Aloitus ja ohjeita Harjoitusprosessien ja Asiantuntijamateriaalin käyttäjälle

Teeman harjoitteet tasoittain:

 

 

Lasten mielikuvaharjoittelu ja tunnetaidot:

 

Mielikuvaharjoittelun valmiudet:

Mielikuvaharjoittelun perustaidot:

 

Mielikuvaharjoittelun huipputaidot:

Tervetuloa mielikuvaharjoittelun materiaalien pariin!

Tämä kattava materiaali tarjoaa sinulle harjoitusprosessit mielikuvaharjoittelun opettelemiseen ja hyödyntämiseen lapsista nuoriin ja aikuisiin, niin harrastetason, kilpaurheilun kuin huippu-urheilun kontekstiin.

Materiaali on jaettu kolmeen tasoon, joiden lisäksi esitetään lasten harjoitteluun soveltuva harjoitusprosessi. Tasot ovat seuraavat:

Lapset (ikäryhmä noin 6-vuotiaista 10-12 vuotiaisiin)

Taso 1: Valmiudet (ikäryhmä noin 12-13 -vuotiaista alkaen aikuisiin)

Taso 2: Perustaidot (ikäryhmä noin 12-13 -vuotiaista alkaen aikuisiin)

Taso 3: Huipputaidot (ikäryhmä noin 12-13 -vuotiaista alkaen aikuisiin)

Joistain harjoitteista on lisäksi esillä ryhmäversio, jossa harjoitetta on muokattu isomman ryhmän tarpeisiin soveltuvaksi. Kaikki harjoitteet sopivat kuitenkin niin yksilö- kuin joukkueurheilun psyykkisen valmennuksen toteuttamiseen.

Tietoiskut

Materiaali sisältää tietoiskut liittyen mielikuvaharjoitteluun jokaiselle tasolle erikseen, eli valmiuksiin, perustaitoihin ja huipputaitoihin. Tietoiskuissa on esitetty urheilupsykologista perustietoa, jonka omaksuminen on merkittävää, jotta harjoitteita käyttävä urheilija tai valmentaja omaa hyvät lähtökohdat harjoitteiden suorittamiselle mielekkäästi ja tuloksellisesti omassa liikunnan, urheilun ja valmennuksen arjessaan. Tietoiskuihin tutustuminen tilanteeseen soveltuvin keinoin voi siis olla hyvä tapa aloittaa materiaalin käyttäminen. Niistä saa myös hyvän käsityksen siitä, minkälaisiin asioihin käytännön harjoitteet perustuvat ja siitä, mitä niissä tavoitellaan ja miksi.

TrainingFocus -harjoitteiden teho perustuu käytännön työskentelyyn. Käytännön harjoittelun seurauksena teoria-asiatkin ilmenevät urheilijoiden ja valmentajien kokemuksina, kuten taitavan kilpailijan kokemuksena ja sitä kautta onnistumisen todennäköisyyden ja urheilemisen ilon kasvamisena.

Asiantuntijana tai valmentajana lisäät koko ajan urheilupsykologista tietämystäsi, kun tutustut huolellisesti myös harjoitteiden tavoitteisiin ja suoritusohjeisiin etukäteen. Harjoittelun myötä vaikutukset tulevat näkyviin käytännössä omien valmennettaviesi tai asiakkaidesi kanssa.

Harjoitteet ja niiden kuvaukset

Materiaalin harjoitteita voidaan toteuttaa lajiharjoitusten yhteydessä tai ohessa.

Harjoitteet pyrkivät tarjoamaan helposti lähestyttäviä ja erilaisiin tilanteisiin, lajeihin ja tarpeisiin sovellettavissa olevia tehtäviä. Harjoitteiden avulla voidaan luoda urheilijalle ja joukkueelle pitkäjänteinen, kausien läpi kulkeva mielikuvaharjoittelun prosessi. Tai harjoitteita voidaan yhtä lailla poimia yksitellen käyttöön urheilijan, joukkueen ja valmentajan tilanteeseen sopivalla tavalla.

Jokaisen tason harjoitteet on kuvattu lyhyesti sivun ylälaidassa löytyvien valikoiden sivuilla "Harjoitteiden lyhyet kuvaukset". Tutustumalla harjoitteiden lyhyisiin kuvauksiin, saat nopean yleiskäsityksen siitä, mitä harjoitteissa tavoitellaan ja miten. Tämä helpottaa prosessin luomista sekä harjoitteiden valintaa.

shutterstock_146196350
Atleta deportista agotado recostado en el piso.

Harjoittelun tavoitteet ja hyödyt

Mielikuvaharjoittelu lasten urheilussa

Pienet lapset ovat taitavia luomaan mielikuvitusmaailmoja ja eläytymään hyvin aidosti luomiinsa mielikuviin. Mielikuvaharjoittelun avulla voidaan hyödyntää lasten tätä kykyä sekä myös säilyttää tätä myöhemminkin urheilussa monin tavoin oleellista kykyä.

Harjoitteiden tavoitteet

 • Lapsi oppii ja säilyttää kykyä tuottaa eläviä mielikuvia kaikkien aistien avulla
 • Lapsi oppii vähitellen kiinnittämään huomiota siihen, miltä suoritus hänestä itsestä tuntuu ja miten se eroaa tavoitellusta suorituksesta.
 • Lapsi opettelee kykyä valmistautua erilaisin tilanteisiin etukäteen mielikuvien avulla.
 • Lapsi harjoittelee tunteiden tuntemista ja nimeämistä ja rohkaistuu vähitellen tunteiden ilmaisemiseen.
 • Lapsi saavuttaa valmiuksia ymmärtää erilaisten tunteiden yhteyden suorituskykyyn
 • Lapsi oppii, että rauhoittumiseen ja piristymiseen voi itse vaikuttaa, ja niillä on merkittävä vaikutus suoritusten onnistumiseen.

Harjoittelusta seuraavat hyödyt

 • Monipuolistaa harjoittelua ja lisää siten lasten viihtymistä.
 • Tehostaa oppimista.
 • Antaa valmentajalle mahdollisuuden tarkkailla ja tarkistaa, miten lapsi itse kokee suorituksen onnistuvan ja mitä lapsi itse tuntee suorituksen aikana.
 • Luo olennaisia valmiuksia lasten mielikuvaharjoitteluun, itseluottamuksen kehittämiseen ja tunteiden hallinnan taitavuuteen.
 • Lisää vuorovaikutusta lasten ja valmentajan välillä myös tunteisiin sekä lasten olotiloihin liittyen.

 

Mielikuvaharjoittelun valmiudet  ↓

 

Mielikuvaharjoittelu on urheilusuorituksien ja niiden osien suorittamista mielikuvissa, ilman todellista liikettä.

Valmiuksien tasolla TrainingFocus tarjoaa harjoituksien sarjan, joiden avulla urheilijat ja valmentajat voivat tutustua mielikuvaharjoitteluun ja oppia, miten luodaan hyvät valmiudet tuottaa todenmukaisia, onnistuneita mielikuvia urheilusuorituksista.

Harjoittelun tavoitteet

 • Saavuttaa kyky käyttää kaikkia aisteja mielikuvien tuottamisessa.
 • Saavuttaa kyky erottaa ja tuottaa sisäisiä (tuntee itse) ja ulkoisia (näkee itsensä ulkopuolelta) mielikuvia.
 • Saavuttaa kyky tietoisesti hallita ja muuttaa mielikuvia haluamaansa suuntaan.
 • Saavuttaa kyky tuottaa mielikuvia sekä paikoillaan olevista tilanteista että liikkeistä.
 • Saavuttaa näin valmiudet muodostaa onnistuneita ja eläviä mielikuvia lajisuorituksista ja hyödyntää mielikuvaharjoittelua monipuolisesti harjoittelun ja kilpailemisen tukena.

Harjoittelusta seuraavat hyödyt

 • Motivoi ja innostaa urheilijaa mielikuvien käyttämiseen urheilemisen ja oppimisen tukena.
 • Valmistaa urheilijaa käyttämään mielikuvaharjoittelua myöhemmin tehokkaasti apuna harjoittelussa ja kilpailemisessa.
 • Kohottaa itseluottamusta urheilijan saavuttaessa tietoisen kyvyn hallita mielikuviaan.
 • Antaa mahdollisuuden tarkistaa, että mielikuvien tuottamisen perustaidot ovat hallinnassa, jolloin harjoittelun onnistuminen ja tuloksellisuus jatkossakin on todennäköistä.

 

Mielikuvaharjoittelu perustaitojen tasolla 

 

Perustaitojen tasolla TrainingFocus tarjoaa harjoitukset, joiden avulla urheilijat ja valmentajat voivat opetella mielikuvaharjoittelun perustekniikan ja hyödyntää mielikuvaharjoittelua tehokkaasti lajiin liittyvien liikkeiden ja suoritusten osien harjoittelussa.

Harjoittelun tavoitteet

 • Oppia mielikuvaharjoittelun perustekniikka.
 • Oppia muodostamaan lajiin liittyvistä liikkeistä ja osasuorituksista todenkaltaisia, onnistuneita mielikuvia.
 • Oppia yhdistämään mielikuvaharjoittelu tavanomaiseksi osaksi lajiharjoitusta.
 • Suunnitella ja pohtia, millä kaikilla tavoilla urheilija ja valmentaja voivat hyötyä mielikuvaharjoittelusta.

Harjoittelusta seuraavat hyödyt

 • Varmistaa urheilijan liikemallien ja lajisuorituksista muodostuneiden mielikuvien oikeellisuuden, jolloin oppiminen on tehokkaampaa ja turvallista.
 • Urheilijan nopea kehittyminen, kun laadukkaiden toistojen määrä lisääntyy.
 • Valmentajalle mahdollisuus esittää suoritusohjeita ja palautetta erilaisin tavoin, jolloin jokainen urheilija voi löytää oman optimaalisen tavan oppia.

