Motivaatio

Aloitus ja ohjeita Asiantuntijamateriaalin ja Harjoitusprosessien käyttäjälle

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

Lasten innostuksen, motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

 

Motivaation valmiudet:

 

Motivaation perustaidot:

 

Motivaation huipputaidot:

Tervetuloa motivaation kehittämisen ja vahvistamisen materiaalien pariin!

Tämä kattava materiaali tarjoaa sinulle harjoitusprosessit motivaation kehittämisen ja tukemisen avuksi lapsista nuoriin ja aikuisiin, niin harrastetason, kilpaurheilun kuin huippu-urheilun kontekstiin.

Materiaali on jaettu kolmeen tasoon, joiden lisäksi esitetään lasten harjoitteluun soveltuva harjoitusprosessi. Tasot ovat seuraavat:

Lapset (ikäryhmä noin 6 vuotiasta 10-12 vuotiaisiin)

Taso 1: Valmiudet (ikäryhmä noin 12-13 -vuotiaista alkaen aikuisiin)

Taso 2: Perustaidot (ikäryhmä noin 12-13 -vuotiaista alkaen aikuisiin)

Taso 3: Huipputaidot (ikäryhmä noin 12-13 -vuotiaista alkaen aikuisiin)

Joistain harjoitteista on lisäksi esillä ryhmäversio, jossa harjoitetta on muokattu isomman ryhmän tarpeisiin soveltuvaksi. Kaikki harjoitteet sopivat kuitenkin niin yksilö- kuin joukkueurheilun psyykkisen valmennuksen toteuttamiseen.

Tietoiskut

Materiaali sisältää tietoiskut liittyen motivaatioon ja sen kehittämiseen jokaiselle tasolle erikseen, eli valmiuksiin, perustaitoihin, huipputaitoihin sekä lasten harjoitteluun. Tietoiskuissa on esitetty urheilupsykologista perustietoa, jonka omaksuminen on merkittävää, jotta harjoitteita käyttävä urheilija tai valmentaja omaa hyvät lähtökohdat harjoitteiden suorittamiselle mielekkäästi ja tuloksellisesti omassa liikunnan, urheilun ja valmennuksen arjessaan. Tietoiskuihin tutustuminen tilanteeseen soveltuvin keinoin voi siis olla hyvä tapa aloittaa materiaalin käyttäminen. Niistä saa myös hyvän käsityksen siitä, minkälaisiin asioihin käytännön harjoitteet perustuvat ja siitä, mitä niissä tavoitellaan ja miksi.

TrainingFocus -harjoitteiden teho perustuu käytännön työskentelyyn. Käytännön harjoittelun seurauksena teoria-asiatkin ilmenevät urheilijoiden ja valmentajien kokemuksina, kuten motivaation vahvistumisen kokemuksena ja sitä kautta onnistumisen todennäköisyyden ja urheilemisen ilon kasvamisena.

Asiantuntijana tai valmentajana lisäät koko ajan urheilupsykologista tietämystäsi, kun tutustut huolellisesti myös harjoitteiden tavoitteisiin ja suoritusohjeisiin etukäteen. Harjoittelun myötä vaikutukset tulevat näkyviin käytännössä omien valmennettaviesi tai asiakkaidesi kanssa.

Harjoitteet ja niiden kuvaukset

Materiaalin harjoitteita voidaan toteuttaa lajiharjoitusten yhteydessä tai ohessa.

Harjoitteet pyrkivät tarjoamaan helposti lähestyttäviä ja erilaisiin tilanteisiin, lajeihin ja tarpeisiin sovellettavissa olevia tehtäviä. Harjoitteiden avulla voidaan luoda urheilijalle pitkäjänteinen, kausien läpi kulkeva motivaation kehittämisen ja vahvistamisen harjoitusprosessi. Tai harjoitteita voidaan yhtä lailla poimia yksitellen käyttöön urheilijan ja valmentajan tilanteeseen sopivalla tavalla.

Jokaisen tason harjoitteet on kuvattu lyhyesti sivun ylä- ja alalaidassa löytyvien valikoiden sivuilla "Harjoitteiden lyhyet kuvaukset". Tutustumalla harjoitteiden lyhyisiin kuvauksiin, saat nopean yleiskäsityksen siitä, mitä harjoitteissa tavoitellaan ja miten. Tämä helpottaa prosessin luomista sekä harjoitteiden valintaa.

shutterstock_327832454
shutterstock_50774698

Harjoittelun tavoitteet ja hyödyt

Mitä on motivaatio?

Motivaatioksi kutsutaan sitä voimaa joka saa kaiken toiminnan aikaan. Motivoitunut urheilija nauttii harjoittelusta, jolloin hän myös oppii tehokkaasti, jaksaa harjoitella paljon ja selviää usein helpommin ja nopeammin urheiluun liittyvistä hankalammista harjoittelu- ja kilpailuhetkistä.

Lasten motivaatio

Lapset osallistuvat liikuntaan ja urheiluun puhtaasti liikkumisen ja tekemisen ilon ja viihtymisen vuoksi. Tämä on samalla tärkein tavoite lasten liikuntaa ja urheilua ohjaaville valmentajille, jonka onnistuessa voidaan samalla luoda lapsille hyvät perusvalmiudet jatkaa urheilua myös nuoruusvuosina.

Lasten harjoitteiden tavoitteet:

 • Valmentaja pohtii huomioitaan harjoitusryhmänsä lasten innostuksen ja motivaation tilasta.
 • Lapsi oppii ilmaisemaan harjoituspäiväkirjan avulla oman harjoituksissa viihtymisen tasoa ja syitä, jolloin valmentaja saa tärkeää tietoa lasten harjoittelusta.
 • Lapsi saa harjoitteiden avulla mahdollisuuksia vaikuttaa omaan harjoitteluunsa, mikä on tärkeää motivoitumisen ja itsenäistymisen valmiuksien kehittymisessä.
 • Lapsi ilmaisee itselleen tärkeitä tavoitteita ja saa valmentajan avulla mahdollisuuden työskennellä järjestelmällisesti omalla tasollaan sen saavuttamiseksi.
 • Ryhmä työskentelee yhdessä kokien ja vahvistaen edelleen lasten yhteishenkeä ja kuuluvuuden tunnetta tärkeään ja kivaan ryhmään.

Harjoittelusta seuraavat hyödyt:

 • Lapsiryhmän valmentaja saa mahdollisuuden toteuttaa erilaisia harjoitteita, jotka tuovat harjoitteluun vaihtelua ja edistävät lasten viihtymistä ja oppimista.
 • Valmentaja saa harjoitteita toteuttaessaan myös mahdollisuuden tutustua valmentamiinsa lapsiin entistä paremmin.
 • Harjoitusryhmän harjoituskauden tavoitteet sekä myös yksilölliset tavoitteet selkiintyvät etenkin lapsille ja sitä kautta myös valmentajalle.
 • Harjoitusryhmän yhtenäisyys lisääntyy harjoitteita yhdessä toteutettaessa.

 

Nuorten ja aikuisten motivaation harjoitusprosessin tavoitteiden ja hyötyjen kuvaus:

 

Motivaation valmiudet  ↓

Motivaatio-teeman valmiustasolla urheilijat tulevat tutuiksi käsitteiden motivaatio ja motivoituminen kanssa. Urheilijat pohtivat omaa motivaatiotaan ja motivoitumisen taitoaan erilaisten harjoitteiden avulla.

Harjoittelun tavoitteet

 • Valmentaja tarkastelee urheilijoidensa motivaation tilaa ja sitä, minkälaiset asiat urheiluyhteisössä toimivat hyvinä motivaattoreina ja mitkä mahdollisesti eivät.
 • Urheilijat oppivat, mitä motivaatio ja motivoituminen yleensä ja erityisesti heidän itsensä kohdalla tarkoittavat.
 • Valmentaja ja urheilija oppivat rutiininomaisen tavan vaihtaa kiireisinäkin harjoituspäivinä kuulumisiaan ja harjoituksia koskevia ajatuksiaan.
 • Urheilijat oivaltavat, että motivoituminenkin on taito, ja alkavat ottaa vastuuta omasta motivoitumisestaan sellaisiinkin harjoituksiin ja harjoitteisiin, joista he eivät itsestään ole riittävän innostuneita

Harjoittelusta seuraavat hyödyt

 • Kun urheilijat tutustuvat paremmin omaan motivaatioonsa ja motivoitumisen tapoihinsa, he alkavat tietoisesti vaikuttaa omaan harjoitteluunsa enemmän.
 • Harjoittelun laatu voi lisääntyä merkittävästi, kun motivaatioon vaikutetaan tietoisesti.
 • Harjoitteet lisäävät urheilijan ja valmentajan välistä vuorovaikutusta.
 • Urheilijan vastuu itsestään ja harjoittelunsa tehokkuudesta lisääntyy.

 

Motivaation perustaidot  ↓

Motivaatio-teeman perustaitojen tasolla urheilijat lisäävät lajitietoisuuttaan sekä ymmärrystään siitä, mitä lajin huipulle pääsy vaatii. Urheilijat harjoittelevat vahvistamaan urheilusta nauttimista ja ottamaan vastuuta motivoitumisestaan.

Harjoittelun tavoitteet

 • Urheilijat oppivat suuntaamaan ajatuksensa ennen harjoituksia siihen, mistä he harjoituksissa nauttivat, jolloin he motivoituvat sisäisesti harjoituksen suorittamiseen.
 • Urheilijat kasvattavat vähitellen lajitietouttaan ja mahdollisesti kiinnostuvat yhä enemmän lajistaan ja samalla siinä kehittymisestä.
 • Urheilijat kokeilevat myös valmentajan roolia ja oppivat sitä kautta ymmärtämään oppimiseen, harjoitteluun ja lajiin liittyviä merkityksiä ja menetelmiä.
 • Urheilija oppii hyödyntämään menetelmää, jonka avulla hän määrittelee itse tavoitteen ja ottaa vastuun siitä, että tavoitteen saavuttaminen on mahdollisimman todennäköistä.

Harjoittelusta seuraavat hyödyt

 • Sisäinen motivoituminen vahvistuu, kun urheilija vaikuttaa itse harjoitteluunsa.
 • Lisääntynyt tietoisuus lajista ja siinä vaadittavista ominaisuuksista ja taidoista auttaa oivaltamaan menetelmien ja laadukkaan harjoittelun merkityksen.
 • Harjoitteet lisäävät valmentajan tietoisuutta omien urheilijoidensa toiveista ja tarpeista ja siten mahdollisuuksia toteuttaa valmennusta, joka ylläpitää ja kehittää samalla urheilijoiden motivaatiota.

 

Itseluottamuksen huipputaidot  ↓

TrainingFocuksen motivaatio-teeman huipputaitojen tasolla urheilijat tarkastelevat ja harjoittavat ajatuksiaan huippu-urheilusta ja siihen taustalla vaikuttavista asioista varmistaen samalla harjoittelun laadun ja motivaation selkeyden huipputasolle vievän harjoittelun vaatimalla tasolla.

Harjoittelun tavoitteet

 • Urheilijat motivoituvat tarkastelemaan ajatuksiaan huippu-urheilusta syvällisesti, tarkasti ja rehellisesti.
 • Urheilijat tarkastelevat rohkeasti ajatuksiaan myös siitä, kuinka paljon he haluavat huipulle, ja mikä kaikki muukin on elämässä tärkeää.
 • Valmentaja oppii menetelmän, jonka avulla voidaan tarkastella lajin huipputasolla vaadittuja psyykkisiä ominaisuuksia ja taitoja.
 • Valmentaja ja urheilija oppivat menetelmän, jonka avulla he pystyvät muuttamaan psyykkisiä tavoitteita käytännönläheisiksi toimintasuunnitelmiksi.
 • Valmentaja ja urheilija oppivat menetelmän, jonka avulla he tarkastelevat koetun motivaation tilaa taaksepäin ja jatkossa eteenpäin.

