ja tuloksellisesti omassa liikunnan, urheilun ja valmennuksen arjessaan. Tietoiskuihin tutustuminen tilanteeseen soveltuvin keinoin voi siis olla hyvä tapa aloittaa materiaalin käyttäminen. Niistä saa myös hyvän käsityksen siitä, minkälaisiin asioihin käytännön harjoitteet perustuvat ja siitä, mitä niissä tavoitellaan ja miksi.

TrainingFocus -harjoitteiden teho perustuu käytännön työskentelyyn. Käytännön harjoittelun seurauksena teoria-asiatkin ilmenevät urheilijoiden ja valmentajien kokemuksina, kuten taitavan kilpailijan kokemuksena ja sitä kautta onnistumisen todennäköisyyden ja urheilemisen ilon kasvamisena.

Asiantuntijana tai valmentajana lisäät koko ajan urheilupsykologista tietämystäsi, kun tutustut huolellisesti myös harjoitteiden tavoitteisiin ja suoritusohjeisiin etukäteen. Harjoittelun myötä vaikutukset tulevat näkyviin käytännössä omien valmennettaviesi tai asiakkaidesi kanssa.

Harjoitteet ja niiden kuvaukset

Materiaalin harjoitteita voidaan toteuttaa lajiharjoitusten yhteydessä tai ohessa.

Harjoitteet pyrkivät tarjoamaan helposti lähestyttäviä ja erilaisiin tilanteisiin, lajeihin ja tarpeisiin sovellettavissa olevia tehtäviä. Harjoitteiden avulla voidaan luoda urheilijalle ja joukkueelle pitkäjänteinen, kausien läpi kulkeva kilpailuun tai peliin valmistautumisen ja kilpailemisen taitojen kehittämisen harjoitusprosessi. Tai harjoitteita voidaan yhtä lailla poimia yksitellen käyttöön urheilijan, joukkueen ja valmentajan tilanteeseen sopivalla tavalla.

Jokaisen tason harjoitteet on kuvattu lyhyesti sivun ylälaidassa löytyvien valikoiden sivuilla "Harjoitteiden lyhyet kuvaukset". Tutustumalla harjoitteiden lyhyisiin kuvauksiin, saat nopean yleiskäsityksen siitä, mitä harjoitteissa tavoitellaan ja miten. Tämä helpottaa prosessin luomista sekä harjoitteiden valintaa.

shutterstock_59466751
golf swing finish

Harjoittelun tavoitteet ja hyödyt

Keskittyminen lasten liikunnassa ja urheilussa

Keskittynyt lapsi ymmärtää valmentajan ohjeet ja suorittaa tehtäviä innostuneesti alusta loppuun.

TrainingFocuksen lasten keskittymisharjoitukset sisältävät monipuolisia, harjoitusten yhteydessä toteutettavia vinkkejä lasten keskittymisen edellytysten tarkistamiseen sekä keskittymisen osataitojen harjoittamiseen.

Harjoitteiden tavoitteet

 • Lapset saavat harjoitusten myötä kokemuksia hyvistä keskittymisen hetkistä ja onnistuneista harjoituksista.
 • Lapset alkavat ikätasollaan vähitellen tunnistamaan oman keskittymisen piirteitä ja ymmärtämään, mitä hyvä keskittyminen tarkoittaa.
 • Lasten keskittyminen kehittyy pienin askelin kuukausien ja vuosien kuluessa tullen tietoisemmaksi, pidempiaikaiseksi sekä intensiivisemmäksi, ja myös lajinomaisemmaksi.
 • TrainingFocuksen lasten keskittymisharjoitukset toteutettuaan valmentaja pystyy itse soveltaen jatkamaan vastaavien keskittymisharjoitusten teettämistä harjoitusryhmässään niitä vähitellen vaikeuttaen.

Harjoittelusta seuraavat hyödyt

 • Keskittymisharjoitukset auttavat luomaan lasten harjoituksiin oppimiselle ja viihtymiselle otollisen ilmapiirin.
 • Lapset kiinnostuvat huomaamattaan keskittymisen harjoittamisesta.
 • Keskittymisharjoitukset monipuolistavat harjoituksia ja innostavat lapsia harjoitteluun.
 • Lapset oppivat keskittymisharjoitusten myötä merkittäviä valmiuksia harjoittaa psyykkistä ja fyysistä suorituskykyä tulevaisuudessa. 

