Harjoitteiden lyhyet kuvaukset

 

Harjoite 1: Starttikysely ryhmän/joukkueen toiminnasta urheilijoille

Urheilijat vastaavat ensin itsenäisesti kyselyyn liittyen oman ryhmän tai joukkueen toimintaan. Valmentaja tutustuu luottamuksellisesti urheilijoiden vastauksiin ja suunnittelee niiden perusteella ryhmälle sopivia ja tärkeitä toimenpiteitä ja harjoitteita ryhmän toiminnan edelleen kehittämiseksi.

 

Harjoite 2: Perustehtävä ja tavoitteet kirkkaiksi

Harjoitteessa edetään vaiheittain tavoitteena selkeyttää ryhmän tai joukkueen perustehtävä ja tavoitteet sekä sitouttaa urheilijat työskentelemään määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Urheilijat kirjaavat aluksi syitä ryhmään kuulumiselleen. Vastauksista laaditaan yhteenveto, minkä jälkeen yhdessä keskustellen kiteytetään ryhmän perustehtävä. Tämän jälkeen edetään määrittelemään tulevan kauden tavoitteet ensin pienryhmissä ja lopuksi joukkueena. Lopuksi jokainen pohtii, mitä tavoitteisiin sitoutuminen itseltä vaatii. Huipennukseksi sovitaan koko joukkueen yhteisestä toiminnasta ja toiminnan arvoinnista.

 

Harjoite 3: Roolien selkeyttäminen ja vastuun jakaminen

Harjoitteen tavoitteena on saattaa urheilijat tietoisesti pohtimaan selkeiden roolien ja voimakkaan vastuun kantamisen merkitystä joukkueen toiminnalle ja menestymiselle. Myös roolien vaihtamisen mahdollisuutta lähestytään keskustellen ja kokeillen. Harjoitteessa muodostetaan ensin pelipaikan tai muiden suoritusroolien mukaisia pienryhmiä. Ryhmät vastaavat kysymyksiin koskien omaa rooliaan ja siinä kehittymistä. Välillä asioista keskustellaan koko joukkue tai ryhmä yhdessä. Toisessa osassa suoritetaan sama harjoite, mutta roolit muodostetaan sosiaalisten ja persoonallisten ominaisuuksien mukaan.

 

Harjoite 4: Toimintakulttuurin vahvistaminen

Harjoitteen tavoitteena on luoda, selkeyttää ja vahvistaa ryhmän hyvää ja toimivaa toimintakulttuuria, jolloin ryhmän kiinteys kasvaa ja jäsenten sitoutuminen tavoitteisiin ja niiden vaatimaan työmäärään helpottuu. Harjoitteessa urheilijat pohtivat ensin monipuolisesti sitä, minkälaiset piirteet ja toimintamallit ovat tyypillisiä ryhmille ja urheilijoille, joita he kunnioittavat. Tämän jälkeen siirrytään pohtimaan oman ryhmän tai joukkueen toimintamalleja sekä sitä, ovatko ne tietoisesti vai huomaamatta muodostuneita ja halutaanko ne säilyttää sellaisinaan vai kaipaavatko ne muutoksia. Kolmannessa vaiheessa ryhmä jakaantuu pienryhmiksi ja laatii erilaisia kirjallisia tuotoksia liittyen kiinteästi omaan ryhmään/joukkueeseen ja sen toimintaan. Tuotoksista voidaan jopa painaa tai julkaista ryhmän oma julkaisu. Joka tapauksessa harjoitteen huipennukseksi jäsenet allekirjoittavat yhteisen tuotoksen.

 

Harjoite 5: Ryhmäytymisharjoitteita

Harjoite sisältää erilaisia harjoituksia, joiden avulla ryhmän jäsenten keskinäistä vuorovaikutusta, luottamusta, viihtymistä ja tuntemista kehitetään ja tuetaan tietoisesti. Tavoitteena on, että joukkueen jäsenet tuntevat olonsa ryhmässä mukavaksi ja turvalliseksi. Lopullisena tavoitteena on sellaisen valmennusilmapiirin syntyminen, jossa urheilijat viihtyvät ja uskaltavat samalla panostaa harjoitteluunsa ja urheilu-uraansa täysillä, vailla liiallista epäonnistumisen pelkoa tai paineistumista.

 

Harjoite 6: Vuorovaikutuksen kehittämisharjoite

Harjoituksen ensimmäisen osion tavoitteena on tukea ryhmän jäseniä avoimeen vuorovaikutukseen, jossa huomioidaan oma rooli ryhmän jäsenenä. Hyvä vuorovaikutus tukee laadukasta arkiharjoittelua ja auttaa joukkuetta ja sen jäseniä selviämään vaikeuksien yli. Harjoitteessa urheilijat tutustuvat kolmeen vuorovaikutuksen perustaitoon: kuuntelemisen taitoon, positiivisen osallistumisen taitoon sekä palautteen vastaanottamisen taitoon. Toisessa osiossa pohditaan pienryhmissä miten mahdollisiin ryhmän vuorovaikutukseen ja kiinteyteen liittyviin haastaviin tilanteisiin voitaisiin suhtautua ja miten niissä tulisi toimia.

 

Harjoite 7: Valmentaja, tunnistatko ryhmäsi muodostumisen vaiheet?

Harjoitteen tavoitteena on, että valmentaja palaa tietoisesti pohtimaan ryhmänsä tai joukkueensa ryhmän muodostumisen vaiheita sekä myös sitä, mitkä valmentajan toimintatavat ovat tukeneet ryhmän prosesseja laadukkaasti ja tehokkaasti. Ryhmän muodostumisen vaiheita pohtiessaan valmentaja saa samalla mahdollisuuden suunnitella erilaisia uusia ja myös hyväksi havaittuja toimia, jotka hän haluaa ja katsoo tärkeiksi tämänhetkiselle ryhmälleen tai joukkueelleen toteuttaa.

 

Harjoite 8: Ryhmän kaksoistavoitteen analysointi

Valmentaja analysoi ja erottelee ryhmän haasteita liittyen joko ryhmän suoritustavoitteisiin tai ryhmän kiinteyteen. Mitä tiiviimpi ja paremmin vuorovaikuttava ryhmä on, sitä tehokkaammin tehtävätavoite on mahdollista saavuttaa. Toisaalta voimakas ryhmän kiinteys ja viihtyminen suhteessa alhaiseen sitoutumiseen koskien suoritustavoitteita ei johda tuloksiin. Harjoitteen avulla valmentaja pohtii ja suunnittelee monipuolisesti, milloin ja miten oman ryhmän tai joukkueen tehtävätavoitteita ja toisaalta tunnetavoitteita voi ja tulee edistää.