Aloitus ja ohjeita Harjoitusprosessien ja Asiantuntijamateriaalin käyttäjälle

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

 

Lasten kilpailemisen harjoitteet

 

Kilpailemisen valmiudet:

Kilpailemisen perustaidot:

 

Kilpailemisen huipputaidot:

 

Tervetuloa kilpailuun valmistautumisen ja kilpailemisen taitojen kehittämisen materiaalien pariin!

Tämä kattava materiaali tarjoaa sinulle harjoitusprosessit kilpailemisen taitojen kehittämisen ja tukemisen avuksi lapsista nuoriin ja aikuisiin, niin harrastetason, kilpaurheilun kuin huippu-urheilun kontekstiin.

Materiaali on jaettu lasten harjoitteisiin sekä kolmeen tasoon. Tasot ovat seuraavat:

Lasten harjoitteet (ikäryhmä noin 7-vuotiaista lapsista 11-12-vuotiaisiin)

Taso 1: Valmiudet (ikäryhmä noin 10-13 -vuotiaista alkaen aikuisiin)

Taso 2: Perustaidot (ikäryhmä noin 10-13 -vuotiaista alkaen aikuisiin, riippuen ajattelun kehityksestä sekä aiemmasta harjoituskokemuksesta)

Taso 3: Huipputaidot (ikäryhmä noin 12-15 -vuotiaista alkaen aikuisiin, riippuen ajattelun kehityksestä sekä aiemmasta harjoituskokemuksesta)

Joistain harjoitteista on lisäksi esillä ryhmäversio, jossa harjoitetta on muokattu isomman ryhmän tarpeisiin soveltuvaksi. Kaikki harjoitteet sopivat kuitenkin niin yksilö- kuin joukkueurheilun psyykkisen valmennuksen toteuttamiseen.

Tietoiskut

Materiaali sisältää tietoiskut liittyen kilpailemisen taitojen kehittämiseen jokaiselle tasolle erikseen, eli valmiuksiin, perustaitoihin ja huipputaitoihin. Tietoiskuissa on esitetty urheilupsykologista perustietoa, jonka omaksuminen on merkittävää, jotta harjoitteita käyttävä urheilija tai valmentaja omaa hyvät lähtökohdat harjoitteiden suorittamiselle mielekkäästi ja tuloksellisesti omassa liikunnan, urheilun ja valmennuksen arjessaan. Tietoiskuihin tutustuminen tilanteeseen soveltuvin keinoin voi siis olla hyvä tapa aloittaa materiaalin käyttäminen. Niistä saa myös hyvän käsityksen siitä, minkälaisiin asioihin käytännön harjoitteet perustuvat ja siitä, mitä niissä tavoitellaan ja miksi.

TrainingFocus -harjoitteiden teho perustuu käytännön työskentelyyn. Käytännön harjoittelun seurauksena teoria-asiatkin ilmenevät urheilijoiden ja valmentajien kokemuksina, kuten taitavan kilpailijan kokemuksena ja sitä kautta onnistumisen todennäköisyyden ja urheilemisen ilon kasvamisena.

Asiantuntijana tai valmentajana lisäät koko ajan urheilupsykologista tietämystäsi, kun tutustut huolellisesti myös harjoitteiden tavoitteisiin ja suoritusohjeisiin etukäteen. Harjoittelun myötä vaikutukset tulevat näkyviin käytännössä omien valmennettaviesi tai asiakkaidesi kanssa.

Harjoitteet ja niiden kuvaukset

Materiaalin harjoitteita voidaan toteuttaa lajiharjoitusten yhteydessä tai ohessa.

Harjoitteet pyrkivät tarjoamaan helposti lähestyttäviä ja erilaisiin tilanteisiin, lajeihin ja tarpeisiin sovellettavissa olevia tehtäviä. Harjoitteiden avulla voidaan luoda urheilijalle ja joukkueelle pitkäjänteinen, kausien läpi kulkeva kilpailuun tai peliin valmistautumisen ja kilpailemisen taitojen kehittämisen harjoitusprosessi. Tai harjoitteita voidaan yhtä lailla poimia yksitellen käyttöön urheilijan, joukkueen ja valmentajan tilanteeseen sopivalla tavalla.

Jokaisen tason harjoitteet on kuvattu lyhyesti sivun ylälaidassa löytyvien valikoiden sivuilla "Harjoitteiden lyhyet kuvaukset". Tutustumalla harjoitteiden lyhyisiin kuvauksiin, saat nopean yleiskäsityksen siitä, mitä harjoitteissa tavoitellaan ja miten. Tämä helpottaa prosessin luomista sekä harjoitteiden valintaa.

temp-uimarit
shutterstock_2907745

Harjoittelun tavoitteet ja hyödyt

Kilpailuun valmistautumisen ja kilpailemisen valmiudet  ↓

 

Taitava kilpailuun valmistautuja tietää ja toteuttaa rutiineja, jotka auttavat virittymään yksilöllisesti hyvään kilpailuvireeseen. Suoritukseensa ja itseensä luottava urheilija kilpailee nauttien mahdollisuudesta testata osaamistaan oman lajinsa parissa.

TrainingFocuksen kilpailuun valmistautumisen ja kilpailemisen valmiuksien tasolla urheilija oppii tunnistamaan omaan valmistautumiseen ja kilpailemiseen liittyviä piirteitä ja aloittaa menetelmien opettelun, joiden avulla hän voi tietoisesti kehittää kilpailemisen taitojaan.

Harjoittelun tavoitteet

 • Urheilija tutustuu tarkasti omiin, valmistautumiseen ja kilpailemiseen liittyviin ajatuksiin, tunteisiin ja jo olemassa oleviin rutiineihin.
 • Urheilija oppii alustavasti analysoimaan erilaisten rutiinien merkitystä kilpailuvireen säätelyssä.
 • Urheilija oppii, miten hän voi harjoituksissa kehittää kilpailemiseen liittyviä taitoja.
 • Urheilija oppii suorittamaan monipuolisen, tehokkaan kilpailuanalyysin kilpailutapahtumien jälkeen.

Harjoittelusta seuraavat hyödyt

 • Urheilija tulee tietoisemmaksi tekijöistä, jotka vaikuttavat hänen kilpailuissa suoriutumisensa onnistumiseen.
 • Harjoitteet auttavat varmistamaan, että urheilija harjoittelee riittävän paljon kilpailunomaisesti, jolloin kilpailemisen paineet ja muut epävarmuustekijät voidaan minimoida.
 • Urheilija voi opetella rutiininomaiseksi tavaksi kilpailun analyysin, mikä yleensä vähentää paineita merkittävästi ja vapauttaa urheilijan suorittamaan omalla tasollaan kilpailutilanteissa.

 

Kilpailuun valmistautuminen ja kilpaileminen perustaitojen tasolla 

 

TrainingFocuksen kilpailuun valmistautumisen ja kilpailemisen perustaitojen tasolla urheilija suunnittelee ja harjoittelee itselleen toimivat valmistautumisen ja kilpailemisen rutiinit, joiden avulla hän voi vähitellen kehittää suoritusvarmuuttaan kohti huipputasoa.

Harjoittelun tavoitteet 

 • Urheilija rakentaa yksilöllisesti toimivat kilpailuihin valmistautumisen rutiinit, joita hän osaa harjoitella ja toteuttaa suorituskykyä parantavasti.
 • Urheilija osaa suunnitella kilpailun kulkua ja harjoitella sitä niin, että myös poikkeustilanteissa toimintakyky säilyy.
 • Urheilija oppii menetelmiä, joiden avulla hän pystyy tietoisesti vaikuttamaan omaan vireystilaansa.

Harjoittelusta seuraavat hyödyt 

 • Suoritusvarmuus lisääntyy, kun urheilija toteuttaa valmistautuessaan tietoisesti niitä asioita, joiden tietää vaikuttavan kilpailemisen laatuun sitä parantaen.
 • Urheilija oppii harjoittelemaan kilpailemisen osataitoja myös mielikuvissa, jolloin kilpailuvarmuus ja erilaisten tunteiden hallinta kilpailutilanteissa paranevat.
 • Urheilija harjoittaa kykyään nauttia kilpailutilanteista ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista uhkien sijaan.

 

Kilpailuun valmistautuminen ja kilpaileminen huipputaitojen tasolla

 

TrainingFocuksen kilpailuun valmistautumisen ja kilpailemisen huipputaitojen tasolla urheilija oppii tarkasti ja nopeasti analysoimaan suoritusvirettään haastavissakin tilanteissa ja vaikuttamaan siihen tehokkaimmilla tavoilla suorituskyvyn säilyttämiseksi tai palauttamiseksi.

Harjoittelun tavoitteet 

 • Urheilija tuntee tarkasti oman, ihanteelliseen suorituskykyyn liittyvän vireystilan ja huomaa, jos latautuminen on yli- tai alivirittynyttä.
 • Urheilijan osaa hallita kilpailutilanteen aiheuttamia paineita vaikuttamalla fyysiseen ja psyykkiseen latautumiseensa itselleen sopivilla menetelmillä.
 • Urheilija oppii analysoimaan kilpailukauden tavalla, joka tukee mahdollisten virheiden ja epäonnistumisten hyödyntämistä oppimiskokemuksina sekä suorituskyvyn ja –varmuuden kehittämistä kohti huipputasoa.

Harjoittelusta seuraavat hyödyt

 • Urheilijan suorituskyky ja suoritusvarmuus kehittyvät kohti huipputaitavuuden vaatimaa tasoa.
 • Urheilijan suoritus häiriintyy yhä vähemmän ja yhä harvemmin kilpailun aiheuttaman voimakkaankin paineen tai epäonnistumisen pelkojen vuoksi.

Inspiroivia asiantuntijuuden, valmentajuuden ja harjoittelun hetkiä! Kertaa ja opiskele halutessasi vielä täsmäohjeita alta!

 • Materiaalin käyttäjän kannattaa aloittaa materiaalin käyttö tutustumalla tietoiskuihin. Tietoiskut sisältävät teemaan ja harjoitteluun liittyvää tietoa, jonka ymmärtäminen ja hallitseminen edesauttavat niin motivoitumista harjoitteiden toteuttamiseen kuin oivalluksia siihen, miksi ja miten harjoitteet tulevat vaikuttamaan urheilijoiden kehittymiseen.

 

 • Tutustukaa rauhassa harjoitteen alussa esitettyihin harjoitteen tavoitteisiin. Ne kertovat, miksi harjoite kannattaa tehdä. Samalla ne ilmaisevat, minkälaisia asioita urheilupsykologiassa ja psyykkisessä valmentautumisessa tavoitellaan ja miksi. Tavoitteet sisäistämällä käyttäjä lisää merkittävästi urheilupsykologista tietopankkiaan.

 

 • Halutessaan voi jatkaa tutustumalla harjoitteiden lyhyisiin kuvauksiin. Niiden avulla saa nopean käsityksen siitä, mitä harjoitellaan ja miksi, miten harjoittelu etenee ja minkälaisia harjoitteita on tarjolla.

 

 • Harjoitteet voidaan suorittaa järjestyksessä, jolloin niistä muodostuu psyykkisten taitojen ja ominaisuuksien kehittämisen pitkäjänteinen prosessi. On myös mahdollista valita harjoitteita yksittäin missä järjestyksessä tahansa sitä mukaa, kun ne tuntuvat soveltuvan tilanteeseen.

 

 • Lajiharjoittelusta kannattaa ottaa rohkeasti se aika, joka harjoitteen toteuttamiseen vaaditaan. Se ei koskaan ole pois lajilta, vaan lisää pidemmällä tähtäimellä laatua ja onnistumisen todennäköisyyttä.

 

 • Yleensä urheilijat ottavat harjoitteet mielenkiinnolla ja ilolla vastaan ja suorastaan vaativat, että niitä tehdään jatkossakin. Ainakin isossa ryhmässä saattaa kuitenkin olla myös sellaisia urheilijoita, jotka eivät heti halua lähteä täysillä mukaan johonkin harjoitteeseen. Tästä ei pidä hätääntyä, ja urheilijoille tulee antaa aikaa tottua uusiin juttuihin. Tärkein motivaation lähde ja osoitus asian tärkeydestä on valmentaja itse. Kun valmentaja uskoo asiaan ja sitkeästi ottaa harjoitteita mukaan lajiharjoitukseen, vähitellen kaikki urheilijat pääsevät mukaan ja myös hyötyminen harjoitteista lisääntyy koko ajan.

 

 • Toistakaa kaikkia harjoituksia yhä uudelleen sopivaksi katsomallanne tavalla. Kun harjoituksia tehdään useasti pieninä paloina, urheilijat saavat mahdollisuuden löytää omia hyviä tapoja. Huomaatte pian, kuinka asiantuntija, valmentaja ja urheilijat alatte soveltaa harjoitteita omaan lajiin ja omaan tilanteeseen. Tämä on enemmän kuin toivottua ja sallittua!

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

 

Lasten kilpailemisen harjoitteet

 

Kilpailemisen valmiudet:

Kilpailemisen perustaidot:

 

Kilpailemisen huipputaidot: