Tunteiden hallinnan huipputaidot

Tietoisku tunteiden hallinnan huipputaidoista

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

 

Lasten tunnetaidot ja mielikuvaharjoittelu

 

Tunteiden hallinnan valmiudet:

 

Tunteiden hallinnan huipputaidot:

Alla on esitetty viisi tietoiskua liittyen tunteiden hallinnan harjoittelun huipputaitoihin urheilusuorituksissa.

Nämä viisi asiaa on olennaista tietää, jotta tunteiden hallinnan harjoittelun huipputaitojen harjoitukset onnistuvat tehokkaasti ja tuloksellisesti.

 

TIETOISKU 1 

Urheilijat ja myös valmentajat, kuten kaikki ihmiset, omaavat erilaisia perusolettamuksia ja uskomuksia itsestään ja ympäröivistä ihmisistä sekä maailmasta. Nämä uskomukset ovat usein osittain tai lähes kokonaan tiedostamattomia.

 

TIETOISKU 2 

Urheilijoiden tiedostamattomat ja tietoisetkin uskomukset itsestä tai ympäristöstä saattavat sisältää negatiivisia ajatusmalleja tai ajatuskulkuja, jolloin ne voivat ylläpitää joitain urheilijan ongelmia. Esimerkki tästä voisi olla urheilijan perususkomus, jonka mukaan hän ”ei ole riittävän lahjakas, jotta voisi saavuttaa korkeita tavoitteita.” Siksi hän saattaa suoriutua alle oman tasonsa kilpailuissa.

 

TIETOISKU 3 

Urheilijan tunnistaessa tarkoin oman itsepuheensa laadun, kykenee hän erottelemaan hankalassa tilanteessa vaikuttavat tunteet ja asiat toisistaan erilleen. Tällöin hän oppii hyväksymään tilanteessa vaikuttavan tunteen, jolloin suorituskyky ei häiriinny tunteen myötä. Näin urheilija pääsee rauhassa muokkaamaan ja pystyy muuttamaan mahdollista negatiivista ajatusmalliaan tarkoituksenmukaiseksi.

 

TIETOISKU 4 

Taito epäonnistua ja sallia virheet on eräs merkittävimmistä huippu-urheilijan psyykkisistä taidoista. Taito sallia itselleen mahdollisuus virheisiin ja epäonnistumisiin pohjautuu urheilijan itsetunnon kokemukseen, jonka myötä urheiluun kuuluvat epäonnistumiset ja vastoinkäymiset eivät uhkaa urheilijan kokemusta itsestään arvokkaana ihmisenä tuloksista ja suorituksista riippumatta.

 

TIETOISKU 5 

Urheilija, joka suhtautuu virheisiin ja epäonnistumisiin tarkoituksenmukaisesti, palautuu pettymyksestä nopeasti suuntautuen tarkastelemaan, mitä kokemus tai virhe hänelle opetti. Epäonnistumisesta palautumista edistää myös se, että välittömästi paneudutaan siihen, miten harjoittelussa toimitaan, jotta vastaavan virheen todennäköisyys saadaan pienentymään.