Teema 3: Tietoiskut

Materiaaliin sisältyvät harjoitteet ovat:

 

Teema 1: Työhyvinvointi valmentajan työssä

 

Teema 2: Työsuhdeosaaminen

 

Teema 3: Minä Oy Ab – Itsensä johtamisen taidot

 

Teema 4: Vuorovaikutustaidot

 

Teema 5: Työn imu ja työuupumus

 

Teema 6: Työnkuva ja ajankäytön hallinta

TIETOISKUT

Teema 3: Minä OY AB – Itsensä johtamisen taidot

 

Alla on esitelty viisi tietoiskua liittyen itsetuntemukseen ja itsensä johtamisen taitoihin. Nämä viisi asiakokonaisuutta on olennaista tietää, jotta niihin liittyvät harjoitteet on mahdollista tehdä asioihin syventyen ja niitä omaan arkeen soveltaen.

TIETOISKU 1: Itsensä johtaminen

Itsensä johtaminen on sellaista tavoitteellista toimintaa, johon valmentaja voi itse vaikuttaa. Itsensä johtaminen on jatkuvaa oppimista, omien tapojen ja ajatuksien tarkastelua. Erityisesti tarkastelun kohteena ovat valmentajan motiivit työtänsä kohtaan, omat voimavarat ja osaamisalueet sekä kehittämiskohteet. Tärkeää itsensä johtamisessa on myös kokonaisvaltainen itsestä huolehtiminen omien arvojensa mukaisesti. Itsensä johtamisen tavoitteena on hyvinvoinnin kokeminen, itsensä toteuttaminen ja hyvä elämä.

TIETOISKU 2: Itsetuntemus

Omien periaatteiden löytäminen ja niiden tiedostaminen edellyttää hyvää itsetuntemusta. Itsetuntemus tarkoittaa omien piirteiden, vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamista ja tämän tiedon hyväksi käyttämistä oman toiminnan ohjauksessa. Hyvällä itsetunnolla varustettu valmentaja pyrkii kehittämään heikkouksiaan, tuo esiin omia vahvuuksiaan ja pystyy näkemään ja arvostamaan muiden ihmisten vahvuuksia.

TIETOISKU 3: Itsetunto ja Itseluottamus

Itsetunto eli oman arvon tunto koostuu itsetuntemuksesta sekä oman arvokkuuden tunnistamisesta. Itseluottamus on kokemukseen pohjautuva luottamus omaan toiminta- ja selviytymiskykyyn.

Itseluottamuksen kehittäminen vaatii lähes poikkeuksetta aikaa ja kiinnostusta syventyä pohtimaan omia ajatuksia, tunteita ja toimintamalleja. Merkittävä itsetunnon ja itseluottamuksen lähde on kokemus siitä, että on tärkeä ihminen kaikkine omine piirteineen.

TIETOISKU 4: Arvot

Arvot liittyvät läheisesti valmennusfilosofiaan. Arvot ovat päämääriä ja käyttäytymismuotoja, joiden avulla ihminen määrittää sen, mitä tavoitellaan ja miksi. Mitä paremmin valmentaja on tietoinen arvoistaan, sitä todennäköisemmin hän kykenee työssään tekemään arvojensa mukaisia valintoja ja saa työssään näkyviin itselleen tärkeitä asioita. Ihminen, joka lakkaa tekemästä arvojensa mukaisia valintoja, voi helposti uupua ja kadottaa tekemisen mielekkyyden.

TIETOISKU 5: Työnohjaus

Valmentaja tarvitsee kehittyäkseen myös itse valmentajaa/valmennusta. Ollakseen hyvä opettaja, on oltava hyvä oppilas. Työnohjauksen avulla valmentaja saa tukea omaan työhönsä, työn vaatimusten määrittämiseen, oman itsen tutkimiseen, arviointiin ja kehittämiseen. Työnohjauksella tarkoitetaan työhön, työyhteisöön, omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tulkitsemista ja jäsentelyä.