Teema 1: Tietoiskut

Materiaaliin sisältyvät harjoitteet ovat:

 

Teema 1: Työhyvinvointi valmentajan työssä

 

Teema 2: Työsuhdeosaaminen

 

Teema 3: Minä Oy Ab – Itsensä johtamisen taidot

 

Teema 4: Vuorovaikutustaidot

 

Teema 5: Työn imu ja työuupumus

 

Teema 6: Työnkuva ja ajankäytön hallinta

Tietoiskut

Teema 1: Työhyvinvointi valmentajan työssä

 

Alla on esitelty kuusi tietoiskua valmentajan työhyvinvoinnista. Nämä kuusi asiakokonaisuutta on olennaista tietää, jotta valmentajan työhyvinvointitaitoihin liittyvät harjoitteet on mahdollista tehdä asioihin syventyen ja niitä omaan arkeen soveltaen. Koulutusmateriaalista löydät myös lähteet ja linkkejä lisämateriaaleihin.

TIETOISKU 1: Työhyvinvoinnin perusta: innostus, hallinnan tunne sekä organisaation tuki

Valmentajan työhyvinvoinnin perustana ovat oma innostus ja intohimo valmentajan työtä kohtaan. Jotta into omaa työtä kohtaan säilyy, tarvitaan työhyvinvointitaitoja ja työsuhdeosaamista. Urheiluvalmentajan työhyvinvointia Suomessa koskevan väitöstutkimuksen (Kaski, 2013) mukaan valmentaja tekee työtänsä innolla ja sitoutuu työhön silloin, kun hänen tehtävänsä ovat riittävän haasteellisia ja hänellä on hallinnan tunne työstään. Myös organisaation tuki ja oikeudenmukainen johtaminen ovat työhyvinvoinnin kannalta tärkeitä.

TIETOISKU 2: Työhyvinvoinnin osa-alueet

Työhyvinvoinnin osa-alueet voidaan jakaa neljään eri kokonaisuuteen: 1) johtaminen ja esimiestyö 2) työyhteisö ja työolot 3) ammattitaito ja osaaminen 4) terveys ja voimavarat.  Tässä koulutusmateriaalissa syvennytään TrainingFocus – harjoitteiden avulla erityisesti kahteen jälkimmäiseen osa-alueeseen eli valmentajien ammattitaidon ja osaamisen tutkimiseen sekä omien voimavarojen vahvistamiseen.

TIETOISKU 3: Työhyvinvoinnin määritelmä

Aikaisemmin työhyvinvoinnin määritelmä on lähtenyt siitä, että stressiä ja uupumisoireita ei ole. Nykyään työhyvinvointi nähdään positiivisemmin, painottaen työn ja työntekijän voimavarojen merkitystä. Suuri osa voimavaroista koostuu hyvinvoinnin taidoista, jotka karttuvat läpi työuran ja elämän. Työtyytyväisyys kuvaa henkilökohtaista kokemusta ja asennetta työtä kohtaan. Hieman yksinkertaistaen voidaan todeta, että valmentajien työhyvinvointi syntyy siitä, että valmentaja kokee, että työn vaatimukset ja voimavarat ovat tasapainossa.

TIETOISKU 4: Työn vaativuus- ja voimavaratekijät

Työn vaativuus- ja voimavaratekijät voidaan jakaa fyysisiin, psyykkisiin, sosiaalisiin ja organisatorisiin tekijöihin, jotka on kuvattu alla.  Jokainen valmentaja kokee vaativuus – ja voimavaratekijät subjektiivisesti, omasta tilanteesta käsin.

Valmentajan työn vaativuustekijät ja voimavaratekijät:

Vaativuustekijät:

  1. Fyysiset: työn suuri määrä, työn fyysisyys, työolosuhteet, melu
  2. Psyykkiset: sisäiset ja ulkoiset paineet, emotionaaliset haasteet
  3. Sosiaaliset: vuorovaikutustyö, medianäkyvyys
  4. Ornisatoriset: työroolien epäselvyys ja moninaisuus, työsopimukselliset asiat, palkka, työturvallisuus

Voimavaratekijät:

  1. Fyysiset: työn aktiivisuus, kansainväliset kilpailutapahtumat
  2. Psyykkiset: työn mielekkyys, vaikuttamisen mahdollisuudet, luovuus, vapaus
  3. Sosiaaliset: työkaverit, urheilijat, työilmapiiri, esimiehen tuki
  4. Organisatoriset: työnkuva, autonomia, työn merkityksellisyys, vaikuttamismahdollisuudet, etenemismahdollisuudet, palkka, työturvallisuus

TIETOISKU 5: Voimavaratekijöiden merkittävyys

Työhyvinvoinnin kannalta valmentajan työn voimavaratekijät ovat merkittäviä. Ne auttavat saavuttamaan työlle asetettuja tavoitteita, lisäävät hyvinvointia, johtavat hyviin työsuorituksiin ja tukevat kehittymistä valmentajana. Voimavaratekijät auttavat myös kohtaamaan työn vaativuustekijöitä. Työn vaativuustekijöiden suuri määrä yhdistettynä heikkoihin voimavaratekijöihin johtaa energian ja voimien vähentymiseen ja pitkällä aikavälillä työuupumukseen ja terveysongelmiin.

TIETOISKU 6: Hyvinvointitaidot

Työhyvinvointiin vaikuttaa myös laajemmin hyvinvointitaidot, joita ovat esimerkiksi stressin hallintataidot, ongelmanratkaisutaidot, vuorovaikutustaidot, tunnetaidot, joustava ajattelu sekä tietoinen läsnäolo. Näihin taitoihin löytyy valmentajille suunnattuja TrainingFocus -harjoitteita teemasta 5: Minä Oy Ab – itsensä johtamisen taidot ja teemasta 6: Vuorovaikutustaidot.