Tavoitteet

  • Harjoitteiden kuvausten avulla saat nopeasti käsityksen siitä, minkälaisia harjoitteet ovat ja mitä niillä tavoitellaan ja harjoitellaan.
  • Kuvaukset helpottavat harjoittelun suunnittelua ja harjoitteiden valintaa.
  • Voit tehdä harjoitteet järjestyksessä tai poimia harjoitteita yksitellen harjoitteluunne sopivalla tavalla.

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset

Harjoite 1: Valmistautuminen: Harjoitukseen valmistautumisen tehtävä

Harjoitteen avulla urheilija lisää omaa itsetuntemustaan ja oppii virittäytymään yhä tehokkaammin harjoitukseen, jolloin harjoituksen laatu ja keskittyminen paranevat. Urheilijoille annetaan tehtäväksi tarkkailla valmistautumistaan tarkemmin kuin yleensä ja kertoa havainnoistaan. Valmistautumisen merkityksestä ja keinoista voidaan keskustella, ja yhdessä voidaan tehdä suunnitelmia ja sopimuksia valmistautumisen ja sitä kautta harjoitusten laadun varmistamiseksi.

Harjoite 2: Lämmittely: Motivaation virittäminen

Harjoitteessa urheilija tarkistaa motivaationsa ja innostuksensa tilan lämmittelyn aikana. Lisäksi urheilijat kertovat toisilleen ensin pareittain ja sitten vielä parit pareittain syitä motivoitumiseen, mikä tukee koko ryhmän yhteistä vastuuta hyvän harjoitusmotivaation tuottamisessa. Urheilijat oppivat vaikuttamaan tietoisesti mielialaansa ja harjoituksissa viihtymiseensä, mikä lisää harjoittelun  ja koko valmentautumisen laatua.

Harjoite 3: Lajiharjoittelu: laatu: Keskittymisen laadun arviointi

Urheilija tarkistaa harjoituksissa keskittymisensä tilaa mahdollistaen näin oppimiskyvyn säilymisen laadukkaana. Harjoitteessa sovitaan keskittymisen tilaa kuvaavasta asteikosta ja urheilijoita pyydetään kertomaan sopivissa kohdissa harjoitusta, missä kohtaa asteikkoa he arvioivat keskittymisensä olevan. Urheilijoiden arvion mukaisesti valmentaja auttaa häntä jatkamaan hyvää keskittymistä tai kohentamaan keskittymisen tilaa sopivin kysymyksin ja kannustuksin. urheilijoiden toistaessa harjoitetta pitävät he yhä tehokkaammin yllä hyvää keskittymisen tasoa ja kehittävät keinoja korjata keskittymistään tarvittaessa.

Harjoite 4: Lajiharjoittelu: Virheen sietämisen (ja muiden psyykkisten taitojen) harjoittaminen

Harjoite sopii kaikenlaisten psyykkisten ominaisuuksien ja taitojen harjoittamiseen lajiharjoittelun yhteydessä, kun valmentaja ja urheilijat oppivat hyödyntämään harjoitteen kaavaa osana lajiharjoituksia. Valmentaja ja urheilijat päättävät ensin harjoiteltavan ominaisuuden tai taidon, kuten virheen siedon. Tämän jälkeen valmentaja suunnittelee urheilijoiden ja omien ehdotusten avulla lajiharjoituksen, joka antaa urheilijoille mahdollisuuden kohdata tilanteita, joissa tarvitaan harjoiteltavana olevaa psyykkistä ominaisuutta tai taitoa. Urheilijat miettivät myös itselleen erityisen sopivia, aiemmin toimineita keinoja esimerkiksi virheiden sietämiseen. Harjoitus toteutetaan ja sitä toistetaan, minkä seurauksena urheilijat tulevat yhä taitavammiksi psyykkisen taidon hallinnassa.

Harjoite 5: Lajiharjoittelu: laatu ja kilpaileminen: Itseluottamuksen vahvistaminen

Harjoitteen avulla urheilija oppii kiinnittämään huomiota vahvoihin itseluottamuksen tunteisiin ja sitä kautta vahvistamaan itseluottamustaan. Urheilijat kertovat valmentajalle tai harjoituskaverille, kun kokevat vahvoja itseluottamuksen tunteita harjoituksen aikana. Myös valmentaja tarkkailee urheilijoita, ja kertoo heille, kun olettaa heidän kokevan vahvaa itseluottamusta. Urheilijat tulevat tutuiksi omien tuntemustensa ja ajatustensa kanssa, jotka liittyvät vahvaan itseluottamukseen, ja pystyvät vähitellen tuottamaan vahvaa itseluottamusta tietoisesti myös haastavampiin tilanteisiin.

Harjoite 6: Loppuverryttely: Harjoitusanalyysi loppuverryttelyssä

Urheilijat analysoivat harjoitteen avulla loppuverryttelyn aikana kaksi asiaa, jotka sujuivat hyvin ja kaksi asiaa,jotka haluavat seuraavalla kerralla tehdä paremmin. Itsenäisesti tai valmentajan avulla urheilijat myös miettivät alustavan toimintasuunnitelman, jonka avulla kehitettävä asia etenee toivotusti. Urheilijat oppivat hyötymään harjoituksista maksimaalisesti ja olemaan samalla tyytyväisiä harjoituksiin, jolloin lepo ja palautuminen harjoitusten välissä lähtee tehokkaasti käyntiin.

Beautiful woman running in the stadium.
shutterstock_55868251