 

Keskittymisen valmiudet  ↓

Keskittynyt urheilija kiinnittää huomion suorituksen kannalta olennaisiin asioihin ja osaa säädellä keskittymisensä tapaa, suuntaa ja aikaa, kunnes suoritus on onnistuneesti ohi.

TrainingFocuksen valmiustason keskittymisharjoitusten avulla urheilijat ja valmentajat voivat tarkistaa ja harjoittaa kuntoon edellytykset lajinomaisen ja taitavan keskittymisen kehittymiselle.

Harjoittelun tavoitteet

 • Urheilijat oppivat, mitä keskittyminen tarkoittaa.
 • Urheilijat tunnistavat omia keskittymisen tapoja ja taitoja.
 • Urheilijat huomaavat pystyvänsä itse voimakkaasti vaikuttamaan omaan keskittymiseensä.
 • Urheilijat motivoituvat harjoittelemaan keskittymistä.
 • Urheilijat oppivat suuntaamaan huomionsa valittuun kohteeseen.
 • Urheilijat opettelevat keinoja, joilla voi tyhjentää mielen ja nollata tilanteen.

Harjoittelusta seuraavat hyödyt

 • Urheilijat oivaltavat, miten keskittyminen vaikuttaa suorituksien onnistumiseen. Näin he motivoituvat ja oppivat kiinnittämään keskittymiseensä entistä tarkemmin huomiota.
 • Kun keskittymisvalmiudet kehittyvät, myös harjoittelun laatu paranee.
 • Urheilija alkaa tietoisemmin itse vaikuttaa keskittymiseensä ja harjoittelunsa laatuun.
 • Keskittymisen harjoitteet harjoittavat myös tilanteiden nollaamisen ja rauhoittumisen taitoja.
 • Valmentaja oppii tuntemaan urheilijoidensa käsityksiä keskittymisestä ja omista keskittymisen taidoistaan.

 

Keskittymisen perustaidot  ↓

TrainingFocuksen perustaitojen keskittymisharjoitusten avulla urheilijat oppivat keskittymisen perustekniikoita ja tutustuvat tarkemmin keskittymisen tapoihinsa ja taitoihinsa.

Harjoittelun tavoitteet

 • Urheilijat tunnistavat yhä yksityiskohtaisemmin keskittymisen tapojaan ja taitojaan.
 • Urheilijat oppivat menetelmiä, joiden avulla he pystyvät vaikuttamaan keskittymiseensä.
 • Urheilijat motivoituvat harjoittelemaan keskittymistä yhä rutiininomaisemmin.

Harjoittelusta seuraavat hyödyt

 • Urheilijat pystyvät säätelemään keskittymistä ja harjoittelun laatua tietoisemmin ja itsenäisemmin.
 • Tarkkailtuaan keskittymistään pidemmän aikaa urheilija tiedostaa keskittymisensä syvällisemmin, mikä usein lisää ymmärrystä suorittamisen laatuun ja onnistumiseen kokonaisvaltaisesti.
 • Menetelmien hallitsemisen myötä urheilija ymmärtää mahdollisuuden kehittää keskittymiskykyä yhä paremmaksi ja yksilöllisesti toimivaksi.

 

Keskittymisen huipputaidot  ↓

TrainingFocuksen huipputaitojen keskittymisharjoitusten avulla urheilijat voivat syventää keskittymisen taitojaan kohti huippusuorituksille tyypillisiä vaatimuksia.

Harjoittelun tavoitteet

 • Urheilijat oppivat laatimaan käytännössä toteutettavia ja käytännössä onnistuvia keskittymisen harjoittamisen toimintasuunnitelmia.
 • Urheilijat oppivat menetelmiä, joiden avulla he pystyvät harjoittamaan taitoaan suoriutua hyvin myös häiriön alaisena kohti huipputaitavuutta.
 • Urheilijat ymmärtävät tarkasti oman lajin vaatiman keskittymisen luonteen ja osaavat arvioida omia taitojaan suhteessa lajin vaatimuksiin.
 • Urheilijat motivoituvat harjoittelemaan keskittymistä yksilöllisesti ja itsenäisesti nauttien huippukeskittymisen tuomasta tunteesta ja itseluottamuksesta sellaisenaan.

