Harjoitteiden lyhyet kuvaukset

 

 

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoitteen avulla valmentaja voi tarkastella ja pohtia harjoitusryhmäänsä kuuluvien lasten innostuneisuutta ja motivaatiota, sekä asioita, jotka vaikuttavat niihin myönteisesti tai niitä heikentäen. Harjoite tarjoaa myös mahdollisuuden jokaisen lapsen yksilölliseen havainnointiin sekä monipuolisten tavoitteiden asetteluun koskien ryhmän oppimista, innostuneisuutta sekä myös valmentajan omaa valmennustyötä ja sen kehittämistä.

 

Harjoite 2: Hauskuuspäiväkirja

Harjoitteessa lapset täyttävät harjoituksen jälkeen itsenäisesti tai valmentajan avulla lapsille hauskasti soveltuvan harjoituspäiväkirjan koskien sitä, miten kivaa harjoituksessa on ollut ja mistä he ovat siellä tykänneet. Näin valmentaja saa tietoa lasten ajatuksista koskien harjoituksia. Vuorovaikutus lisääntyy, kun lasten kanssa keskustellaan heidän ilmaisemistaan ajatuksista. Lisäksi harjoite valmentaa lapsia mahdollisen harjoituspäiväkirjan pitämiseen myöhemmin urheilu-uralla.

 

Harjoite 3: Lapset määräävät -päivä

Harjoitteessa esitellään erilaisia tapoja, joiden avulla valmentaja antaa lapsille mahdollisuuden vaikuttaa iän ja taitotason mukaisesti harjoitusten sisältöön. Vaikuttamisen mahdollisuus on tärkeä motivaation ylläpysymisen keino, minkä lisäksi valmentaja tutustuu ryhmänsä lapsiin ja heidän toiveisiin ja ajattelumalleihin koskien harjoitusten sisältöä, etenemistä ja vaatimustasoa.

 

Harjoite 4: Lapset kysyvät miksi -päivä

Harjoitteessa valmentaja antaa lapsille luvan kysyä aina halutessaan, miksi jotain tiettyä asiaa tai harjoitusta tehdään tai miksi sitä tehdään niin paljon tms. Kysyminen lisää lasten ymmärrystä siitä, mihin mitkäkin harjoiteltavat asiat johtavat, mikä puolestaan lisää tehokkaasti heidän motivaatiotaan ja harjoittelun laatua. Harjoitetta tulee toistaa monia kertoja, ja paras tulos siitä saadaan, jos ryhmään vakiintuu lupa ja tapa olla selvillä siitä, miksi asioita tehdään ja minkälaisiin hienoihin taitoihin harjoitteet johtavat.

 

Harjoite 5: Lajitietokilpailu

Harjoitteessa valmentaja laatii etukäteen lapsille ikä- ja taitotason mukaisia kysymyksiä koskien omaa lajia ja sen harjoittelemista ja muita asioita, joista valmentaja toivoo lasten olevan tietoinen. Lapset vastaavat kysymyksiin ja vastauksista voidaan keskustella. Valmentaja voi näin varmistaa, millä tavoin lapset ymmärtävät asioita ja lisätä sellaista ymmärrystä, joka johtaa motivoituneeseen harjoitteluun.

 

Harjoite 6: Tavoitekartta

Harjoitteessa lapset ja valmentaja piirtävät yhdessä mahdollisimman suurelle paperille aarrekartan, jossa aarre eli maali on jokin sillä hetkellä opeteltavana oleva suoritus ja alkupiste on nykyhetki. Valmentaja selventää kartalle piirrettävien ”välirastien” avulla, minkälaisia osataitoja ja harjoituksia lapset tarvitsevat, jotta he etenevät kohti aarretta. Näin lapset oivaltavat harjoittelun merkityksen ja jaksavat sinnikkäästi harjoitella kohti vaativampiakin taitoja, kun määränpää pysyy kirkkaana ja mahdollisena mielessä.

 

Harjoite 7: Lasten omat tavoitteet                                               

Harjoitteessa valmentaja juttelee jokaisen ryhmänsä lapsen kanssa hetkisen verran kahden kesken niin, että lapsi saa kertoa omista toiveistaan koskien kuluvaa harjoituskautta. Valmentaja kirjaa jokaiselle lapselle taulukkoon realistisen tavoitteen, jonka lapsi alunperin on itse ilmaissut ja jota lapsi pitää tärkeänä. Taulukkoon kirjataan myös yksinkertainen toimintasuunnitelma tavoitteen saavuttamiseksi. Harjoite auttaa jokaisen lapsen yksilöllisessä huomioimisessa, valmentaa myöhempään systemaattiseen tavoitteenasetteluun sekä auttaa motivoitumaan harjoitteluun ja nauttimaan omista onnistumisista.

 

Harjoite 8: Meidän ryhmän kivat jutut

Harjoitteen tavoitteena on edesauttaa lasten viihtymistä ryhmässä sekä kehittää edelleen lasten ryhmässä toimimisen taitoja. Lapset ja valmentaja laativat yhdessä taulun, jossa on esitetty ryhmän erityisiä taitoja, joiden halutaan säilyvän, sekä kehitystavoitteita, joita ryhmä harjoittelee. Kun taitoja saavutetaan ja säilytetään, huomioidaan tämä aina yhdessä tuumin.

 

Harjoite 9: Arvataan tavoitteita

Tavoitteena on vahvistaa ja edesauttaa lasten motivoitumista ja innostumista sekä opettaa tavoitteenasettelun taitoja lapsille. Harjoitteessa lapset ja valmentaja asettavat ensin itse tavoitteen harjoitukselle tai pidemmälle aikavälillä. Kun tavoite on mietitty tai mielellään kirjattukin, verrataan, oliko valmentajan miettimä ja lapsen miettimä tavoite sama vai eri. Valitaan ensin lapsen tavoite ja sitten valmentajan tavoite, ja pyritään niihin.

 

Harjoite 10: Kotitehtäviä liittyen innostukseen, motivaatioon ja tavoitteisiin

Harjoitteen tavoitteena on, että lapset innostuvat entistäkin enemmän harrastuksestaan ja samalla oppiminen tehostuu, kun asioita kerrataan ja pohditaan kotonakin harjoitusten välillä. Harjoitteessa lapset suunnittelevat kotitehtäviä itselleen ja valmentajalle, joiden tavoitteena on innostumisen ja oppimisen vahvistaminen.

self_5
shutterstock_153595232