Teema 4: Tietoiskut

Materiaaliin sisältyvät harjoitteet ovat:

 

Teema 1: Työhyvinvointi valmentajan työssä

 

Teema 2: Työsuhdeosaaminen

 

Teema 3: Minä Oy Ab – Itsensä johtamisen taidot

 

Teema 4: Vuorovaikutustaidot

 

Teema 5: Työn imu ja työuupumus

 

Teema 6: Työnkuva ja ajankäytön hallinta

TIETOISKUT

TEEMA 4: Vuorovaikutustaidot

 

Alla on esitelty seitsemän tietoiskua liittyen vuorovaikutustaitoihin. Nämä kuusi asiakokonaisuutta on olennaista tietää, jotta valmentajan vuorovaikutustaitoihin liittyvät harjoitteet on mahdollista tehdä asioihin syventyen ja niitä omaan arkeen soveltaen. Koulutusmateriaalin lopusta (kappale 5) löytyvät lähteet ja linkkejä lisämateriaaleihin.

TIETOISKU 1: Vuorovaikutustaidot

Valmentaminen on vaativaa ihmissuhdetyötä, jossa vuorovaikutustaidot ovat iso osa valmentajan ammattitaitoa. Keskeisimmät vuorovaikutustaidot ovat kuunteleminen, havainnointi, tunteiden tunnistaminen itsessä ja muissa sekä tunteiden säätely, argumentointi sekä taito osoittaa tukea ja ylläpitää keskustelua. Vuorovaikutus on monitahoinen prosessi, johon vaikuttaa mm. ilmaisun sävyt, sanattomat eleet ja näiden tulkinta. Vuorovaikutus on myös aina sisältöön ja lähes aina kulttuuriin sidottua.

TIETOISKU 2: Aktiivinen kuuntelu

Aktiivinen kuuntelu on tapa asettua kuuntelemaan ilman omia pyrkimyksiä vaikuttaa toiseen. Kuuntelijan tavoitteena on ymmärtää mahdollisimman hyvin, mitä toinen haluaa sanoa. Tällöin syntyy kuulluksi tulemisen kokemus, joka lisää luottamusta kuuntelijaan. Aktiivinen kuuntelu vähentää stressiä ja auttaa puhujaa oivaltamaan itse käsiteltävään asiaan liittyviä tekijöitä. Aktiivinen kuuntelija suhtautuu kunnioittavasti puhujaan ja antaa hänelle tilaa. Kuuntelija keskittyy puhujaan ja tekee tarkentavia kysymyksiä, mutta ei tarjoa ratkaisuvaihtoehtoja.

TIETOISKU 3: Toiseen ihmiseen vaikuttaminen valmennustyössä

Valmentamisessa on keskeistä toiseen ihmiseen vaikuttaminen. Vuorovaikutustaitoja vaativat urheilijan kohtaaminen, taitojen opettaminen, palautteen antaminen ja sen vastaanottaminen, urheilijan tilanteen tulkitseminen, kommunikointi sekä motivointi. Hyvä vuorovaikutus vaatii sekä urheilijalta että valmentajalta halua ja kykyä vastavuoroisuuteen. Hyvät vuorovaikutustaidot lisäävät valmentajan vaikutusmahdollisuuksia ja uskoa omaan tekemiseen.

TIETOISKU 4: Hyvän vuorovaikutuksen seurauksia

Hyvä vuorovaikutus luo hedelmällisen työskentely-ympäristön, lisää keskinäistä yhteenkuuluvuutta ja luottamusta sekä edesauttaa tehokkaaseen ongelmanratkaisuun arjen pulmatilanteissa. Vakuuttava vuorovaikutus tarkoittaa jämäkkyyttä. Tällöin valmentaja ei käyttäydy aggressiivisesti eikä myöskään alistuvasti, vaan käyttää sosiaalisia taitoja omien asioidensa ajamiseen ja ristiriitojen selvittelyyn.

TIETOISKU 5: Sosiaaliset taidot

Sosiaaliset taidot karttuvat koko elämän ajan. Ne ovat keskeisessä asemassa opettamisessa, omassa oppimisessa sekä ongelmanratkaisussa. Sosiaalisten taitojen avulla ratkotaan arjen ristiriitoja ja ne ovat yksi keskeisistä voimavarataidoista. Tärkeistä sosiaalisia taitoja ovat esimerkiksi kuunteleminen, omien oikeuksien puolustaminen, kysyminen, vakuuttaminen, ongelman syyn selvittäminen, avun pyytäminen ja positiivisen palautteen antaminen.

TIETOISKU 6: Tunteet ja tunnetaidot urheilussa

Tunteilla on tärkeä tehtävä urheilussa – ne motivoivat ja saavat ihmisen toimimaan. Tunne on loistava renki, mutta huono isäntä. Pelkkien tunteiden vallassa ei jaksa pitkäjänteistä, arkista tekemistä. Innostuksen jälkeen tarvitaan sitoutumista tavoitteelliseen työskentelyyn ja uskoa omaan pitkäjänteiseen tekemiseen päämäärän saavuttamiseksi.

Tunnetaidoilla tarkoitetaan niitä keinoja, joita ihminen käyttää tunnereaktioidensa säätelyyn. Tunnehallinta ei ole tunteiden kontrollointia tai tukahduttamista vaan omien tunteiden tunnistamista, niiden kuuntelemista ja niiden käyttämistä hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen tukena.

TIETOISKU 7: Kaikilla tunteilla on viesti!

Kaikilla perustunteilla on tärkeä viesti. Pelko kertoo siitä, että koetaan todellista tai kuviteltua uhkaa, jännitys kertoo jonkin asian merkityksellisyydestä, viha kertoo siitä, että joku menee rajan yli, ahdistus kertoo siitä, että jossain on ristiriita jne. Kaikki tunteet ovat hyväksyttyjä, mutta kaikki toimintamallit eivät. TrainingFocus –harjoitteiden avulla valmentaja voi tarkastella omien tunteiden viestejä ja merkityksiä omassa valmennustyössä ja elämässä.