Tavoitteet

Harjoitteiden lyhyiden kuvauksien avulla voit tutustua nopeasti etukäteen harjoitteiden tavoitteisiin ja toteutustapoihin.

Lyhyet kuvaukset auttavat suunnittelemaan harjoittelua ja valitsemaan sinulle sopivia harjoitteita.

Voit tehdä harjoitteita järjestyksessä, jolloin niistä muodostuu yhtenäinen harjoitteluprosessi. Kuitenkin voit yhtä lailla hyötyä harjoitteista tekemällä niitä yksitellen siten, kuin aikatauluihisi ja kiinnostuksesi kohteisiin sopii parhaiten.

Itseluottamuksen tunnistaminen

Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Harjoitteen avulla harjoitellaan kiinnittämään huomiota vahvoihin itseluottamuksen tunteisiin ja sitä kautta tunnistamaan ja vahvistamaan itseluottamuksen kokemusta.

Harjoitteessa havainnoidaan ja mielellään kirjataan harjoitelomakkeen päiväkirjaan, kun kokee erilaisissa tilanteissa hyviä itseluottamuksen kokemuksia. Myös muita ihmisiä voi halutessaan tarkkailla ja heidän kanssaan voi keskustella aiheesta. Näin tulee tutuksi omien tuntemusten ja ajatusten kanssa, jotka liittyvät vahvaan itseluottamukseen, ja pystyy vähitellen tuottamaan vahvaa itseluottamusta tietoisesti myös haastavampiin tilanteisiin.

Adjektiiveja avuksi itsetuntemukseen

Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tavoitteena on lisätä itsetuntemusta, jotta voi jatkossa työskennellä tehokkaasti itseluottamuksen ja muiden psyykkisten ominaisuuksien kehittämiseksi.

Harjoitteessa on annettu valmiiksi erilaisia ominaisuuksia, joista voi valita itseään parhaiten kuvaavia. Lisäksi keksitään itse lisää itseä kuvaavia adjektiiveja, keskustellaan haluttaessa teemasta jonkun itsen hyvin tuntevan ihmisen kanssa ja pohditaan, miten ja missä omat piirteet tulevat esiin.

Onnistumisten hyödyntäminen

Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tavoitteena on opetella kiinnittämään enemmän huomiota omiin, kaikenlaisiin ja eri tasoisiin onnistumisiin, ja käyttämään onnistumisia hyödyksi oman itseluottamuksen kehittämisessä.

Harjoite sisältää kaksi tehtävää, joista ensimmäisessä lasketaan onnistumisia ja toisessa kuvitellaan aiempia onnistumisia ennen suoritusta tai jotain muuta itselle tärkeää tehtävää tai tilannetta.

Tehtäviä toistetaan yhä uudelleen, jolloin saadaan esiin vaikuttavia tuloksia.

Kysymyksiä itselleni itsetuntemuksesta ja itseluottamuksesta

Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tavoitteena on kehittää ja syventää edelleen omaa itsetuntemusta ja lisätä ymmärrystä liittyen omiin ajatuksiin ja kokemuksiin omasta itseluottamuksesta. Samalla kysymyksiin vastaaminen kiteyttää ja selventää myös edellisten harjoitteiden tuottamaa osaamista ja ymmärrystä.

Harjoitteessa vastataan itse valitulla tavalla esitettyihin kysymyksiin ja pohditaan lopuksi, mitä vastaukset itselle mahdollisesti kertovat. Vastauksia haetaan joko intuitiivisesti muun tekemisen ohella tai määrätietoisemmin keskittyen tietoisesti vastaamiseen. Kumpikin tapa on yhtä hyvä!

Itseluottamuksen päivittäinen kehittäminen

Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Harjoitteen tavoitteena on oppia työskentelemään päivittäin, aktiivisesti oman itseluottamuksen kehittämiseksi.

Harjoitteessa valitaan asioita ja hetkiä, joissa usein kokee hyvää itseluottamusta ja siihen liittyviä tunteita. Näihin hetkiin kiinnitetään jatkossa useammin ja voimakkaammin huomiota, jolloin itseluottamuksen kokemus vahvistuu entisestään ja tulee yhä tutummaksi. Harjoitteessa edetään yksilölliseen tahtiin vaiheeseen 2, jossa itseluottamuksen tunnetta pyritään tietoisesti nostamaan, jos se jostain syystä laskee. Edelleen vuorotellaan helpompien ja haastavampien tilanteiden välillä ja kerätään lukuisia toistoja itseluottamuksen pysyväksi kehittymiseksi.

Itseluottamusta itsepuheella ja muiden puheella

Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tavoitteena on tarkkailla ja kehittää omaa itsepuhetta, eli tapoja, joilla ohjaa omaa toimintaansa ja kannustaa itseään kohti tavoitteitaan ja hyvää itseluottamuksen tunnetta niin jatkuvasti kuin itselle tärkeissä ja haastavissa tilanteissa.

Harjoitteessa tarkkaillaan ja harjoitellaan itsepuhetta kolmella tavalla. Itsepuhetta tarkkaillaan ensin kaikenlaisissa tilanteissa. Sen jälkeen suunnitellaan ja harjoitellaan toimivia ajattelu- ja itsepuheen tapoja itseä jollain tavoin erityisesti haastaviin tilanteisiin. Kolmanneksi tarkastellaan, miten muiden ihmisten puhe vaikuttaa omaan itseluottamukseen.

Itseluottamus syntyy virheitä sietämällä

Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tavoitteena on opetella suhtautumaan virheisiin oppimiskokemuksina, jolloin virheet eivät heilauttele itseluottamusta niin voimakkaasti eivätkä aiheuta epäonnistumisen pelkoa.

Harjoitteessa pohditaan ensin omaa virheisiin suhtautumisen tapaa ja opetellaan sitten virheisiin suhtautumiseksi rutiini, jota käytetään aina, jos tuntuu, että virhe tai muu vastoinkäyminen turhauttaa tai harmittaa liikaa.

Itseluottamusmerkit

Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tavoitteena on oppia, minkälaiset kehon merkit itsellä viestittävät itseluottamuksesta, ja käyttää näitä merkkejä itseluottamuksen tunteen korjaamiseksi aina tarvittaessa. Tavoitteena on myös huipentaa itseluottamuksen harjoittelu suunnittelemalla ja kertaamalla eri keinot, jotka parhaiten vaikuttavat oman itseluottamuksen kokemukseen sitä ylläpitäen tai nostaen.

Harjoitteessa kokeillaan, mitkä itseluottamusmerkit ovat itselle sopivia. Kun merkit ovat löytyneet niitä harjoitellaan ja käytetään aina kun itseluottamus tarvitsee jostain syystä vahvistusta. Lisäksi voi halutessaan suunnitella itselleen jonkin haastavan tilanteen itseluottamusankkurit, eli keinot, joilla itseluottamus pysyy korkeana tai onnistutaan nostamaan aina tarvittaessa.