Tavoitteet

  • Voit tutustua harjoitteiden lyhyiden kuvauksien avulla nopeasti, minkälaisia harjoitteita kurssiin sisältyy.
  • Voit luoda harjoitteiden avulla itseluottamuksen kehittämisen prosessin koko harjoituskaudelle tai voit ottaa harjoitteita mukaan lasten valmennukseen yksittäin siten, kuin ne parhaiten tilanteeseenne sopivat!

 

Lasten itseluottamuksen tukeminen ja kehittäminen

Lyhyet harjoitteiden kuvaukset

 

Harjoite 1: Valmentajan ajatuksia ja suunnitelmia lasten itseluottamuksen kehittämiseksi

Harjoitteen avulla valmentaja voi pohtia ja selkeyttää ajatuksiaan siitä, minkälaiset tekijät vaikuttavat hänen valmennusryhmässään olevien lasten itseluottamuksen kehittymiseen. Harjoitteessa valmentaja tutustuu ensin tietoon siitä, mitkä tekijät ovat merkityksellisiä lasten itseluottamuksen kehittymisessä. Valmentaja arvioi, mitkä mainituista asioista ovat hänen omassa valmennuksessaan ja ryhmässään jollain tavoin erityisen merkittäviä ja laatii sitten käytännönläheisen suunnitelman siitä, miten hän jatkossa toimii, jotta hyvät asiat säilyvät ja kehitettävät asiat kehittyvät.

 

Harjoite 2: Oman työn tarkkailu

Harjoite johdattaa valmentajan tarkkailemaan omaa valmennustyötään ennalta päätetyn ajanjakson ajan. Valmentaja tarkkailee mm. ohjeiden antoaan, palautteen antamisen tapojaan ja suhtautumistaan eri lapsiin.Valmentaja pohtii asioita erityisesti siltä kannalta, miten oma toiminta vaikuttaa lasten itseluottamuksen kokemuksiin. Halutessaan valmentaja voi huomioidensa perusteella palata tarkastelemaan ja täydentämään edellisessä harjoitteessa suunnittelemiaan toimenpiteitä oman valmennuksensa laadun säilyttämiseksi ja kehittämiseksi.

 

Harjoite 3: Valmentajan muistilista lasten vahvuuksista

Harjoitteessa valmentaja tarkkailee valmentamiaan lapsia ja kirjaa ylös monipuolisesti jokaisen lapsen yksilöllisiä vahvuuksia. Tavoitteena on, että valmentaja harjoitteen avulla jaksaa entistäkin helpommin muistaa valmentamiensa lasten vahvuudet ja onnistuu näin kertomaan vahvuuksista lapsille itselleen, ohjaamaan kaikkia tasapuolisesti ja tuottamaan paljon itseluottamusta tukevia onnistumisen kokemuksia kaikille.

 

Harjoite 4: Missä minä olen hyvä

Tavoitteena on, että lapsi oppii itse kiinnittämään voittopuolisesti huomiota omiin hyviin ominaisuuksiinsa ja taitoihinsa. Tämä vahvistaa lapsen itsetuntoa ja edesauttaa harjoituksissa viihtymistä. Harjoitteessa lapset huomioivat omia vahvuuksiaan ja kirjaavat niitä valmentajan avustuksella ylös huolellisesti säilytettävään vahvuuksien ja taitojen listaan.

 

Harjoite 5: Onnistumisen elämykset

Harjoitteessa lapset piirtävät ison omakuvan, jonka ympärille kerätään ja kirjataan erilaisia, isompia ja pienempiä lasten vahvuuksia ja onnistumisia, kuten jonkin taidon oppiminen, toisten auttaminen, hieno yrittäminen jne. Harjoite kehittää lasten itsetuntoa ja auttaa lapsia ymmärtämään kaikenlaisten taitojen, onnistumisten ja yrittämisen merkityksiä. Haluttaessa omakuvat voidaan asettaa seinälle esimerkiksi vanhempainillassa, jolloin vanhemmat pääsevät tarkastelemaan, minkälaisia onnistumisia lapsi on saavuttanut ja minkälaisia vahvuuksia hänessä on havaittu urheiluharjoittelun yhteydessä.

 

Harjoite 6: Tehdään asioita joita osataan -viikko

Lasten valmentaja suunnittelee harjoitusviikon harjoittelun harjoitteen ehdotusten ja muiden omien ajatustensa avulla sellaiseksi, että lapset kokevat erityisen paljon onnistumisen elämyksiä. Harjoitetta voidaan käyttää silloin tällöin aina uudelleen, ja myös erityisesti silloin, kun joku lapsi tai koko ryhmä tarvitsee erityistä tukea itseluottamuksen vahvistamiseksi.

 

Harjoite 7: Onnistumis- ja itseluottamusvinkit käytäntöön

Harjoitteessa esitellään ”Itseluottamuspiiri”  ja ”Mitä kivaa olet tehnyt tällä viikolla” –harjoitukset, jotka useasti toteutettuina auttavat lapsia vahvistamaan itseluottamuksen kokemuksiaan ja harjoituksissa viihtymistä.

 

Harjoite 8: Vuorotellen vastuussa

Harjoitteessa valmentaja antaa tietoisesti lapsille vuorotellen jonkin lapselle sopivan vastuutehtävän. Lapsen suoriuduttua vastuusta hänelle annetaan positiivista palautetta. Vastuun kantaminen ja siitä suoriutuminen lisäävät voimakkaasti ihmisen itseluottamuksen kokemusta.

 

BONUS-harjoite: Kysymyksiä vanhemmille lapsen tavoitteista ja urheilemisesta

Harjoitteessa valmentaja voi antaa lasten vanhemmille kyselylomakkeen, jonka avulla hän saa tietoa siitä, miten lapsen urheilemiseen suhtaudutaan kotona ja minkälaisia toiveita vanhemmilla on lapsen urheilua kohtaan.

shutterstock_99376097