Harjoittelusta seuraavat hyödyt

 • Urheilijat ja valmentajat saavat mahdollisuuden yksilöllisen keskittymisen harjoittelun suunnitteluun ja toteuttamiseen.
 • Valmistaa urheilijaa käyttämään mielikuvaharjoittelua myöhemmin tehokkaasti apuna harjoittelussa ja kilpailemisessa.
 • Keskittymisen taidot hioutuvat huippuunsa lajinomaisesti.
 • Urheilija saavuttaa yhä suuremman varmuuden toimia itseensä luottaen haastavissakin tilanteissa.

Inspiroivia asiantuntijuuden, valmentajuuden ja harjoittelun hetkiä! Kertaa ja opiskele halutessasi vielä täsmäohjeita alta!

 • Materiaalin käyttäjän kannattaa aloittaa materiaalin käyttö tutustumalla tietoiskuihin. Tietoiskut sisältävät teemaan ja harjoitteluun liittyvää tietoa, jonka ymmärtäminen ja hallitseminen edesauttavat niin motivoitumista harjoitteiden toteuttamiseen kuin oivalluksia siihen, miksi ja miten harjoitteet tulevat vaikuttamaan urheilijoiden kehittymiseen.

 

 • Tutustukaa rauhassa harjoitteen alussa esitettyihin harjoitteen tavoitteisiin. Ne kertovat, miksi harjoite kannattaa tehdä. Samalla ne ilmaisevat, minkälaisia asioita urheilupsykologiassa ja psyykkisessä valmentautumisessa tavoitellaan ja miksi. Tavoitteet sisäistämällä käyttäjä lisää merkittävästi urheilupsykologista tietopankkiaan.

 

 • Halutessaan voi jatkaa tutustumalla harjoitteiden lyhyisiin kuvauksiin. Niiden avulla saa nopean käsityksen siitä, mitä harjoitellaan ja miksi, miten harjoittelu etenee ja minkälaisia harjoitteita on tarjolla.

 

 • Harjoitteet voidaan suorittaa järjestyksessä, jolloin niistä muodostuu psyykkisten taitojen ja ominaisuuksien kehittämisen pitkäjänteinen prosessi. On myös mahdollista valita harjoitteita yksittäin missä järjestyksessä tahansa sitä mukaa, kun ne tuntuvat soveltuvan tilanteeseen.

 

 • Lajiharjoittelusta kannattaa ottaa rohkeasti se aika, joka harjoitteen toteuttamiseen vaaditaan. Se ei koskaan ole pois lajilta, vaan lisää pidemmällä tähtäimellä laatua ja onnistumisen todennäköisyyttä.

 

 • Yleensä urheilijat ottavat harjoitteet mielenkiinnolla ja ilolla vastaan ja suorastaan vaativat, että niitä tehdään jatkossakin. Ainakin isossa ryhmässä saattaa kuitenkin olla myös sellaisia urheilijoita, jotka eivät heti halua lähteä täysillä mukaan johonkin harjoitteeseen. Tästä ei pidä hätääntyä, ja urheilijoille tulee antaa aikaa tottua uusiin juttuihin. Tärkein motivaation lähde ja osoitus asian tärkeydestä on valmentaja itse. Kun valmentaja uskoo asiaan ja sitkeästi ottaa harjoitteita mukaan lajiharjoitukseen, vähitellen kaikki urheilijat pääsevät mukaan ja myös hyötyminen harjoitteista lisääntyy koko ajan.

 

 • Toistakaa kaikkia harjoituksia yhä uudelleen sopivaksi katsomallanne tavalla. Kun harjoituksia tehdään useasti pieninä paloina, urheilijat saavat mahdollisuuden löytää omia hyviä tapoja. Huomaatte pian, kuinka asiantuntija, valmentaja ja urheilijat alatte soveltaa harjoitteita omaan lajiin ja omaan tilanteeseen. Tämä on enemmän kuin toivottua ja sallittua!

Teeman harjoitteet tasoittain:

Lasten harjoitteet

Keskittymisen valmiudet

Keskittymisen perustaidot

Keskittymisen huipputaidot