Motivaation perustaidot

Tietoiskut motivaation ja motivoitumisen perustaidoista

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

Lasten innostuksen, motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

 

Motivaation valmiudet:

 

Motivaation perustaidot:

 

Motivaation huipputaidot:

Alla on esitetty viisi tärkeää tietoiskua liittyen motivaatioon ja motivoimiseen.

Nämä viisi asiaa on olennaista tietää, jotta motivaatioon liittyvät harjoitteet perustaitojen tasolla onnistuvat tehokkaasti ja tuloksellisesti.

 

 

TIETOISKU 1

Ihminen saavuttaa useimmiten korkeimpia tuloksiaan asioissa, joita hän harjoittelee erittäin suuria määriä pitkän aikaa. Ja suuria määriä pitkän aikaa ihminen jaksaa harjoitella niissä asioissa, joista hän jostain syystä nauttii. Tärkein asia urheiluharjoittelussa on siis sen varmistaminen, että urheilija voi mahdollisimman paljon nauttia urheilemisestaan, kokea myönteisiä tunteita, iloa ja saavutuksia harjoittelun tuloksena.

 

TIETOISKU 2

Eräs sisäisen motivoitumisen merkki on se, että urheilija on aidosti kiinnostunut urheilulajistaan ja haluaa koko ajan oppia lisää koskien lajitietoutta, kuten tekniikkaa ja mekaniikkaa, lajin valmentamisen periaatteita sekä kaikkea sitä, mitä lajissa vaaditaan, jotta voi kehittyä kohti huipputaitavuutta.

 

TIETOISKU 3

Urheilijan motivaatioon merkittävästi vaikuttava tekijä on tunne siitä, että hän voi itse vaikuttaa omaan harjoitteluunsa ja kilpailemiseensa, sekä urheilemiseensa liittyviin päätöksiin. Tähän vaikuttamalla valmentaja ja urheilija voivat varmistaa motivoitumista lyhyellä ja erityisesti pitkällä tähtäimellä.

 

TIETOISKU 4 

Kun valmentaja kuuntelee urheilijoiden omia ehdotuksia liittyen motivaation ylläpitämiseen tai parantamiseen, osoittaa hän urheilijoille olevansa kiinnostunut heidän tuntemuksistaan ja välittävänsä heistä kokonaisvaltaisesti. Näin voidaan luoda motivaatioilmasto, joka tukee urheilijoiden viihtymistä lajin ja yhteisön parissa. Viihtyminen ja lajista nauttiminen luovat perustan urheilijoiden motivaation säilymiselle myös mahdollisen huippu-urheilu-uran aikana.

 

TIETOISKU 5 

Motivaatio ja motivoituminen ovat voimakkaasti yhteydessä myös itseluottamuksen kokemuksiin. Urheilijan itseluottamusta kehittämällä saadaan siis useimmiten erittäin paljon positiivista vaikutusta aikaan myös urheilijan motivaatioon liittyen. Olennaisinta on arvostuksen ja onnistumisten kokeminen, joita saadaan helpoiten ja varmimmin aikaan myönteisen palautteen sekä realistisen tavoitteenasettelun avulla.