 

Mielikuvaharjoittelu huipputaitojen tasolla

 

Huipputaitojen tasolla TrainingFocus tarjoaa harjoitukset, joiden avulla urheilijat ja valmentajat voivat hyödyntää mielikuvaharjoittelua tehokkaasti kokonaisten lajiharjoitusten sekä kilpailusuoritusten ja myös poikkeavien tilanteiden harjoittamisessa. 

Harjoittelun tavoitteet

 • Oppia suorittamaan kokonainen lajisuoritus mielikuvissa todenkaltaisesti.
 • Oppia hyödyntämään mielikuvaharjoittelua erityisesti myös kilpailusuoritusten harjoittamisen apuna.
 • Oppia taito käsitellä tarvittaessa mieltä painava epäonnistuminen mielikuvien avulla niin, että se ei enää häiritse.
 • Saavuttaa rutiininomaisuus ja itsenäisyys mielikuvaharjoittelun käyttämisessä osana lajiharjoittelua.

Harjoittelusta seuraavat hyödyt

 • Mahdollistaa laadukkaiden lajisuoritusten toistojen lisäämisen haluttaessa jopa kaksinkertaiseksi.
 • Kehittää suoritusvarmuutta ja huipputason keskittymistä niin rutiinisuorituksissa kuin vaativimmissakin tilanteissa.
 • Auttaa optimaaliseen toimintaan ja urheilijan tukemiseen tilanteissa, joissa fyysinen harjoittelu on jostain syystä vaikeutunut tai estynyt kokonaan.

Inspiroivia asiantuntijuuden, valmentajuuden ja harjoittelun hetkiä! Kertaa ja opiskele halutessasi vielä täsmäohjeita alta!

 • Materiaalin käyttäjän kannattaa aloittaa materiaalin käyttö tutustumalla tietoiskuihin. Tietoiskut sisältävät teemaan ja harjoitteluun liittyvää tietoa, jonka ymmärtäminen ja hallitseminen edesauttavat niin motivoitumista harjoitteiden toteuttamiseen kuin oivalluksia siihen, miksi ja miten harjoitteet tulevat vaikuttamaan urheilijoiden kehittymiseen.

 

 • Tutustukaa rauhassa harjoitteen alussa esitettyihin harjoitteen tavoitteisiin. Ne kertovat, miksi harjoite kannattaa tehdä. Samalla ne ilmaisevat, minkälaisia asioita urheilupsykologiassa ja psyykkisessä valmentautumisessa tavoitellaan ja miksi. Tavoitteet sisäistämällä käyttäjä lisää merkittävästi urheilupsykologista tietopankkiaan.

 

 • Halutessaan voi jatkaa tutustumalla harjoitteiden lyhyisiin kuvauksiin. Niiden avulla saa nopean käsityksen siitä, mitä harjoitellaan ja miksi, miten harjoittelu etenee ja minkälaisia harjoitteita on tarjolla.

 

 • Harjoitteet voidaan suorittaa järjestyksessä, jolloin niistä muodostuu psyykkisten taitojen ja ominaisuuksien kehittämisen pitkäjänteinen prosessi. On myös mahdollista valita harjoitteita yksittäin missä järjestyksessä tahansa sitä mukaa, kun ne tuntuvat soveltuvan tilanteeseen.

 

 • Lajiharjoittelusta kannattaa ottaa rohkeasti se aika, joka harjoitteen toteuttamiseen vaaditaan. Se ei koskaan ole pois lajilta, vaan lisää pidemmällä tähtäimellä laatua ja onnistumisen todennäköisyyttä.

 

 • Yleensä urheilijat ottavat harjoitteet mielenkiinnolla ja ilolla vastaan ja suorastaan vaativat, että niitä tehdään jatkossakin. Ainakin isossa ryhmässä saattaa kuitenkin olla myös sellaisia urheilijoita, jotka eivät heti halua lähteä täysillä mukaan johonkin harjoitteeseen. Tästä ei pidä hätääntyä, ja urheilijoille tulee antaa aikaa tottua uusiin juttuihin. Tärkein motivaation lähde ja osoitus asian tärkeydestä on valmentaja itse. Kun valmentaja uskoo asiaan ja sitkeästi ottaa harjoitteita mukaan lajiharjoitukseen, vähitellen kaikki urheilijat pääsevät mukaan ja myös hyötyminen harjoitteista lisääntyy koko ajan.

 

 • Toistakaa kaikkia harjoituksia yhä uudelleen sopivaksi katsomallanne tavalla. Kun harjoituksia tehdään useasti pieninä paloina, urheilijat saavat mahdollisuuden löytää omia hyviä tapoja. Huomaatte pian, kuinka asiantuntija, valmentaja ja urheilijat alatte soveltaa harjoitteita omaan lajiin ja omaan tilanteeseen. Tämä on enemmän kuin toivottua ja sallittua!

Teeman harjoitteet tasoittain:

 

 

Mielikuvaharjoittelun valmiudet:

Mielikuvaharjoittelun perustaidot:

 

Mielikuvaharjoittelun huipputaidot: