Tavoitteet

  • Voit tutustua harjoitteiden lyhyiden kuvauksien avulla nopeasti, minkälaisia harjoitteita kurssiin sisältyy.
  • Voit luoda harjoitteiden avulla tunnetyöskentelyn ja mielikuvaharjoittelun kehittämisen prosessin koko harjoituskaudelle tai voit ottaa harjoitteita mukaan lasten valmennukseen yksittäin siten, kuin ne parhaiten tilanteeseenne sopivat!

 

Lasten tunnetyöskentely ja mielikuvaharjoittelu

Lyhyet harjoitteiden kuvaukset

 

Harjoite 1: Kaikenlaisia mielikuvia

Harjoitteen avulla valmentaja auttaa lapsia kehittämään ja käyttämään kykyään tuottaa eläviä mielikuvia kaikenlaisista mahdollisista asioista. Tämä on tärkeä edellytys motoristen taitojen oppimiselle sekä sisäisen suorituspalautteen kehittymiselle. Harjoitteen avulla voidaan myös monipuolistaa harjoittelua ja edesauttaa siten viihtymistä. Vähitellen edetään lajinomaisempiin mielikuviin.

 

Harjoite 2: Miltä suoritus tuntui

Harjoitteen avulla valmentaja voi kannustaa lasta arvioimaan oman suorituksen laatua ja sen vastaavuutta valmentajan antamiin ohjeisiin. Tämä kehittää olennaisia valmiuksia muodostaa liikkeistä oikeita mielikuvia ja saada siten oikeaa sisäistä palautetta. Harjoitteessa valmentaja valitsee kolmesta vaikeutuvasta tavasta lasten tasoon sopivan tavan, jolla lapsi välittää valmentajalle ajatuksiaan suorituksen onnistumisesta.

 

Harjoite 3: Vertaillaan erilaisia suoritustapoja

Harjoitteessa valmentaja pyytää lapsia suorittamaan saman suorituksen kahdella tapaa, joista toinen voi olla lajin kannalta enemmän oikein kuin toinen. Suorituksien jälkeen keskustellaan siitä, miltä kumpikin tapa tuntui ja kumpi voisi olla parempi. Harjoitteen avulla valmentaja auttaa lapsia oivaltamaan eroja eri tavoin suoritettujen suoritusten välillä ja opettaa hauskalla tavalla oikeaa lajitekniikkaa ja muita lajitaitoja.

 

Harjoite 4: Kuvitellaan tilanne etukäteen

Harjoite opettaa lapsille kykyä tuottaa mahdollisimman aitoja ja todenmukaisia mielikuvia, mikä on merkittävä taito myöhempää mielikuvaharjoittelua varten. Samalla harjoite valmentaa lapsia mm. kilpailuun valmistautumiseen ja tunteiden hallintaan muuta elämää ja mahdollista myöhempää kilpauraa ajatellen. Harjoitteessa valmentaja ohjaa lapset ikä- ja taitotason mukaisesti kuvittelemaan aitoja tilanteita ensin jäkikäteen ja vähitellen vaikeuttaen etukäteen.

 

Harjoite 5: Minkälaisia tunteita ja tuntemuksia tänään tuntuu?

Lapset oppivat harjoitteen avulla tunteiden tuntemisen ja nimeämisen taitoja. Valmentaja kannustaa ja auttaa lapsia vähitellen yhä monipuolisemmin kertomaan ja tuntemaan tunteita ja yhdistämään erilaisia tuntemuksia ja kokemuksia tuntemiinsa tunteisiin. Tämä on merkittävää harjoittelua tulevaa tunteiden säätelyn taitavuutta varten.

 

Harjoite 6: Suorituksia erilaisin tuntein ja tuntemuksin varustettuna

Harjoitteen tavoitteena on, että lapsi vähitellen alkaa huomata, että erilaisissa tunnetiloissa suoritukset tuntuvat erilaisilta ja sujuvat usein paremmin tai huonommin tunnetilasta riippuen. Helpommassa harjoitteen versiossa valmentaja ohjaa lapset saavuttamaan sovittuja tunnetiloja ja suorittamaan suorituksia saavutettujen tunteiden vallitessa. Lopuksi keskustellaan, missä tunnetilassa suorittaminen tuntuu hyvältä. Vaikeammassa versiossa lapsi täyttää itse tai valmentajan avustuksella tunnepäiväkirjaa, jonka avulla hän pohtii, minkälaisia tunteita harjoitukseen liittyi ja miten suoritukset vaikuttuivat eri tunteista.

 

Harjoite 7: Rauhallinen – pirteä – rauhallinen - pirteä                 

Harjoitteessa valmentaja ohjaa lapset vuorotellen rauhoittumaan ja piristymään. Näistä olotiloista ja niihin pääsemisen keinoista keskustellaan. Vähitellen lapset oppivat yhä enemmän itse vaikuttamaan siihen, kuinka nopeasti ja hyvin he rauhoittuvat ja piristyvät. Tämä on merkittävä taito tulevaa suoritusolotilan ja suoritusvarmuuden säätelyn taitoa ajatellen.

 

Harjoite 8: Lasten rentoutusharjoitus

Harjoitteessa tarjotaan valmentajalle menetelmä toteuttaa lapsille lyhyt rentoutumisen ja rauhoittumisen hetki. Tämä johtaa kehotietoisuuden kehittymiseen sekä myöhemmin taitoon alentaa stressin ja paineen kokemuksia ja palautua psyykkisestä ja fyysisestä kuormituksesta.

Adolescent boy with a tennis racket
shutterstock_153595232