Tunteiden hallinnan valmiudet

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Lasten tunnetaidot ja mielikuvaharjoittelu

Tunteiden hallinnan valmiudet:

Tunteiden hallinnan huipputaidot:

Lyhyet harjoitteiden kuvaukset

 

 

Tunteiden hallinnan valmiuksien tavoitteita:

  • Huomion kiinnittäminen harjoituksissa ja kilpailuissa koettuihin tunteisiin sekä tunteiden tunnistaminen
  • Itsepuheen eli itsensä ohjaamisen tavan tarkkailu
  • Oivallus siitä, millä tavoin asioiden ilmaisemisen tapa, kuten kielteisyys tai myönteisyys, vaikuttaa tunteisiin ja fiiliksiin, joita asiat herättävät.
  • Ulkopuolelta itseen kohdistuvien odotusten ja mahdollisten paineiden selvittäminen

 

 

Valmiuksien harjoitteet:

 

Harjoite 1: Kysymyksiä tunteista ja niiden säätelystä valmiuksien tasolla

Harjoitteen tavoitteena on, että urheilijat aloittavat tutustumisen omaan tunnemaailmaansa ja itseensä tunteiden käsittelijänä vastaamalla monipuolisiin kysymyksiin kirjallisesti tai keskustellen. Valmentaja saa halutessaan tärkeää tietoa urheilijasta liittyen hänen tunteisiinsa ja tunteiden kokemisen tapoihin.

 

Harjoite 2: Tunnepäiväkirja

Tavoitteena on harjoittaa omien tunteiden tunnistamisen taitoa. Urheilijat tarkkailevat sovitun ajanjakson ajan urheiluun liittyvissä tilanteissa kokemiaan tunteita, ja kirjaavat niitä ylös harjoituspäiväkirjaan. Lopuksi keskustellaan harjoituksen herättämistä kokemuksista ja opeista.

 

Harjoite 3: Tunteiden bongaus

Tavoitteena on, että urheilijat kiinnittävät entistä enemmän ja motivoituneemmin huomiota erilaisiin harjoituksissa kokemiinsa tunteisiin. Tämä on tärkeää, jotta tunteiden käsittelyn valmiudet kehittyvät. Urheilijat bongaavat tunteita harjoituksen ajan käymällä merkitsemässä viivan tauluun aina, kun ovat selvästi huomanneet jonkin tunteen itsessään.

 

Harjoite 4: Itsepuheen tarkkailutehtäviä

Harjoitteen avulla urheilijat tulevat tietoisemmiksi tavoista, joilla he ohjaavat itseään harjoitusten ja kilpailujen yhteydessä. Urheilijat tarkkailevat oman sisäisen puheensa laatua ja tapoja harjoituksissa ja kilpailuissa kirjaten huomioitaan ylös.

 

Harjoite 5: Myönteisen kielen harjoittelu

Harjoitteen tavoitteena on, että urheilijat oivaltavat myönteisen kielen merkityksen siihen, minkälainen tunne ja tunnelma asioista herää. Urheilijat harjoittelevat tietoisesti kannustavan ja myönteisen kielen ilmapiirissä, ja harjoittelevat muuttamaan kielteisiä ilmauksia myönteisiksi.

 

Harjoite 6: Ulkopuoliset odotukset

Harjoite kehittää stressin ja paineiden hallinnan valmiuksia. Harjoitteessa urheilija pohtii, minkälaisia paineita hän mahdollisesti kokee erilaisten ulkopuolisten tahojen suunnalta, kuten vanhemmat, sponsorit, koulu jne. Tarvittaessa urheilija jatkaa pohtimaan, millä tavoin painetta joltain taholta voitaisiin helpottaa.