Harjoittelusta seuraavat hyödyt

 • Urheilija tulee tarkasti tietoiseksi oman motivaationsa rakenteesta
 • Urheilija pystyy tietoisesti vaikuttamaan motivaatioonsa liittyviin asioihin.
 • Urheilijan motivaation selkeytymisen myötä rentous ja vapaus harjoitella kovaa kohti huipputavoitteita lisääntyvät.
 • Urheilija ja valmentaja voivat helpommin tarkkailla motivaation tilaa ja tarvittaessa vaikuttaa motivaation säilyttämiseen ajoissa, ennen kuin harjoittelu laatu on kärsinyt.
 • Valmentaja ja urheilija lisäävät ymmärrystä ja vuorovaikutusta välillään mm. siitä, mitä huippu-urheilu kummallekin merkitsee, ja minkälaiset muut asiat tuntuvat elämässä myös tärkeiltä ja toimivat korvaamattomana vastapainona urheilulle.

Inspiroivia asiantuntijuuden, valmentajuuden ja harjoittelun hetkiä! Kertaa ja opiskele halutessasi vielä täsmäohjeita alta!

 • Materiaalin käyttäjän kannattaa aloittaa materiaalin käyttö tutustumalla tietoiskuihin. Tietoiskut sisältävät teemaan ja harjoitteluun liittyvää tietoa, jonka ymmärtäminen ja hallitseminen edesauttavat niin motivoitumista harjoitteiden toteuttamiseen kuin oivalluksia siihen, miksi ja miten harjoitteet tulevat vaikuttamaan urheilijoiden kehittymiseen.

 

 • Tutustukaa rauhassa harjoitteen alussa esitettyihin harjoitteen tavoitteisiin. Ne kertovat, miksi harjoite kannattaa tehdä. Samalla ne ilmaisevat, minkälaisia asioita urheilupsykologiassa ja psyykkisessä valmentautumisessa tavoitellaan ja miksi. Tavoitteet sisäistämällä käyttäjä lisää merkittävästi urheilupsykologista tietopankkiaan.

 

 • Halutessaan voi jatkaa tutustumalla harjoitteiden lyhyisiin kuvauksiin. Niiden avulla saa nopean käsityksen siitä, mitä harjoitellaan ja miksi, miten harjoittelu etenee ja minkälaisia harjoitteita on tarjolla.

 

 • Harjoitteet voidaan suorittaa järjestyksessä, jolloin niistä muodostuu psyykkisten taitojen ja ominaisuuksien kehittämisen pitkäjänteinen prosessi. On myös mahdollista valita harjoitteita yksittäin missä järjestyksessä tahansa sitä mukaa, kun ne tuntuvat soveltuvan tilanteeseen.

 

 • Lajiharjoittelusta kannattaa ottaa rohkeasti se aika, joka harjoitteen toteuttamiseen vaaditaan. Se ei koskaan ole pois lajilta, vaan lisää pidemmällä tähtäimellä laatua ja onnistumisen todennäköisyyttä.

 

 • Yleensä urheilijat ottavat harjoitteet mielenkiinnolla ja ilolla vastaan ja suorastaan vaativat, että niitä tehdään jatkossakin. Ainakin isossa ryhmässä saattaa kuitenkin olla myös sellaisia urheilijoita, jotka eivät heti halua lähteä täysillä mukaan johonkin harjoitteeseen. Tästä ei pidä hätääntyä, ja urheilijoille tulee antaa aikaa tottua uusiin juttuihin. Tärkein motivaation lähde ja osoitus asian tärkeydestä on valmentaja itse. Kun valmentaja uskoo asiaan ja sitkeästi ottaa harjoitteita mukaan lajiharjoitukseen, vähitellen kaikki urheilijat pääsevät mukaan ja myös hyötyminen harjoitteista lisääntyy koko ajan.

 

 • Toistakaa kaikkia harjoituksia yhä uudelleen sopivaksi katsomallanne tavalla. Kun harjoituksia tehdään useasti pieninä paloina, urheilijat saavat mahdollisuuden löytää omia hyviä tapoja. Huomaatte pian, kuinka asiantuntija, valmentaja ja urheilijat alatte soveltaa harjoitteita omaan lajiin ja omaan tilanteeseen. Tämä on enemmän kuin toivottua ja sallittua!

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Motivaation valmiudet:

 

Motivaation perustaidot:

 

Motivaation huipputaidot:

Lasten innostuksen ja motivaation harjoitteet: