Tunteiden hallinnan perustaidot

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

 

Lasten tunnetaidot ja mielikuvaharjoittelu

 

Tunteiden hallinnan valmiudet:

 

Tunteiden hallinnan huipputaidot:

Lyhyet harjoitteiden kuvaukset

 

Tunteiden hallinnan perustaitojen tavoitteita:

  • Menetelmiä ja keinoja, joiden avulla pystyy tietoisesti vaikuttamaan omiin tunteisiin
  • Tarkoituksenmukaisia ja urheilemisesta nauttimista tukevia itsensä kannustamisen ja ohjaamisen tapoja
  • Huomion kiinnittäminen omiin stressin kokemuksiin sekä perustaitoja stressin säätelemiseksi

 

Perustaitojen harjoitteet:

 

Harjoite 1: Pysyminen neutraalissa tunnetilassa

Tavoitteena on aloittaa harjoittelu, jonka tuloksena urheilija tulee taitavaksi omiin tunnetiloihinsa vaikuttajaksi. Urheilijat opettelevat ensin, miltä neutraali olotila tuntuu. Sen jälkeen harjoitellaan pysymistä neutraalissa olotilassa vähitellen pidentyviä aikoja.

 

Harjoite 2: Liu´utaan tunnetiloista toisiin

Tavoitteena on, että urheilija huomaa omaavansa kykyjä vaikuttaa omaan tunnetilaan ja siirtyä halutessaan tunnetilasta toiseen. Harjoitteessa urheilijat siirtyvät tunnetiloista toisiin valmentajan ohjeiden mukaisesti tarkkaillen samalla itselleen toimivia keinoja tunnetilan muuttamisessa.

 

Harjoite 3: Harjoitellaan tietyssä tunnetilassa olemista

Tavoitteena on aloittaa prosessi, jonka tuloksena urheilija osaa virittäytyä itselleen sopivaan harjoitus- ja kilpailuolotilaan. Harjoitteessa urheilija valitsee jonkin harjoittelun laatuun positiivisesti vaikuttavan tunnetilan, ja harjoittelee ohjeiden avulla saavuttamaan tämän olotilan tietoisesti harjoitusten yhteydessä.

 

Harjoite 4: Itsepuheen muokkaaminen suoritusta tukevaksi

Tavoitteena on harjoittaa oman sisäisen puheen laatua tarkoituksenmukaisemmaksi nyt, kun urheilijat ovat valmiustason harjoitteiden myötä hyvin tietoisia oman itsepuheen laadusta ja tavoista. Harjoitteen tehtävissä urheilijat harjoittelevat kolmen vinkin avulla muokkaamaan itselleen antamiaan ohjeita ja lausahduksia suorituksia tukeviksi, ja sen jälkeen harjoittelemaan niitä kärsivällisesti, kunnes tulokset ovat selvästi näkyvillä.

 

Harjoite 5: Stressin tunnistaminen ja huolien listaus

Harjoitteessa urheilija jatkaa stressin ja paineiden hallinnan harjoittelua. Tavoitteena on, että urheilija oppii tunnistamaan oman ylikuormituksen merkkejä ja reagoimaan niihin ajoissa. Lisäksi urheilija harjoittelee huolien käsittelyä lajittelemalla niitä asioihin, joihin hän voi ja joihin hän ei voi vaikuttaa. Niihin asioihin, joihin voi vaikuttaa, laaditaan toimintasuunnitelmat tilanteen helpottamiseksi.

 

Harjoite 6: Ajatusten pysäköinti

Harjoite opettaa urheilijaa tyhjentämään mielen harjoituksen ajaksi mieltä mahdollisesti kuormittavista ajatuksista, joille ei juuri siinä hetkessä voi mitään. Harjoitteessa huolettavat ajatukset harjoitellaan aluksi konkreettisesti jättämään johonkin, mistä ne ”haetaan” vasta harjoituksen jälkeen. Vähitellen taito siirretään vain oman mielen sisällä suoritettavaksi.

 

Harjoite 7: Stressin haltuunoton suunnitelma

Tavoitteena on ennaltaehkäistä tai laukaista olemassaolevaa ylikuormitustilaa. Harjoitteessa urheilija tutustuu stressiä laukaiseviin keinoihin. Urheilija valitsee keinoista itselleen sopivimpia, ja laatii suunnitelmat, joiden avulla stressin laukaisemisen tai ennaltaehkäisemisen keinot saadaan välittömästi tai tarvittaessa käyttöön.