Tavoitteet

Harjoitteiden lyhyiden kuvauksien avulla voit tutustua nopeasti etukäteen harjoitteiden tavoitteisiin ja sisältöalueisiin.

Lyhyet kuvaukset auttavat valitsemaan sinulle sopivia harjoitteita.

Harjoite: Valmennusfilosofisia kysymyksiä

Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tavoitteena on pohtia valmentajana perustavia kysymyksiä ja ajatuksia koskien sitä, miksi valmentaa ja miten sen haluaa tehdä. Peruskysymysten itselleen selventäminen ylläpitää tai parantaa usein motivaatiota ja jaksamista, selkeyttää työtapoja ja auttaa tarvittaessa valmennustyötä koskevien isojen tai pienten päätösten tekemisessä.

Harjoitteessa vastataan rauhassa omaan tahtiin valmennusfilosofisiin kysymyksiin. Vastaamisen jälkeen asia jätetään hetkeksi hautumaan, minkä jälkeen palataan tarkastelemaan omia vastauksia ja ajatuksia.

Kannustamme myös kokoontumaan valmentajakollegoiden kanssa jakamaan ja vertailemaan ajatuksia.

Harjoite: Vuorovaikutuksen ja palautteenannon tarkkailutehtävä

Harjoitteen lyhyt kuvaus

Tavoitteena on tarkkailla ja kehittää omia taitoja vuorovaikuttaa ja antaa palautetta urheilijoille. Harjoite antaa halutessasi myös tietoa toiselta ihmiseltä siitä, miten hän arvioi sinua vuorovaikuttajana.

Harjoitteessa vastataan ensin muutamiin kysymyksiin, minkä jälkeen tarkkaillaan omaa valmennustyötä ohjeiden mukaisesti. Tarkkailun jälken pohditaan jälleen vastauksia kysymyksiin ja annetaan haluttaessa myös jonkun toisen ihmisen pohtia oman vuorovaikutuksen piirteitä hänen näkökulmastaan.

Lopuksi vielä suunnitellaan itselle valmentajana kehittymisen tehtävä.

Harjoite: Valmentajan motivaatio

Harjoitteen lyhyt kuvaus

Tavoitteena on pohtia syvällisesti omaa motivoitumista ja motiiveja valmennustyöhön. Näin voi varmistaa, selkeyttää ja tarvittaessa kohentaa omaa työmotivaation tilaa.

Harjoitteessa vastataan esitettyihin kysymyksiin. Vastauksia palataan tarkistamaan jonkin ajan kuluttua, etenkin jos omaa motivaatiotaan haluaa kohentaa tai tehostetusti ylläpitää.

Harjoite: Kokonaisvaltainen valmentaminen

Harjoitteen lyhyt kuvaus

Tavoitteena on tarkistaa ja selkeyttää oman valmennuksen kokonaisvaltaista otetta. Lisäksi tarkastellaan valmennustiimikokonaisuutta ja asiantuntijuutta omien urheilijoiden ympärillä.

Harjoite aloitetaan jakamalla valmennuksen osa-alueet lohkoiksi, joiden osuutta kokonaisuudessa päästään siten jäsennetysti tarkastelemaan. Lohkojaon jälkeen edetään tarkastelemaan ja arvioimaan, miten kukin osa-alue toteutuu ja onko tarvetta muutoksiin.

Harjoite: Ajankäyttö ja jaksaminen valmennustyössä

Harjoitteen lyhyt kuvaus

Harjoitteessa tarkastellaan omaa ajankäyttöä ja jaksamista omassa valmennustyössä. Tarvittaessa pohditaan keinoja, joilla omaa ajankäyttöä voi muokata ja jaksamista ylläpitää tai parantaa.

Valmentaja vastaa rauhassa kysymyksiin pohtien samalla, millä tavoin mikäkin kysymys on itselle ajankohtainen tai tärkeä.

Harjoite: Valmentajan itseluottamus

Harjoitteen lyhyt kuvaus

Harjoitteen avulla valmentaja voi pohtia ja tarkastella omaan itseluottamuksen kokemukseen liittyviä asioita ja ajatuksiaan. Tavoitteena voi myös niin halutessaan olla itseluottamuksen ja itsetuntemuksen lisääminen ja kehittäminen valmentajana. Valmentajan oma itsetuntemus ja itseluottamus auttavat yleensä myös viihtymään työssä ja toteuttamaan urheilijoiden itseluottamusta ihanteellisesti tukevaa valmennusta.

Harjoitteessa valmentajalle esitetään paljon kysymyksiä, joihin kannattaa vastata muutamaan kerrallaan. Lisäksi suosittelemme keräämään kokoon kollegaryhmän, jonka kanssa ajatuksia jaetaan ja vertaillaan mielenkiintoisen keskustelun äärellä.

Harjoite: Minkälainen on hyvä valmentaja?

Harjoitteen lyhyt kuvaus

Tavoitteena on, että valmentaja saa halutessaan urheilijoiltaan tietoa siitä, minkälaisia ominaisuuksia he arvostavat valmentajassa. Tämä edesauttaa hyvän valmennus- ja vuorovaikutussuhteen luomista. Harjoitteen avulla valmentaja voi näin lisätä ja kehittää itsetuntemustaan, ja laatia halutessaan itselleen kehittymissuunnitelman niissä valmentajan ominaisuuksissa ja taidoissa, jotka itse katsoo olennaisiksi.

Harjoitteessa valmentaja listaa ensin itse omia ajatuksiaan siitä, minkälainen on hyvä valmentaja. Tämän jälkeen hän kysyy saman kysymyksen urheilijoilta, jotka vastaavat hänelle kirjallisesti. Näin valmentaja pääsee vertailemaan urheilijoiden vastauksia omiinsa ja hyödyntämään vertailua omassa kehittymissuunnitelmassaan.

 

Harjoite: Urheilijan itseluottamukseen ja motivaatioon vaikuttaminen

Harjoitteen lyhyt kuvaus

Tavoitteena on, että valmentaja pääsee selkeyttämään itselleen, minkälainen palaute ja valmennus parhaiten auttavat säilyttämään ja kehittämään urheilijan itseluottamusta. Samoin on tavoitteena selventää omia ajatuksia ja tapoja koskien urheilijoiden motivaatiota ja motivoitumista sekä pohtia, miten voi edesauttaa omien urheilijoiden motivoitumista.

Harjoitteessa esitetään kaksi kysymyspatteristoa, joiden avulla voit tarkastella omaa valmennustasi urheilijoiden itseluottamuksen ja motivaation tukemisen näkökulmasta.