Tietoiskut lasten kilpailemisesta

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

 

Lasten kilpailemisen harjoitteet

 

Kilpailemisen valmiudet:

Kilpailemisen perustaidot:

 

Kilpailemisen huipputaidot:

Tietoiskut lasten kilpailemisesta

 

Alla on esitetty viisi tietoiskua liittyen lasten kilpailemiseen. Nämä viisi asiakokonaisuutta on olennaista tietää, jotta TrainingFocuksen lasten kilpailemisen harjoitteet onnistuvat tehokkaasti ja tuloksellisesti.

 

TIETOISKU 1 

  • Lasten leikkiin kuuluu usein luonnostaan kaikenlaista kisailua ja mittelöä. Tätä lasten luonnollista kykyä suhtautua leikinomaisesti kilpailutilanteisiin voidaan hyödyntää ja säilyttää lasten kilpaurheilussa ja yhtä lailla kaikissa liikuntatuokioissa.
  • Lapset silti myös eroavat toisistaan siinä, kuinka paljon he luonnostaan pitävät kilpailunomaisista tilanteista.

 

TIETOISKU 2

  • Kilpaileminen ja pelaaminen tukevat lapsen psyykkistä kehitystä, mikäli tunteiden kokeminen ja sosiaalinen vuorovaikutus saavat tapahtua turvallisesti ja kannustavassa ilmapiirissä.
  • Valmentajan omilla ajatuksilla ja kilpailemiseen liittyvillä arvoilla on suuri merkitys siinä, minkälainen ilmapiiri suhteessa kilpailemiseen, voittamiseen ja häviämiseen harjoitusryhmään tai joukkueeseen syntyy.

 

TIETOISKU 3 

  • Pedagogisessa kirjallisuudessa oppimista tukevasta ilmapiiristä käytetään nimitystä motivaatioilmasto, ja se jaetaan tehtävä- ja kilpailusuuntautuneeseen perspektiiviin. (Jaakkola, 2015)
  • Jos valmentaja korostaa lasten yrittämistä, jokaisen omaa kehittymistä sekä yhteistyötä, muodostuu motivaatioilmasto tehtäväsuuntautuneeksi. Tämän katsotaan olevan sekä psyykkisen turvallisuuden että oppimisen kannalta oleellista lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa. (Jaakkola, 2015)

 

TIETOISKU 4  

  • Tutkimustulokset osoittavat, että kilpaileminen ei ole lapsille haitallista, jos tehtäväsuuntautunut motivaatioilmasto on korostunut. (Jaakkola, 2015)
  • On huomionarvoista, että lasten ajattelun kehitys sallii sosiaalisen vertailun ja kilpailemisen määrittelyn aikuisen tavoin vasta noin 13-vuotiaana (Lintunen, 2015). Lapset siis saattavat käsittää ja suhtautua kilpailemiseen hyvin eri tavoin kuin aikuiset ajattelevat tai olettavat.

 

TIETOISKU 5

  • Kouluiän alkaessa lasten minäpystyvyyden tunne keskimäärin alenee, kun lapset havahtuvat vertailun maailmaan.
  • Valmentajalla on tärkeä mahdollisuus tarjota kokemuksia ja oppeja, jotka auttavat lapsia kokemaan itseluottamusta ja pystyvyyttä liikunnan ja urheilun avulla. Kun korostetaan useita osaamisalueita sekä pieniäkin onnistumisia ja toteutetaan kilpailemisen harjoittelua luovasti ja monipuolisesti, lapset oppivat olennaisia valmiuksia tulevaa mahdollista kilpauraa ja koko tulevaa elämää ajatellen.
shutterstock_697538326

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

 

Lasten kilpailemisen harjoitteet

 

Kilpailemisen valmiudet:

Kilpailemisen perustaidot:

 

Kilpailemisen huipputaidot: