Aloitus ja ohjeita Harjoitusprosessien ja Asiantuntijamateriaalin käyttäjälle

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Lasten tunnetaidot ja mielikuvaharjoittelu

Tunteiden hallinnan valmiudet:

Tunteiden hallinnan huipputaidot:

Tervetuloa tunteiden säätelyn kehittämisen materiaalien pariin!

Tämä kattava materiaali tarjoaa sinulle harjoitusprosessit tunteiden ja ajattelun säätelyn sekä stressin hallinnan ja epäonnistumisten käsittelyn harjoittelun avuksi lapsista nuoriin ja aikuisiin, niin harrastetason, kilpaurheilun kuin huippu-urheilun kontekstiin.

Materiaali on jaettu kolmeen tasoon, joiden lisäksi esitetään lasten harjoitteet. Tasot ovat seuraavat:

Lapset (ikäryhmä noin 5-6 -vuotiaista noin 10-12 -vuotiaisiin)

Taso 1: Valmiudet (ikäryhmä noin 10-13 -vuotiaista alkaen aikuisiin)

Taso 2: Perustaidot (ikäryhmä noin 10-13 -vuotiaista alkaen aikuisiin, riippuen ajattelun kehityksestä sekä aiemmasta harjoituskokemuksesta)

Taso 3: Huipputaidot (ikäryhmä noin 12-15 -vuotiaista alkaen aikuisiin, riippuen ajattelun kehityksestä sekä aiemmasta harjoituskokemuksesta)

Joistain harjoitteista on lisäksi esillä ryhmäversio, jossa harjoitetta on muokattu isomman ryhmän tarpeisiin soveltuvaksi. Kaikki harjoitteet sopivat kuitenkin niin yksilö- kuin joukkueurheilun psyykkisen valmennuksen toteuttamiseen.

Tietoiskut

Materiaali sisältää tietoiskut liittyen tunteiden ja ajattelun säätelyn kehittämiseen jokaiselle tasolle erikseen, eli lapsille, valmiuksiin, perustaitoihin ja huipputaitoihin. Tietoiskuissa on esitetty urheilupsykologista perustietoa, jonka omaksuminen on merkittävää, jotta harjoitteita käyttävä urheilija tai valmentaja omaa hyvät lähtökohdat harjoitteiden suorittamiselle mielekkäästi ja tuloksellisesti omassa liikunnan, urheilun ja valmennuksen arjessaan. Tietoiskuihin tutustuminen tilanteeseen soveltuvin keinoin voi siis olla hyvä tapa aloittaa materiaalin käyttäminen. Niistä saa myös hyvän käsityksen siitä, minkälaisiin asioihin käytännön harjoitteet perustuvat ja siitä, mitä niissä tavoitellaan ja miksi.

TrainingFocus -harjoitteiden teho perustuu käytännön työskentelyyn. Käytännön harjoittelun seurauksena teoria-asiatkin ilmenevät urheilijoiden ja valmentajien kokemuksina, kuten taitavan kilpailijan kokemuksena ja sitä kautta onnistumisen todennäköisyyden ja urheilemisen ilon kasvamisena.

Asiantuntijana tai valmentajana lisäät koko ajan urheilupsykologista tietämystäsi, kun tutustut huolellisesti myös harjoitteiden tavoitteisiin ja suoritusohjeisiin etukäteen. Harjoittelun myötä vaikutukset tulevat näkyviin käytännössä omien valmennettaviesi tai asiakkaidesi kanssa.

Harjoitteet ja niiden kuvaukset

Materiaalin harjoitteita voidaan toteuttaa lajiharjoitusten yhteydessä tai ohessa.

Harjoitteet pyrkivät tarjoamaan helposti lähestyttäviä ja erilaisiin tilanteisiin, lajeihin ja tarpeisiin sovellettavissa olevia tehtäviä. Harjoitteiden avulla voidaan luoda urheilijalle ja joukkueelle pitkäjänteinen, kausien läpi kulkeva kilpailuun tai peliin valmistautumisen ja kilpailemisen taitojen kehittämisen harjoitusprosessi. Tai harjoitteita voidaan yhtä lailla poimia yksitellen käyttöön urheilijan, joukkueen ja valmentajan tilanteeseen sopivalla tavalla.

Jokaisen tason harjoitteet on kuvattu lyhyesti sivun ylälaidassa löytyvien valikoiden sivuilla "Harjoitteiden lyhyet kuvaukset". Tutustumalla harjoitteiden lyhyisiin kuvauksiin, saat nopean yleiskäsityksen siitä, mitä harjoitteissa tavoitellaan ja miten. Tämä helpottaa prosessin luomista sekä harjoitteiden valintaa.

shutterstock_77450803
imagery_9

Harjoittelun tavoitteet ja hyödyt

Tunteiden säätelyn ja mielikuvien harjoittelu lasten urheilussa

Pienet lapset ovat taitavia luomaan mielikuvitusmaailmoja ja eläytymään hyvin aidosti luomiinsa mielikuviin. Lapset myös tuntevat paljon ja usein voimakkaita tunteita. Mielikuvaharjoittelun ja tunteiden säätelyn harjoitteiden avulla voidaan hyödyntää lasten näitä kykyjä sekä myös säilyttää näitä myöhemminkin urheilussa monin tavoin oleellisia taitoja.

Harjoitteiden tavoitteet

 • Lapsi oppii ja säilyttää kykyä tuottaa eläviä mielikuvia kaikkien aistien avulla
 • Lapsi oppii vähitellen kiinnittämään huomiota siihen, miltä suoritus hänestä itsestä tuntuu ja miten se eroaa tavoitellusta suorituksesta.
 • Lapsi opettelee kykyä valmistautua erilaisin tilanteisiin etukäteen mielikuvien avulla.
 • Lapsi harjoittelee tunteiden tuntemista ja nimeämistä ja rohkaistuu vähitellen tunteiden ilmaisemiseen.
 • Lapsi saavuttaa valmiuksia ymmärtää erilaisten tunteiden yhteyden suorituskykyyn
 • Lapsi oppii, että rauhoittumiseen ja piristymiseen voi itse vaikuttaa, ja niillä on merkittävä vaikutus suoritusten onnistumiseen.

Harjoittelusta seuraavat hyödyt

 • Monipuolistaa harjoittelua ja lisää siten lasten viihtymistä.
 • Tehostaa oppimista.
 • Antaa valmentajalle mahdollisuuden tarkkailla ja tarkistaa, miten lapsi itse kokee suorituksen onnistuvan ja mitä lapsi itse tuntee suorituksen aikana.
 • Luo olennaisia valmiuksia lasten mielikuvaharjoitteluun, itseluottamuksen kehittämiseen ja tunteiden hallinnan taitavuuteen.
 • Lisää vuorovaikutusta lasten ja valmentajan välillä myös tunteisiin sekä lasten olotiloihin liittyen.

 

Tunteiden säätelyn valmiudet  ↓

 

Urheilu on hieno mahdollisuus kokea paljon erilaisia tunteita, jotka rikastuttavat elämää monella tavoin.

Tunteiden hallinnan valmiuksien tasolla TrainingFocuksen harjoitteet johtavat urheilijaa tunnistamaan, ymmärtämään ja hyväksymään omia tunteitaan. Harjoitteet opettavat tunnistamaan omia tapoja ohjata omaa suorittamista ja suoriutumista itsepuheen avulla. Samalla harjoitteet kehittävät valmiuksia myönteiseen, suoriutumista tukevaan ajatteluun ja tunteiden säätelyyn.

Harjoittelun tavoitteet

 • Urheilija oppii kiinnittämään huomiota harjoituksissa ja kilpailuissa kokemiinsa tunteisiin ja tunnistamaan niitä.
 • Urheilija oppii tarkkailemaan itsepuheensa eli itsensä kannustamisen tapaa.
 • Urheilija tarkkailee, millä tavoin hän ohjaa itseään kohti laadukasta harjoittelua.
 • Urheilija oppii, millä tavoin asioiden ilmaisemisen tapa, kuten kielteisyys tai myönteisyys, vaikuttaa tunteisiin ja fiiliksiin, joita asiat herättävät.
 • Urheilija pohtii tarkasti, minkälaisia odotuksia ja mahdollisesti paineita hän kokee itseensä kohdistuvan ulkopuolelta.

Harjoittelusta seuraavat hyödyt

 • Urheilijan valmiudet säädellä tunteitaan ja niiden kautta suorituskykyään kehittyvät.
 • Urheilijan oppiessa tarkkailemaan itsepuheensa laatua, saavuttaa hän edellytykset jatkossa tietoisesti muuttaa omaa ajatteluaan suoriutumista tukevaksi.
 • Harjoitukset harjoittavat urheilijan valmiuksia ja kykyjä nauttia urheilemisestaan.
 • Valmentaja tulee paremmin tietoiseksi urheilijan harjoituksissa ja kilpailuissa kokemista tunteista ja ajatuksista.
 • Urheilijoiden ja valmentajien vuorovaikutus monipuolistuu.

 

Tunteiden säätely perustaitojen tasolla 

 

Tunteiden hallinnan perustaitojen tasolla TrainingFocuksen harjoitteet opettavat urheilijalle keinoja tietoiseen tunteisiin vaikuttamiseen. Urheilija oppii vähitellen tunnistamaan oman, hyvältä tuntuvan tunne-elämän piirteitä ja saavuttaa taitoja säädellä urheilussa eteen tulevia voimakkaitakin tunteita hyvinvointia tukevilla tavoilla.

Harjoittelun tavoitteet

 • Urheilija oppii menetelmiä ja keinoja, joiden avulla hän pystyy tietoisesti vaikuttamaan omiin tunteisiin.
 • Urheilija oppii tarkoituksenmukaisia ja urheilemisesta nauttimista tukevia itsensä kannustamisen ja ohjaamisen tapoja.
 • Urheilija oppii kiinnittämään huomiota omiin stressin kokemuksiin sekä oppii perustaitoja stressin säätelemiseksi.

Harjoittelusta seuraavat hyödyt

 • Urheilija oppii vähitellen ylläpitämään ja luomaan tietoisesti tunnetiloja, jotka auttavat häntä hyvään suoritukseen.
 • Urheilijan harjoittelun laatu pysyy yllä tai paranee, kun hän saavuttaa myönteisen ajattelun ja tunteiden säätelyn taitoja.
 • Harjoitteet ohjaavat stressinhallinnan perustaitojen harjoittamiseen.

 

Tunteiden säätely huipputaitojen tasolla

 

Tunteiden hallinnan huipputaitojen tasolla TrainingFocuksen harjoitteet auttavat urheilijaa yhä tietoisempaan ja varmempaan tunteisiin vaikuttamiseen. Urheilija pohtii ja oppii myös virheen sietämistä sekä epäonnistumisiin suhtautumista.

Harjoittelun tavoitteet 

 • Urheilija pohtii tarkasti ajatuksiaan ja tapojaan koskien virheiden sietämistä, tilanteiden nollausta ja epäonnistumisten käsittelyä sekä harjoittelee näitä taitoja.
 • Itsepuheen hienosäätö tukemaan huippusuorituksia
 • Syvällinen urheilijan itseensä, urheilemiseensa ja ympäristöön kohdistuvien uskomusten tarkastelu ja tarvittaessa muokkaaminen paremmin tukemaan urheilijana ja ihmisenä kehittymistä.

