Tervetuloa keskittymisen valmentamisen pariin!

Olemme pyrkineet laatimaan sinulle kiinnostavan, tuloksia tuottavan ja helppokäyttöisen materiaali- ja kurssipaketin keskittymisestä ja sen kehittämisestä. Paketin avulla voit luonnollisesti ja vaikuttavasti tarjota valmennettavillesi laadukasta psyykkistä valmennusta lajiharjoittelun ohessa ja rinnalla.

Teorian opiskelu

Materiaali tarjoaa sinulle ensin selkeästi, tietoiskuittain esitettyä teoriatietoa keskittymisestä ja sen kehittämisen tavoista osana lajiharjoittelua.

Tietoiskuihin tutustuminen voi olla hyvä tehdä ennen harjoitteiden toteuttamista, sillä saat niistä käsityksen siitä, minkälaisiin asioihin käytännön harjoitteet perustuvat ja siitä, mitä niissä tavoitellaan ja miksi.

Tämän materiaalin teoriaosuus ei ole kovinkaan pitkä, vaan nopeastikin luettavissa. Tämä johtuu siitä, että TrainingFocus -harjoitteiden teho perustuu käytännön työskentelyyn. Käytännön harjoittelun seurauksena teoreettiset seikat ilmenevät urheilijoiden ja valmentajien kokemuksina, kuten keskittyneen olotilan tietoisena saavuttamisena. Harjoitteiden teho perustuu pääosin ratkaisukeskeiseen ja kognitiiviseen teoriaan psykologian ja urheilupsykologian tieteissä.

Tutustu valmentajana tietoiskujen lisäksi huolellisesti kunkin harjoitteen tavoitteisiin ja mahdollisiin vaikutuksiin jo ennen kuin toteutatte ja toistatte harjoitetta. Näin lisäät koko ajan urheilupsykologista tietämystäsi siitä, minkälaiset asiat vaikuttavat mitenkin, ja saat samalla todistaa näitä vaikutuksia käytännössä omien valmennettaviesi kanssa.

Harjoitteet ja niiden kuvaukset

Materiaalin harjoitteet voidaan helposti ja luonnollisesti toteuttaa lajiharjoitusten yhteydessä tai ohessa, jolloin keskittymisen harjoittamisesta tulee asiaankuuluvaa ja tavallista. Harjoitteet pyrkivät tarjoamaan helposti lähestyttäviä ja erilaisiin tilanteisiin, lajeihin ja tarpeisiin sovellettavissa olevia tehtäviä. Harjoitteiden avulla urheilijat harjoittelevat menetelmiä, ajattelutapoja ja toimia, jotka vaikuttavat myönteisesti urheilijoiden keskittymiseen ja sen kehittymiseen.

Harjoitteista on tarjolla lyhyet kuvaukset, jotka löydät sivujen ala- ja ylävalikoista. Lyhyet kuvaukset helpottavat harjoittelun suunnittelua ja harjoitteiden valintaa.

Keskittyminen on taito, jossa meistä kukin voi tulla harjoittelun avulla huippuosaajaksi. Materiaalia käyttämällä valmentaja voi varmistaa, että urheilijoiden keskittymisen taito kehittyy lajiharjoittelun ohessa. Valmennus on tältä osin monipuolista ja tarjoaa osallistujille psyykkiseen kehittymiseen liittyviä kokemuksia ja sopivia haasteita.

Athletic woman exercising and warming up hands
golf swing finish

Harjoittelun tavoitteet ja hyödyt

Harjoittelun ensisijaisena tavoitteena on urheilijoiden sekä tietysti myös valmentajien innostuminen keskittymisen harjoittamiseen muun harjoittelun luontevana osana. Jokainen harjoite vahvistaa myös omalla tavallaan urheilijoiden ja valmentajien sekä ryhmän tai joukkueen välistä vuorovaikutusta.

Tässä vielä lueteltuna tavoitteita ja hyötyjä urheilijan näkökulmasta:

 • Urheilija ymmärtää, mitä keskittyminen tarkoittaa ja pystyy kiinnittämään huomiota omaan keskittymiseensä.
 • Urheilija tunnistaa ja osaa ilmaista, milloin keskittyminen sujuu hyvin.
 • Urheilija osaa sanoittaa, mikä auttaa häntä keskittymään yhä paremmin.
 • Valmentaja tarkastelee, minkälainen valmennus tukee parhaiten omien urheilijoiden keskittymisen kehittymistä ja ylläpysymistä erilaisissa tilanteissa, ja pyrkii huomioimaan urheilijoita tarpeen mukaan yksilöllisesti.
 • Urheilija tiedostaa, miten hän voi kehittää omaa keskittymiskykyään.
 • Urheilija harjoittelee valmentajan johdolla säännöllisesti oman keskittymisen taidon kehittämiseksi.
 • Urheilija oppii kiinnittämään huomiota hyviin keskittymisen kokemuksiin ja oivaltaa, mihin asioihin, ajatuksiin, tunteisiin ja tilanteisiin oma, hyvä keskittyminen on yhteydessä
 • Urheilija motivoituu kehittämään ominaisuuksiaan ja taitojaan yhä lähemmäs lajin ja tasaisen hyvinvoinnin vaatimuksia.
 • Urheilija saavuttaa taidon suunnitella käytännön toimia ja harjoitteita, jotka ylläpitävät ja auttavat palauttamaan hyvän keskittymisen tason haastavissakin tilanteissa.

Inspiroivia harjoittelun hetkiä! Kertaa ja opiskele halutessasi vielä täsmäohjeet alta!

 • Valmentajan kannattaa aloittaa materiaalin käyttö tutustumalla tietoiskuihin. Tietoiskut sisältävät keskittymisen harjoittamiseen liittyvää tietoa, jonka ymmärtäminen ja hallitseminen edesauttavat niin motivoitumista harjoitteiden toteuttamiseen kuin oivalluksia siihen, miksi ja miten harjoitteet tulevat vaikuttamaan urheilijoiden kehittymiseen.

 

 • Voit halutessasi jatkaa tutustumalla harjoitteiden lyhyisiin kuvauksiin. Niiden avulla saa nopean käsityksen siitä, mitä harjoitellaan ja miksi, miten harjoittelu etenee ja minkälaisia harjoitteita on tarjolla.

 

 • Tutustu rauhassa harjoitteen alussa esitettyihin harjoitteen tavoitteisiin. Ne kertovat, miksi harjoite kannattaa tehdä. Samalla ne ilmaisevat, minkälaisia asioita urheilupsykologiassa ja psyykkisessä valmentautumisessa tavoitellaan ja miksi. Tavoitteet sisäistämällä valmentaja lisää merkittävästi urheilupsykologista tietopankkiaan.

 

 • Harjoitteet voidaan suorittaa järjestyksessä, jolloin niistä muodostuu keskittymisen kehittämisen pitkäjänteinen prosessi. On myös mahdollista valita harjoitteita yksittäin missä järjestyksessä tahansa sitä mukaa, kun ne tuntuvat soveltuvan lajiharjoittelun osaksi.