Tietoiskut ryhmädynamiikasta

 

Alla on esitetty seitsemän tietoiskua liittyen ryhmädynamiikkaan ja sen kehittämiseen.

Nämä seitsemän asiakokonaisuutta on olennaista tietää, jotta ryhmädynamiikkaan liittyvät harjoitteet onnistuvat tehokkaasti ja tuloksellisesti.

 

TIETOISKU 1

Vähintään kaksi yksilöä, jotka ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, muodostavat ryhmän. Ryhmä muotoutuu ja pysyy ryhmänä saavuttaakseen toimintansa avulla jonkin yhteisen tavoitteen.

 

TIETOISKU 2

Ryhmän/Joukkueen pelisääntöjen eli normien avulla ilmaistaan, minkälaista käytöstä ryhmän jäseniltä odotetaan. Kun säännöt muotoutuvat ja laaditaan tukemaan ryhmän tavoitteita, niitä noudatetaan ja ryhmän kiinteys säilyy ja kehittyy.  Epäselvät tai muulla tavoin huonot, kuten liian tiukat säännöt sen sijaan heikentävät sitoutumista ja koko ryhmän/joukkueen toimintaa.

 

TIETOISKU 3

Ryhmän ja joukkueen tehokasta toimintaa edeltävät ja ilmentävät muunmuassa seuraavat tekijät:

- Jäsenet ovat hyvin selvillä ryhmän perustehtävästä ja tavoitteet on selvästi määritelty.

- Ryhmän työtehtävät ja roolit on jaettu niin, että toiminta on kaikin tavoin tarkoituksenmukaista.

- Jäsenet ottavat halukkaasti vastuun omasta roolistaan.

 

TIETOISKU 4

Ryhmän toiminnassa ja rakenteissa tapahtuu jatkuvia muutoksia, joita kuvataan ja joihin vaikutetaan ryhmädynamiikan avulla. Ryhmän dynamiikka muodostuu ennen kaikkea ryhmässä tapahtuvasta vuorovaikutuksesta, johon puolestaan vaikuttavat erityisesti ryhmän jäsenten väliset suhteet ja jännitteet sekä ryhmän jäsenten erilaiset ja samanlaiset kiinnostuksen kohteet.

 

TIETOISKU 5

Ryhmäprosessit kuvaavat ryhmän vuorovaikutusta sen toiminnan aikana.  Ryhmäprosessien toimivuus ja niihin vaikuttamisen mahdollisuudet ja laatu ratkaisevat, kuinka tehokkaasti ryhmä onnistuu toiminnassaan.

 

TIETOISKU 6

Ryhmän avoin ja tasapuolinen kommunikointi sekä ryhmän jäsenten välinen kunnioitus ja arvostus johtavat ilmapiiriin, joka saa jäsenet pysymään ryhmässä ja ponnistelemaan voimakkaasti yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

 

TIETOISKU 7

Ryhmän jäsenten välille syntyy myönteinen riippuvuus silloin, kun ryhmän jäsenet tarvitsevat toinen toisiaan vopidaakseen saavuttaa yhteisen tavoitteen, jonka he nostavat tarvittaessa omia tavoitteitaan korkeammalle.

shutterstock_396547516
pexels-sportfocus-kansi-jaakiekko