Tervetuloa kehittämään tunnetyöskentelyä! Tunteidensa kanssa taitavat urheilijat ja valmentajat omaavat olennaisia taitoja tavoitteidensa saavuttamiseksi!

Tavoitteet

 • Urheilijat oppivat kiinnittämään huomiota harjoituksissa koettuihin tunteisiin. Tämä auttaa jatkossa käsittelemään tunteita tietoisesti.
 • Urheilijat tunnistavat ja osaavat nimetä harjoitustilanteissa kokemiaan tunteita.
 • Valmentaja tutustuu urheilijoiden kokemiin tunteisiin ja ajatusmaailmaan harjoituksissa.

On olennaista muistaa ja oivaltaa, että kaikki tunteet ovat sallittuja! On tärkeää, että myös negatiivia tunteita voi ilmaista – sopivin tavoin ja hyvän käytöksen rajoissa.

Suoritusohjeet

 • Harjoite sisältää kaksi tehtävää.
 • Molempia tehtäviä voidaan tehdä niin usein ja niin monta kertaa kuin halutaan.
 • Mitä enemmän toistoja, sitä enemmän tunteiden tunnistamisen taidot kehittyvät!

Tehtävä 1: Lasketaan tunteita

 • Harjoitustilan seinälle tai muuhun sopivaan paikkaan asetetaan iso paperi ja tussikynä tunteiden bongaamista varten.
 • Käykää ensin harjoituksen tavoite ja hyöty läpi: Harjoituksen tavoitteena on huomata tilanteet joissa itselle herää harjoituksen aikana jokin tunne.
  • Kun huomaa ja tunnistaa omia tunteitaan, niihin pystyy halutessaan myös vaikuttamaan.
  • Tunteisiin vaikuttaminen puolestaan auttaa suoriutumaan hyvin itselle tärkeissä tilanteissa.
 • Harjoituksen aikana aina, kun urheilija huomaa kokevansa jonkin tunteen, käy hän vetämässä viivan paperiin.
 • Urheilijoita muistutetaan harjoituksen aikana tunteiden bongaamistehtävästä tarpeen mukaan.
 • Harjoituksen lopuksi lasketaan, kuinka monta viivaa paperiin on sen päivän harjoituksessa kertynyt.
 • Harjoitusta toistettaessa voidaan vertailla, kertyykö tunteita enemmän vai vähemmän kuin jonain muuna päivänä. Voidaan edelleen pohtia, mistä se voisi johtua.

 

VINKKI:

 • Harjoitus voidaan tehdä vaihtoehtoisesti niin, että paperiin kirjataan jokaisen harjoitukseen   osallistuvan nimi, ja jokainen merkitsee havaitut tunteet viivoin oman nimen kohdalle.
 • Lopuksi lasketaan ja keskustellaan siitä, tuntuiko kustakin koettujen tunteiden määrä itselle sopivalta.
 • Oikeaa tai väärää määrää ei ole olemassa, vaan harjoituksen avulla voidaan tarkastella juuri sitä tosiasiaa, että eri ihmiset kokevat erilaisia ja eri määriä tunteita erilaisissa tilanteissa.

Tehtävä 2: Tunteiden nimeäminen

 • Harjoitustilaan varataan kaikille harjoitukseen osallistuville urheilijoille paperi ja kynä.
 • Käykää ensin harjoituksen tavoite ja hyöty läpi: Harjoituksen tavoitteena on tunnistaa ja nimetä tunteita, joita itselle herää harjoituksen aikana.
 • Harjoituksen aikana aina, kun urheilija huomaa kokevansa jonkin tunteen, käy hän kirjaamassa omaan paperiin, minkä tunteen hän huomasi itsessään.
 • On tärkeää huomata ja kirjata kaikenlaisia, niin myönteisiä kuin kielteisiä tunteita.
 • Urheilijoita muistutetaan harjoituksen aikana tunteiden bongaamistehtävästä tarpeen mukaan.
 • Harjoituksen lopuksi tarkastellaan, kuinka paljon ja minkälaisia tunteita urheilijat ovat huomanneet.
 • Voidaan myös pohtia eteenpäin, minkälaisissa tilanteissa tunteita heräsi, ja kokivatko urheilijat erilaisia vai samanlaisia tunteita samoissa tilanteissa.
 • Tästä voidaan edetä keskustelemaan myös siitä, miltä havaitut tunteet tuntuivat ja miten ne vaikuttivat harjoitteluun.

Voit huomata kuinka:

 • Urheilijat havaitsevat tunteita mahdollisesti aiempaa enemmän ja monipuolisemmin.
 • Tunteiden harjoittelusta tulee tavallista ja mielenkiintoista urheilijoiden ymmärtäessä, miksi se on tärkeää.
 • Urheilijat alkavat ymmärtää ja havaita, kuinka eri ihmiset kokevat erilaisia tunteita, ja että se on ok.
 • Kun tunteita havainnoidaan ja nimetään tietoisesti, niiden hallinta usein paranee itsestään. Esimerkiksi suuttumuksen tunne on helpompaa käsitellä, kun sen kokemista tarkastellaan tietoisesti.
jääkiekkoilija2
shutterstock_82074565
Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tavoitteena on opetella havainnoimaan, kun itselle herää tunteita. Tavoitteena on myös tunnistaa ja nimetä erilaisissa tilanteissa itselle heränneitä tunteita.

Harjoite sisältää kaksi tehtävää, joista ensimmäisessä lasketaan havaittuja tunteita ja toisessa tunnistetaan ja nimetään koettuja tunteita harjoituksen aikana.

 

Pohdiskele ja vastaa alla oleviin kysymyksiin saadaksesi harjoittelusta jatkossakin maksimaalisen hyödyn ja kerrataksesi, mitä olet saanut:

Minkälaisia myönteisiä vaikutuksia olet huomannut harjoitteen toteuttamisen tuloksena itsessäsi tai valmennettavissasi?

Ota pohdinnoissasi huomioon tekemienne toistojen määrä – oletteko kokeilleet vasta ensimmäisen tai muutaman kerran, vai oletteko jo päässeet tarkastelemaan vaikutuksia ja tuloksia pidemmällä ajalla, kymmenien toistojen jälkeen?

Miten voit hyödyntää tätä harjoitetta jatkossa? Jatkatko samalla tavoin tai voitko kenties muuntaa sitä vielä enemmän juuri omaan valmennustapahtumaasi tai lajiisi soveltuvaksi?