Harjoittelusta seuraavat hyödyt

 • Urheilija oppii ottamaan vastuuta omasta kehittymisestään suorituksiin liittyvien tunteiden säätelijänä, huippu-urheilun vaatimalla tasolla.
 • Tietoisen harjoittelun seurauksena urheilijan tilanteiden nollauskyky ja virheiden sietäminen kehittyy, mikä pitkällä tähtäimellä myös useimmiten vähentää paineita ja johtaa yhä parempaan suoritusvarmuuteen.
 • Urheilija pohtii kehittymistään huipulle kansainvälisen huipputason saavuttamisen vaatimusten näkökulmasta.

Inspiroivia asiantuntijuuden, valmentajuuden ja harjoittelun hetkiä! Kertaa ja opiskele halutessasi vielä täsmäohjeita alta!

 • Materiaalin käyttäjän kannattaa aloittaa materiaalin käyttö tutustumalla tietoiskuihin. Tietoiskut sisältävät teemaan ja harjoitteluun liittyvää tietoa, jonka ymmärtäminen ja hallitseminen edesauttavat niin motivoitumista harjoitteiden toteuttamiseen kuin oivalluksia siihen, miksi ja miten harjoitteet tulevat vaikuttamaan urheilijoiden kehittymiseen.

 

 • Tutustukaa rauhassa harjoitteen alussa esitettyihin harjoitteen tavoitteisiin. Ne kertovat, miksi harjoite kannattaa tehdä. Samalla ne ilmaisevat, minkälaisia asioita urheilupsykologiassa ja psyykkisessä valmentautumisessa tavoitellaan ja miksi. Tavoitteet sisäistämällä käyttäjä lisää merkittävästi urheilupsykologista tietopankkiaan.

 

 • Halutessaan voi jatkaa tutustumalla harjoitteiden lyhyisiin kuvauksiin. Niiden avulla saa nopean käsityksen siitä, mitä harjoitellaan ja miksi, miten harjoittelu etenee ja minkälaisia harjoitteita on tarjolla.

 

 • Harjoitteet voidaan suorittaa järjestyksessä, jolloin niistä muodostuu psyykkisten taitojen ja ominaisuuksien kehittämisen pitkäjänteinen prosessi. On myös mahdollista valita harjoitteita yksittäin missä järjestyksessä tahansa sitä mukaa, kun ne tuntuvat soveltuvan tilanteeseen.

 

 • Lajiharjoittelusta kannattaa ottaa rohkeasti se aika, joka harjoitteen toteuttamiseen vaaditaan. Se ei koskaan ole pois lajilta, vaan lisää pidemmällä tähtäimellä laatua ja onnistumisen todennäköisyyttä.

 

 • Yleensä urheilijat ottavat harjoitteet mielenkiinnolla ja ilolla vastaan ja suorastaan vaativat, että niitä tehdään jatkossakin. Ainakin isossa ryhmässä saattaa kuitenkin olla myös sellaisia urheilijoita, jotka eivät heti halua lähteä täysillä mukaan johonkin harjoitteeseen. Tästä ei pidä hätääntyä, ja urheilijoille tulee antaa aikaa tottua uusiin juttuihin. Tärkein motivaation lähde ja osoitus asian tärkeydestä on valmentaja itse. Kun valmentaja uskoo asiaan ja sitkeästi ottaa harjoitteita mukaan lajiharjoitukseen, vähitellen kaikki urheilijat pääsevät mukaan ja myös hyötyminen harjoitteista lisääntyy koko ajan.

 

 • Toistakaa kaikkia harjoituksia yhä uudelleen sopivaksi katsomallanne tavalla. Kun harjoituksia tehdään useasti pieninä paloina, urheilijat saavat mahdollisuuden löytää omia hyviä tapoja. Huomaatte pian, kuinka asiantuntija, valmentaja ja urheilijat alatte soveltaa harjoitteita omaan lajiin ja omaan tilanteeseen. Tämä on enemmän kuin toivottua ja sallittua!

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

 

Lasten tunnetaidot ja mielikuvaharjoittelu

 

Tunteiden hallinnan valmiudet:

 

Tunteiden hallinnan huipputaidot: