Aloitus ja ohjeita Asiantuntijamateriaalin ja Harjoitusprosessien käyttäjälle

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Tavoitteenasettelun valmiudet:

Tavoitteenasettelun perustaidot:

Tavoitteenasettelun huipputaidot:

Lasten motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

Tervetuloa tavoitteenasettelun harjoittelun ja hyödyntämisen materiaalien pariin!

Tämä kattava materiaali tarjoaa sinulle harjoitusprosessit tavoitteenasettelun taidon kehittämisen ja hyödyntämisen avuksi lapsista nuoriin ja aikuisiin, niin harrastetason, kilpaurheilun kuin huippu-urheilun kontekstiin.

Materiaali on jaettu kolmeen tasoon, joiden lisäksi esitetään lasten harjoitteet seuraavasti:

Lapset (ikäryhmä noin 6 vuotiasta 10-12 vuotiaisiin)

Taso 1: Valmiudet (ikäryhmä noin 10-13 -vuotiaista alkaen aikuisiin)

Taso 2: Perustaidot (ikäryhmä noin 12-13 -vuotiaista alkaen aikuisiin)

Taso 3: Huipputaidot (ikäryhmä noin 12-13 -vuotiaista alkaen aikuisiin)

Joistain harjoitteista on lisäksi esillä ryhmäversio, jossa harjoitetta on muokattu isomman ryhmän tarpeisiin soveltuvaksi. Kaikki harjoitteet sopivat kuitenkin niin yksilö- kuin joukkueurheilun psyykkisen valmennuksen toteuttamiseen.

Tietoiskut

Materiaali sisältää tietoiskut liittyen tavoitteenasetteluun ja sen hyödyntämiseen jokaiselle tasolle erikseen, eli valmiuksiin, perustaitoihin ja huipputaitoihin. Tietoiskuissa on esitetty urheilupsykologista perustietoa, jonka omaksuminen on merkittävää, jotta harjoitteita käyttävä urheilija tai valmentaja omaa hyvät lähtökohdat harjoitteiden suorittamiselle mielekkäästi ja tuloksellisesti omassa liikunnan, urheilun ja valmennuksen arjessaan. Tietoiskuihin tutustuminen tilanteeseen soveltuvin keinoin voi siis olla hyvä tapa aloittaa materiaalin käyttäminen. Niistä saa myös hyvän käsityksen siitä, minkälaisiin asioihin käytännön harjoitteet perustuvat ja siitä, mitä niissä tavoitellaan ja miksi.

TrainingFocus -harjoitteiden teho perustuu käytännön työskentelyyn. Käytännön harjoittelun seurauksena teoria-asiatkin ilmenevät urheilijoiden ja valmentajien kokemuksina, kuten itseluottamuksen vahvistumisen kokemuksena ja sitä kautta onnistumisen todennäköisyyden ja urheilemisen ilon kasvamisena.

Asiantuntijana tai valmentajana lisäät koko ajan urheilupsykologista tietämystäsi, kun tutustut huolellisesti myös harjoitteiden tavoitteisiin ja suoritusohjeisiin etukäteen. Harjoittelun myötä vaikutukset tulevat näkyviin käytännössä omien valmennettaviesi tai asiakkaidesi kanssa.

Harjoitteet ja niiden kuvaukset

Materiaalin harjoitteita voidaan toteuttaa lajiharjoitusten yhteydessä tai ohessa.

Harjoitteet pyrkivät tarjoamaan helposti lähestyttäviä ja erilaisiin tilanteisiin, lajeihin ja tarpeisiin sovellettavissa olevia tehtäviä. Harjoitteiden avulla voidaan luoda urheilijalle pitkäjänteinen, kausien läpi kulkeva itseluottamuksen kehittämisen harjoitusprosessi. Tai harjoitteita voidaan yhtä lailla poimia yksitellen käyttöön urheilijan ja valmentajan tilanteeseen sopivalla tavalla.

Jokaisen tason harjoitteet on kuvattu lyhyesti sivun ylä- ja alalaidassa löytyvien valikoiden sivuilla "Harjoitteiden lyhyet kuvaukset". Tutustumalla harjoitteiden lyhyisiin kuvauksiin, saat nopean yleiskäsityksen siitä, mitä harjoitteissa tavoitellaan ja miten. Tämä helpottaa prosessin luomista sekä harjoitteiden valintaa.

shutterstock_327832454
shutterstock_50774698

Harjoittelun tavoitteet ja hyödyt

Mikä on tavoite?

Tavoite on toiminnan päämäärä ja toivottu lopputulos. Tavoitteenasettelun avulla urheilija ja valmentaja asettavat motivoivia päämääriä harjoittelulle ja toimivat systemaattisesti siten, että urheilijan kehittyminen vastaa tavoitteita.

 

Nuorten ja aikuisten sekä lasten tavoitteenasettelun harjoitusprosessin tavoitteiden ja hyötyjen kuvaus:

 

Tavoitteenasettelun valmiudet  ↓

Valmiuksien tasolla TrainingFocuksen tavoitteenasettelun harjoitukset antavat valmiudet laatia myöhemmin omaa kehittymistä ja motivoitumista tehokkaasti tukevia tavoitteita. Urheilijat oppivat ymmärtämään tavoitteiden ja tavoitteenasettelun merkityksen, mikä puolestaan auttaa säilyttämään motivaation ja saavuttamaan urheilu-uran tavoitteita.

Harjoittelun tavoitteet

 • Urheilija oppii, mitä tarkoittavat tavoite ja tavoitteenasettelu, sekä alkaa harjoitella tavoitteiden asettamista.
 • Urheilija oppii asettamaan lyhyen tähtäimen tavoitteita yksittäisiin harjoituksiin, harjoituspäiville sekä harjoitusviikoille.
 • Urheilija oppii arvioimaan asettamiensa tavoitteiden haastavuutta sekä sitä, kuinka haastavia tai helppoja tavoitteita hän itse tarvitsee harjoitellakseen hyvin.
 • Urheilija oppii huomaamaan omassa tekemisessään pieniäkin onnistumisia ja edistysaskeleita, mikä lisää harjoittelun intoa ja laatua.

Harjoittelusta seuraavat hyödyt

 • Urheilija oppii tavoitteenasettelun valmiuksia, jolloin hän samalla rakentaa pohjaa motivaation säilymiselle ja taitavalle tavoitteenasettelulle myöhemmin urheilussa.
 • Harjoitusten avulla urheilijat pystyvät tietoisemmin harjoittelemaan laadukkaasti ja arvioimaan sekä tarvittaessa muuttamaan omaa tekemistään.
 • Harjoitusten avulla valmentaja oppii tuntemaan urheilijoitaan yhä paremmin ja pystyy näin kohdistamaan valmennusta yksilöllisemmin.

 

Tavoitteenasettelun perustaidot  ↓

Perustaitojen tasolla TrainingFocuksen harjoitukset opettavat tavoitteenasettelun perustekniikkaa kiinnostavien harjoitteiden avulla, jotka samalla ohjaavat urheilijan pohtimaan monipuolisesti tavoitteitaan urheilussa.

Harjoittelun tavoitteet

 • Urheilija pohtii harjoitusten avulla tavoitteitaan monipuolisesti eri näkökulmista.
 • Urheilija oppii tavoitteenasettelun perustaitoja, joiden tuella hän osaa taitavasti säilyttää motivaationsa ja kehittyä urheilussa joko valmentajansa kanssa tai tilanteen vaatiessa myös itsenäisesti.
 • Urheilija oppii kirjaamaan tavoitteet positiiviseen muotoon sekä käyttämään motivaationsa ja kehittymisensä tukena monipuolisesti erilaisia tavoitetyyppejä.
 • Urheilija oppii laatimaan käytännönläheiset toiminta- ja arviointisuunnitelmat, joilla varmistaa tavoitteiden saavuttamisen.

Harjoittelusta seuraavat hyödyt

 • Erilaisten harjoitteiden avulla toteutettava harjoitusprosessi auttaa urheilijaa kirkastamaan tavoitteitaan ja sitoutumaan niiden saavuttamiseksi vaadittavaan työntekoon.
 • Monipuolisen ja oikein toteutetun tavoitteenasettelun myötä urheilijan motivaatio pysyy helpommin korkeammalla.
 • Urheilija hallitsee paineitaan ja käsittelee epäonnistumisiaan yleensä selvästi paremmin, kun tavoitteet on laadittu huolellisesti. Tavoitteet auttavat haastavissa tilanteissa muistamaan, että heti seuraavassa harjoituksessa jatketaan eteenpäin kokemuksen opit hyödyntäen.
 • Urheilija ja valmentaja voivat harjoitusten avulla lisätä vuorovaikutusta ja laadukasta keskustelua tavoitteidensa ja yhteistyönsä yhteen hiomiseksi.

 

Tavoitteenasettelun huipputaidot  ↓

Tavoitteenasettelun huipputaitojen tasolla TrainingFocuksen harjoitukset tarjoavat mahdollisuuden edistää huipulle tähtäävän urheilijan uran onnistumista järjestelmällisen ja yksilöllisen kausi- ja vuosisuunnittelun sekä uran kokonaisvaltaisen arvioinnin avulla.

Harjoittelun tavoitteet

 • Urheilija pohtii ja arvioi yksilöllisesti ja tarkoituksenmukaisesti, millä tavoin ja minkälainen tavoitteenasettelu parhaiten tukee juuri omaa kehittymistä ja oman uran onnistumista.
 • Urheilija oppii menetelmän, jonka avulla hän kykenee vaikuttamaan tavoitteeseen kohdistuvaan intoonsa ja itseluottamukseensa.
 • Urheilija suunnittelee ja tarkastelee urheiluaan kokonaisvaltaisesti niin, että suunnittelussa huomioidaan myös muu elämä. Tämä auttaa varmistamaan, että urheilijan hyvinvointi ja into harjoitteluun ja kilpailemiseen säilyvät suurten harjoituskuormitusten ja paineidenkin alla.

Harjoittelusta seuraavat hyödyt

 • Urheilija, valmentaja ja tiimi löytävät yksilöllisen ja urheilijan tilannetta ja kehittymistä parhaiten edistävän tavan laatia tavoitteenasettelua sekä suhtautua tavoitteisiin.
 • Urheilija edistää tavoitteen saavuttamisen todennäköisyyttä pohtimalla ja harjoittamalla tahtoaan ja uskoaan kohti tavoitetta.
 • Urheilija ja valmentaja saavat halutessaan mahdollisuuden selkeään kausi- ja vuosisuunnitteluun valmiiden kausi- ja vuosisuunnittelulakanoiden avulla, mikä useimmilla urheilijoilla vähentää paineita ja ylläpitää tai lisää motivaatiota tehokkaasti.
 • Urheilija ja valmentaja voivat halutessaan laatia huipputaitojen harjoitteiden avulla itselleen tavoitteenasettelun kokonaisuuden itse määrittelemälleen aikavälille.

 

Lasten motivaatio ja tavoitteenasettelu:

Lapset osallistuvat liikuntaan ja urheiluun puhtaasti liikkumisen ja tekemisen ilon ja viihtymisen vuoksi. Tämä on samalla tärkein tavoite lasten liikuntaa ja urheilua ohjaaville valmentajille, jonka onnistuessa voidaan samalla luoda lapsille hyvät perusvalmiudet jatkaa urheilua myös nuoruusvuosina.

Harjoitteiden tavoitteet

 • Valmentaja pohtii huomioitaan harjoitusryhmänsä lasten innostuksen ja motivaation tilasta.
 • Lapsi oppii ilmaisemaan harjoituspäiväkirjan avulla oman harjoituksissa viihtymisen tasoa ja syitä, jolloin valmentaja saa tärkeää tietoa lasten harjoittelusta.
 • Lapsi saa harjoitteiden avulla mahdollisuuksia vaikuttaa omaan harjoitteluunsa, mikä on tärkeää motivoitumisen ja itsenäistymisen valmiuksien kehittymisessä.
 • Lapsi ilmaisee itselleen tärkeitä tavoitteita ja saa valmentajan avulla mahdollisuuden työskennellä järjestelmällisesti omalla tasollaan sen saavuttamiseksi.
 • Ryhmä työskentelee yhdessä kokien ja vahvistaen edelleen lasten yhteishenkeä ja kuuluvuuden tunnetta tärkeään ja kivaan ryhmään.

Harjoittelusta seuraavat hyödyt

 • Lapsiryhmän valmentaja saa mahdollisuuden toteuttaa erilaisia harjoitteita, jotka tuovat harjoitteluun vaihtelua ja edistävät lasten viihtymistä ja oppimista.
 • Valmentaja saa harjoitteita toteuttaessaan myös mahdollisuuden tutustua valmentamiinsa lapsiin entistä paremmin.
 • Harjoitusryhmän harjoituskauden tavoitteet sekä myös yksilölliset tavoitteet selkiintyvät etenkin lapsille ja sitä kautta myös valmentajalle.
 • Harjoitusryhmän yhtenäisyys lisääntyy harjoitteita yhdessä toteutettaessa.

Inspiroivia asiantuntijuuden, valmentajuuden ja harjoittelun hetkiä! Kertaa ja opiskele halutessasi vielä täsmäohjeita alta!

 • Materiaalin käyttäjän kannattaa aloittaa materiaalin käyttö tutustumalla tietoiskuihin. Tietoiskut sisältävät teemaan ja harjoitteluun liittyvää tietoa, jonka ymmärtäminen ja hallitseminen edesauttavat niin motivoitumista harjoitteiden toteuttamiseen kuin oivalluksia siihen, miksi ja miten harjoitteet tulevat vaikuttamaan urheilijoiden kehittymiseen.

 

 • Tutustukaa rauhassa harjoitteen alussa esitettyihin harjoitteen tavoitteisiin. Ne kertovat, miksi harjoite kannattaa tehdä. Samalla ne ilmaisevat, minkälaisia asioita urheilupsykologiassa ja psyykkisessä valmentautumisessa tavoitellaan ja miksi. Tavoitteet sisäistämällä käyttäjä lisää merkittävästi urheilupsykologista tietopankkiaan.

 

 • Halutessaan voi jatkaa tutustumalla harjoitteiden lyhyisiin kuvauksiin. Niiden avulla saa nopean käsityksen siitä, mitä harjoitellaan ja miksi, miten harjoittelu etenee ja minkälaisia harjoitteita on tarjolla.

 

 • Harjoitteet voidaan suorittaa järjestyksessä, jolloin niistä muodostuu psyykkisten taitojen ja ominaisuuksien kehittämisen pitkäjänteinen prosessi. On myös mahdollista valita harjoitteita yksittäin missä järjestyksessä tahansa sitä mukaa, kun ne tuntuvat soveltuvan tilanteeseen.

 

 • Lajiharjoittelusta kannattaa ottaa rohkeasti se aika, joka harjoitteen toteuttamiseen vaaditaan. Se ei koskaan ole pois lajilta, vaan lisää pidemmällä tähtäimellä laatua ja onnistumisen todennäköisyyttä.

 

 • Yleensä urheilijat ottavat harjoitteet mielenkiinnolla ja ilolla vastaan ja suorastaan vaativat, että niitä tehdään jatkossakin. Ainakin isossa ryhmässä saattaa kuitenkin olla myös sellaisia urheilijoita, jotka eivät heti halua lähteä täysillä mukaan johonkin harjoitteeseen. Tästä ei pidä hätääntyä, ja urheilijoille tulee antaa aikaa tottua uusiin juttuihin. Tärkein motivaation lähde ja osoitus asian tärkeydestä on valmentaja itse. Kun valmentaja uskoo asiaan ja sitkeästi ottaa harjoitteita mukaan lajiharjoitukseen, vähitellen kaikki urheilijat pääsevät mukaan ja myös hyötyminen harjoitteista lisääntyy koko ajan.

 

 • Toistakaa kaikkia harjoituksia yhä uudelleen sopivaksi katsomallanne tavalla. Kun harjoituksia tehdään useasti pieninä paloina, urheilijat saavat mahdollisuuden löytää omia hyviä tapoja. Huomaatte pian, kuinka asiantuntija, valmentaja ja urheilijat alatte soveltaa harjoitteita omaan lajiin ja omaan tilanteeseen. Tämä on enemmän kuin toivottua ja sallittua!

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Tavoitteenasettelun valmiudet:

Tavoitteenasettelun perustaidot:

Tavoitteenasettelun huipputaidot:

Lasten motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet: