Tavoitteenasettelun valmiudet

Harjoite 6: Arviointi: huolehdi tavoitteen saavuttamisesta

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Tavoitteenasettelun valmiudet:

Tavoitteenasettelun perustaidot:

Tavoitteenasettelun huipputaidot:

Lasten motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

Harjoite 6: Arviointi: huolehdi tavoitteen saavuttamisesta

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Harjoitus opettaa arvioimaan säännöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamista.
 • Säännöllinen arviointi varmistaa, että tavoitteisiin ja toimintasuunnitelmiin tehdään muutoksia ajoissa, jos tavoitteen saavuttaminen alkaa jostain syystä vaikuttaa epärealistiselta. Tämä säästää urheilijan turhilta ja liian suurilta pettymyksiltä.
 • Harjoitus myös auttaa laatimaan käytännössä mitattavia arviointisuunnitelmia, mikä puolestaan johtaa urheilijan kykyyn asettaa itseään ja kehittymistään hyvin tukevia tavoitteita.
 • Harjoitus auttaa urheilijaa sietämään paineita ja käsittelemään epäonnistumisia, koska hänellä on jatkuvasti tietoa siitä, missä mennään ja että asioille voi aina tehdä jotain.

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoitukseen kuluu aikaa 10-30 minuuttia.
 • Harjoitus voidaan toistaa aina urheilijan asettaessa uusia tavoitteita.

TILA JA VÄLINEET

 • Harjoitus voidaan suorittaa lajiharjoitustiloissa, kunhan tilanne on riittävän rauhallinen.
 • Urheilijat tarvitsevat harjoituslomakkeet ja kynät.
 • Lisäksi harjoituksessa hyödynnetään Harjoitteessa 4 täytettyä lomaketta, Aikavälit ja toimintasuunnitelmat.

SUORITUSOHJEET 

 1. Anna harjoituslomake kaikille ryhmäsi urheilijoille.
 2. Jos olette suorittaneet Perustaitojen Harjoitteen 4 (Aikavälit ja toimintasuunnitelmat), ottakaa esiin kyseisessä harjoituksessa asetetut tavoitteet. Jos nämä ovat edelleen ajankohtaisia, suorittakaa tämä arviointiharjoitus niitä koskien. Jos taas tavoitteet olisi hyvä asettaa uudelleen, suorittakaa ensin Harjoite 4.
 3. Kerro urheilijoille tavoitteiden etenemisen arvioinnin merkityksestä. Esimerkiksi: ”Kun tavoitteiden arviointi suunnitellaan etukäteen ja tehdään huolellisesti, on niiden saavuttamisen mahdollisuus suurempi, koska on mahdollisuus huomata etukäteen, jos esimerkiksi harjoittelu ei vastaa riittävästi tavoitteen vaatimaa määrää.”
 4. Pyydä urheilijoita pohtimaan erikseen jokaisen aikavälin tavoitettaan ja miettimään, milloin on aika lopullisesti arvioida, onko tavoite saavutettu vai ei. Tämä ajankohta kirjataan kohtaan Loppuarviointi jokaisen tavoitteen osalta.
 5. Loppuarvioinnin ajankohdan päättämisen jälkeen urheilija kirjaa itse hyväksi katsomansa määrän väliarvioinnin ajankohtia loppuarvioinnin ja tavoitteen asettamisen välille.
 6. Lopuksi urheilijat pohtivat ja kirjaavat ajatuksensa siitä, miten arviointi tarkalleen ottaen suoritetaan. Arvioidaanko esimerkiksi suoritusajan paranemista, tekniikan kehittymistä videoinnin avulla, suorituksen onnistumista urheilijan itsensä ja/tai valmentajan näkemyksen perusteella, ulkopuolisen arvioitsijan avulla vai kilpailutulosten perusteella?
 7. Tarkistakaa lopuksi, että kaikki arviointiajankohdat ja suunnitelmat vaikuttavat lähtötilanteessa realistisilta. Tarkistakaa myös, että arvioinnin tapa on riittävän konkreettinen niin, että se kertoo urheilijalle ja valmentajalle vaarmisti sen, onko tavoitetta kohti edetty suunnitellusti.
 8. Säilyttäkää suunnitelmat niin, että niihin on helppoa palata vaikka päivittäin.
 9. Aina kun arvioinnin ajankohta saavutetaan, urheilija tarkastelee ensin itse, onko hän omasta mielestään aikataulussa tavoitteen saavuttamista ajatellen. Jos huomataan, että tavoite on muuttunut epärealistiseksi, muutetaan toimintasuunnitelmaa ja tarvittaessa myös tavoitetta niin, että tilanne on jälleen hallittavissa ja realistinen.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: